• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2021 thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Văn bản khác 77/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI IPV4 SANG IPV6 CHO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”;

Trên cơ sở đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 320/TTr-STTTT ngày 24/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thống nhất nội dung, cách thức triển khai, lộ trình thực hiện việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên mạng Internet.

- Bảo đảm đến năm 2025, toàn bộ mạng lưới và dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh được chuyển đổi để hoạt động một cách an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6 (tương thích với công nghệ IPv6).

- Đưa IPv6 vào kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ cho việc phát triển chính phủ điện tử, thành phố thông minh của tỉnh đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng và đi đúng xu hướng công nghệ toàn cầu.

2. Yêu cầu

- Việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đúng quy định, đúng lộ trình.

- Quá trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo kết nối Internet thông suốt, an toàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung chi tiết trong Phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ sang đồng thời hỗ trợ IPv4 và IPv6.

- Thực hiện việc đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập và quy hoạch địa chỉ IPv6 cho các hệ thống thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan xây dựng dự toán kinh phí hằng năm để tổ chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối ngân sách, bố trí nguồn vốn để thực hiện việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước hên địa bàn tỉnh.

3. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Chủ động rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, Internet của cơ quan, đơn vị mình, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án, bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6.

- Trước ngày 10/12 hằng năm, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các doanh nghiệp viễn thông

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo cho việc triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho các cơ quan hành chính nhà trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tnh;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- CVP và các PVP UBND tỉnh;
- Lưu; VT, HCC, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHUYỂN ĐỔI IPV4 SANG IPV6 CHO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Kế hoạch s: 77/KH-UBND ngày 06/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Nội dung

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

GIAI ĐOẠN 1 - CHUẨN BỊ

 

 

 

1

Đào tạo, truyền thông

- Tập huấn, đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT các cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quý I, năm 2021

2

Lập Đề án

- Rà soát, đánh giá tổng thể mạng lưới, dịch vụ;

- Thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án chuyển đổi IPv4 sang IPv6.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi IPv4 sang IPv6.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

3

Chuẩn bị tài nguyên số

- Đăng ký địa chỉ IPv4, IPv6, ASN độc lập để quy hoạch mạng lưới;

- Quy hoạch địa chỉ IP cho:

+ Các Hệ thống thông tin của tỉnh;

+ Hệ thống quản lý;

+ Hệ thống công nghệ thông tin (IT) nội bộ;

+ Hệ thống Mạng WAN.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

II

GIAI ĐOẠN 2 - KẾT NỐI, THỬ NGHIỆM

 

 

 

1

Thực hiện kết nối, định tuyến qua IPv4/IPv6

- Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ:

+ Yêu cầu đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6;

+ Yêu cầu quảng bá vùng địa chỉ IPv4, IPv6, ASN độc lập trên Internet toàn cầu.

- Làm việc với VNNIC để kết nối với VNIX quốc gia qua IPv4/IPv6.

- Làm việc với Cục BĐTW để kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng qua IPv6.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II, năm 2021

2

Nâng cấp phần mềm, ứng dụng hỗ trợ IPv4/IPv6

- Yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm, ứng dụng, giải pháp, thuê ngoài dịch vụ CNTT hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

3

Thử nghiệm ứng dụng, dịch vụ với IPv6.

- Thử nghiệm ứng dụng IPv6 cho phân mạng kết nối Internet, dịch vụ DNS và Website.

- Thử nghiệm với hệ thống mạng LAN, Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6.

- Khuyến khích chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

4

Đánh giá sau thử nghiệm

- Đánh giá kết quả sau thử nghiệm.

- Triển khai tiếp kế hoạch hoặc điều chỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

III

GIAI ĐOẠN 3 - CHUYỂN ĐỔI CHÍNH THỨC

 

 

 

1

Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu

- Hệ thống mạng lõi, kết nối Internet;

- Hệ thống DNS

- Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Các dịch vụ Internet cơ bản: Email, phần mềm ứng dụng nội bộ ...

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II, năm 2021

2

Chuyển đổi IPv6 cho kết nối WAN tới các đơn vị

- Mở rộng triển khai mạng LAN.

- Thực hiện chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng diện rộng (WAN) của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

3

Hoàn thiện chuyển đổi IPv6, thử nghiệm IPv6-only

- Chuyển đổi toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin (IT) nội bộ.

- Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại.

- Thử nghiệm dịch vụ thuần IPv6.

- Sẵn sàng triển khai mạng thuần IPv6.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 77/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 06/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 77/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471364