• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Kế hoạch 7854/KH-UBND năm 2014 triển khai xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 7854/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7854/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỢ KIỂU MẪU ĐẠT CHUẨN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2013; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. Từng bước xây dựng các chợ đạt yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy nhằm chủ động đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả đối với sự cố tai nạn cháy, nổ, làm giảm đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra tại các chợ trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Các chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn minh, mỹ quan, an toàn.

II. NỘI DUNG

1. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý của mình. Người đứng đầu cơ quan quản lý chợ phải tổ chức triển khai đầy đủ các tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện triệt để các giải pháp, biện pháp về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phải chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy các chợ trên địa bàn quản lý.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn về kiến thức phòng cháy, chữa cháy, trong đó tập trung tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy chợ. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực tuyên truyền, xây dựng tin bài, phóng sự phản ánh thực trạng về công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền cho nhân dân và người đứng đầu cơ quan quản lý chợ nội dung các tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; biểu dương các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời cảnh báo tác hại do cháy gây ra, nêu rõ các nguyên nhân có thể xảy ra cháy và những yếu kém chưa được quan tâm khắc phục có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ tại các chợ.

3. Xây dựng tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy. Thành phố tổ chức triển khai thí điểm mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai từng bước tất cả các chợ thuộc địa bàn quản lý.

4. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chợ; bố trí sắp xếp các ngành hàng và các gian hàng đảm bảo lối thoát nạn thông thoáng; các nhà và công trình phụ trợ phù hợp đảm bảo an toàn, mỹ quan, văn minh, vệ sinh môi trường; cải tạo hệ thống điện, quy định chế độ kiểm tra quản lý, sử dụng điện đảm bảo an toàn; ban hành nội quy, quy định đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; bố trí đủ nguồn nước phục vụ chữa cháy, phân công lực lượng, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định và thường trực sẵn sàng dập tắt đám cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, xây dựng Tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định (thực hiện trong tháng 10/2014).

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với các Sở, ngành thành phố xây dựng kế hoạch, có lộ trình để chỉ đạo thực hiện tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2015 mỗi quận, huyện có ít nhất 01 chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy. Đến hết năm 2015 trở đi nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn thành phố.

3. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát quy hoạch và khi xây dựng mới, cải tạo, mở rộng công trình phải thực hiện đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, bố trí đủ lực lượng, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình phụ trách. Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy cần huy động nhiều lực lượng tham gia; chỉ đạo tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả khi có cháy, nổ xảy ra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan thông tin đại chúng, thường xuyên, tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan tổ chức và nhân dân trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

5. Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc bố trí ngân sách và các khoản thu khác để đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy chợ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Ngân sách (thực hiện vào tháng 9 hàng năm).

6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố và các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập dự án quy hoạch tổng thể khối chợ trong thành phố về mô hình tổ chức của các chợ đảm bảo văn minh, hiện đại, an toàn phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố (thực hiện xong trước ngày 30/6/2015).

7. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân bố giao thông, tăng cường kiểm tra, duy trì trật tự giao thông trên các tuyến đường xung quanh các chợ đảm bảo thông thoáng, tránh ùn tắc tạo thuận lợi cho công tác tổ chức chữa cháy (thực hiện xong trước ngày 30/11/2014).

8. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm khi phê duyệt dự án và cấp phép xây dựng phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Yêu cầu cơ quan thiết kế, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

9. Công an thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo an ninh trật tự tại các chợ trên địa bàn thành phố.

10. Sở Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng thành phố phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị và địa phương chủ động theo dõi tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, tích cực và kịp thời phê phán, xử lý nghiêm những sai phạm, chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; bổ sung tiêu chí thực hiện chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy vào nội dung xét thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành.

11. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tổ chức hội nghị sơ, tổng kết công tác triển khai thực hiện Kế hoạch này

- Là cơ quan đầu mối, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành, địa phương các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố) theo kế hoạch đề ra.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng lựa chọn một chợ để tổ chức triển khai thí điểm thực hiện các tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện trước ngày 30/10/2014).

Ủy ban nhân dân các quận, huyện bố trí ngân sách và các nguồn thu khác để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các chợ theo quy định tại Điều 5, Điều 55 của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2013 và Điều 56 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy./.

 


Nơi nhận:
 - TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- VPTU, VP ĐĐBQH&HĐND TP;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP;
- Ban Thi đua Khen thưởng TP;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐT TP;
- Các CV UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7854/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 15/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 7854/KH-UBND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278656