• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 76/KH-UBND về hoạt động phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội năm 2018

Tải về Văn bản khác 76/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ, LÀNG NGHỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

Thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; các Quyết định của UBND Thành phố: số 6230/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; số 6136/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 phê duyệt Đề án “Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28/01/2018 của UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nghề và làng nghề năm 2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch hoạt động phát triển nghề và làng nghề Thành phố năm 2018 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy định của Trung ương và Thành phố về công tác phát triển nghề và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển bền vững gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng nghề, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung phát triển nghề, làng nghề năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

- Bổ sung, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác phát triển nghề, làng nghề và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, kế hoạch của Chính phủ, các Bộ, ngành và của UBND thành phố Hà Nội về phát triển nghề, làng nghề; công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ tại các làng nghề.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các làng nghề trên địa bàn Thành phố phát triển gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống, những bản sắc văn hóa của làng nghề, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, gia tăng đóng góp của các làng nghề Hà Nội vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó chú trọng đến việc đào tạo nghề du lịch cho cộng đồng dân cư tại nơi có làng nghề truyền thống kết hợp du lịch; phát triển các sản phẩm thủ công có thế mạnh của các làng nghề, có giá trị kinh tế cao; gắn sản xuất làng nghề với các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội truyền thống.

2. Mt số chỉ tiêu c thể

- Hỗ trợ 14 cơ sở sản xuất có dự án đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất.

- Hỗ trợ khoảng 10-12 làng nghề xây dựng và phát triển thương hiệu.

- Hỗ trợ 20 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu thuộc các làng nghề Hà Nội thuê chuyên gia tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất làng nghề tham gia các hội chợ trong nước và Quốc tế.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho khoảng 24.000 lao động; hỗ trợ cho 40 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn truyền nghề, nhân cấy nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.400 lao động nông thôn, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho khoảng 1.500 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất nông nghiệp nông thôn theo Chương trình khuyến công Thành phố.

IV. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách

- Sở Công Thương chủ trì việc tổng kết đánh giá tình hình thực hiện làm cơ sở đề xuất Quyết định sửa đổi, thay thế Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường làng nghề để triển khai hiệu quả Đề án “Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện trình UBND Thành phố ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố bắt đầu năm 2017, 2018 trong lĩnh vực phát triển nghề, làng nghề; các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thcủa làng nghề thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, Chương trình nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2010-2020; tổng hợp, xem xét đề xuất đặt hàng của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan đến phát triển làng nghề ở địa phương; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương, tập trung vào các sản phẩm làng nghề truyền thống lâu đời, vùng cây - con đặc sản thông qua việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhằm duy trì hoạt động sản xuất của làng nghề, tạo vị thế cho các sản phẩm làng nghề trên thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế có sức cạnh tranh sản phẩm nhập khẩu; tổ chức chuyển giao sản phẩm từ kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án nghiên cứu KH&CN liên quan đến phát triển nghề, làng nghề cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân ứng dụng vào thực tiễn.

3. Công tác đào tạo nghề

- Sở Công Thương triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, nhân cấy nghề theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố về Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ban chỉ đạo 1956 cấp huyện hướng dẫn các phòng chuyên môn cấp huyện và các cơ sở dạy nghề triển khai công tác đào tạo nghề cho khoảng 24.000 người (nghề nông nghiệp 13.265 người, nghề phi nông nghiệp 10.735 người).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề cho 2.000 lao động của các làng nghề, làng có nghề trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn cho 04 loại hình, bao gồm: nghề trồng nấm, nghề chế biến lâm sản, nghề chẻ tăm hương, nghề chế biến nông sản thực phẩm.

- Liên minh Hợp tác xã Thành phố phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương hỗ trợ tổ chức 06 lớp cấy nghề, truyền nghề mộc dân dụng, mây tre đan cho các hợp tác xã trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp trong các làng nghề.

- Sở Du lịch tiếp tục triển khai Đề án “Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện bảo tồn, phát triển làng nghề kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng - huyện Gia Lâm và làng dệt lụa Vạn Phúc - quận Hà Đông” sau khi được UBND Thành phố phê duyệt.

4. Nguồn vốn và chính sách thuế cho phát triển làng nghề

- Các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung kinh phí từ nguồn ngân sách cho việc hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng tại khu vực nông thôn nơi hoạt động nghề, làng nghề còn nhiều khó khăn; bố trí kinh phí để hỗ trợ công tác phát triển nghề, làng nghề đảm bảo chính xác, kịp thời, trong đó tập trung ưu tiên các nhiệm vụ như đào tạo nghề, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.

- Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý vướng mắc cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tại làng nghề về các Luật thuế, chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư vốn tín dụng ngân hàng cho các cơ sở làng nghề; mở rộng cho vay ngoại tệ, nhất là những doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng phát triển nghề và làng nghề.

- Liên minh Hợp tác xã Thành phố hỗ trợ cho thành viên hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và làng nghề vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

5. Công tác bảo vệ môi trường làng nghề

- Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6136/QĐ-UBND ngày 31/8/2017.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 và các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường thuộc Đề án “Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

6. Công tác phát triển làng nghề gắn với du lịch, xúc tiến thương mại

- Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các Nghệ nhân, sản phẩm làng nghề nhằm quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển, bảo tồn một số làng nghề truyền thống, di tích văn hóa gắn với du lịch; triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2018; triển khai Chương trình xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2018, “Làng nghề” năm 2018.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các Sở, ngành Thành phố, UBND quận Hà Đông, UBND huyện Gia Lâm và các đơn vị có liên quan hoàn thiện quy hoạch đầu tư, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch đạt tiêu chuẩn Quốc gia cho làng nghề gốm sứ Bát Tràng và làng nghề dệt lụa Vạn Phúc.

- Sở Du lịch triển khai khai thác, sử dụng kết quả sản phẩm thiết kế bộ sản phẩm xây dựng nhận diện thương hiệu, biển chỉ dẫn và sản phẩm lưu niệm du lịch Hà Nội; lập kế hoạch tổ chức các đoàn Fam khảo sát, xây dựng các tour du lịch làng nghề phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của du khách cũng như điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của các làng nghề; tiếp tục chuẩn hóa bài thuyết minh về địa danh, làng nghề, sản phẩm làng nghề của địa phương để giới thiệu, quảng bá cho du khách và các doanh nghiệp du lịch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và từng bước hoàn thiện các sản phẩm du lịch làng nghề, lập kế hoạch tập trung đầu tư phát triển 01-02 sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND Thành phố; Chủ trì phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) lựa chọn, đề xuất các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển nghề và làng nghề Thành phố năm 2018 báo cáo UBND Thành phố khen thưởng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu trình UBND Thành phố ưu tiên công tác đầu tư về cơ sở hạ tầng tại khu vực nông thôn nơi hoạt động nghề, làng nghề còn nhiều khó khăn; bố trí kinh phí hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề cho các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã năm 2018 kịp thời, đúng quy định.

3. Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch; các Sở chủ động bố trí kinh phí triển khai (từ nguồn kinh phí ngân sách cấp hàng năm của các Sở, ngành hoặc đề nghị cấp bổ sung); định kỳ 6 tháng và cả năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hoạt động phát triển nghề, làng nghề Hà Nội năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
-
CVP, P.CVPPC Công, KT, KGVX, ĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KTVân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 76/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 27/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 76/KH-UBND

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378272