• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chất lượng thống kê


 

Kế hoạch 7731/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Văn bản khác 7731/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐK LK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7731/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng thống kê nhằm định hướng phát triển, kiểm soát và nâng cao chất lượng thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao nhận thức về chất lượng thông tin thống kê của chủ thể sản xuất và phổ biến thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê.

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng thống kê.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu việc triển khai các nội dung của kế hoạch phải bám sát, phù hợp với yêu cầu nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Công văn s 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Nội dung và thời gian thực hiện quy định chi tiết tại phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan; hàng năm có kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền theo đúng thời gian kế hoạch đề ra.

2. Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; các nội dung công việc được quy định tại Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Trước ngày 15/01 hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

3. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thống kê tỉnh lập dự toán kinh phí hàng năm, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ thẩm định tổng dự toán và bố trí kinh phí hàng năm thực hiện Đề án của tỉnh.

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức, cơ quan chức năng chuyên môn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung công việc được phân công.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Cục Thống kê tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Thống kê - Bộ KH&ĐT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk, cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Ph 60b ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Ninh

 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 7731/KH-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

Tên hoạt động

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm dự kiến

1

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

 

 

 

 

1.1

Góp ý xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

Tháng 7 - 12/2017

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành liên quan

Báo cáo góp ý các Dự thảo văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

2

Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

 

 

 

 

2.1

Góp ý xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Tháng 7 - 12/2017

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành liên quan

Báo cáo góp ý các Dự thảo văn bản pháp lý về các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

2.2

Công bố và phổ biến các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Tháng 1- 6/2019

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Các hội nghị công bố và phổ biến các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

2.3

Cập nhật các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Các tiêu chuẩn thống kê nhà nước được cập nhật hàng năm

3

Xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

 

 

 

 

3.1

Góp ý xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Tháng 4- 12/2017

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Báo cáo góp ý các Dự thảo văn bản pháp lý về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

3.2

Rà soát, cập nhật bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Năm 2025

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Báo cáo kết quả rà soát, cập nhật bộ tiêu chuẩn, chiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

4

Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

 

 

 

 

4.1

Góp ý xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá, tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Từ năm 2018 đến năm 2020

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành liên quan

Báo cáo góp ý các Dự thảo xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá, tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

5

Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về chất lượng thống kê

 

 

 

 

5.1

Tuyên truyền kiến thức về chất lượng thống kê

Năm 2018-2030

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành liên quan

Kế hoạch và chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng và thực hiện

5.1.1

Xây dựng chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê phù hợp với từng đối tượng, bao gồm: Chủ thể sản xuất thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê

Tháng 1- 6/2018

Cục Thống kê tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan

Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng

5.1.2

Thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê theo chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng đã được phê duyệt

Tháng 9/2018- 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

Cục Thống kê tỉnh; các Sở, ngành, địa phương

- Số lần và số giờ phát sóng

- Số lượt người được tuyên truyền

5.2

Đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê

2019-2030

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

- Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng;

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng.

5.2.1

Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê

2019

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng

 

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thống kê

2019

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê được xây dựng

-

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2019

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng

5.2.2

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

-

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức: 02 lớp

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng: 160 người

-

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thng kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức: 02 lớp

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng: 160 người

6

Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

 

 

 

 

6.1

Thực hiện tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn

6.1.1

Tập huấn công tác tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Tháng 1- 6/2020

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

- Số lớp tập huấn được tổ chức: 02 lớp

- Số lượt người được tập huấn: 160 người

6.1.2

Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Các bảng hỏi được thực hiện

6.1.3

Biên soạn báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Các báo cáo tự đánh giá được biên soạn

6.2

Xây dựng và áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2026-2030

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được xây dựng và áp dụng

6.2.1

Tham dự tập huấn sử dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2028

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Số lớp, số học viên được tập huấn

6.2.2

Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

Từ năm 2029

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Đến năm 2030, 100% các Phòng nghiệp vụ, Chi cục Thống kê cấp huyện, thị xã và ít nhất 50% thống kê các Sở, ban, ngành áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

7

Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

 

 

 

 

7.1

Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện Đ án

Hàng năm, từ năm 2018

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Báo cáo tiến độ thực hiện hàng năm và cơ sở dữ liệu về quá trình thực hiện Đề án

7.2

Tổ chức đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án

Năm 2025

Cục Thống kê tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án

7.3

Tổ chức tổng kết quá trình thực hiện Đ án

Năm 2030

Cục Thống kê tnh

Các Sở, ngành, địa phương

Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện Đề án

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7731/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Hải Ninh
Ngày ban hành: 29/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 7731/KH-UBND

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369139