• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Kế hoạch 7881/KH-UBND năm 2017 triển khai Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Văn bản khác 7881/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7881/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 126/NQ-CP nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vai trò và tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức, đảng viên trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế xã hội, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ cần quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

- Hội nghị thực hiện thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP trên địa bàn tỉnh.

- Hội nghị phải được tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương trong tỉnh.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai, quán triệt Nghị quyết số 126/NQ-CP do Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện.

2. Chủ trì việc thảo luận, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP trên địa bàn tỉnh do cơ quan Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/12/2017 đến 28/12/2017.

- Địa điểm: Dự kiến tại Khách sạn Hùng Vương (số 45 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi).

4. Thành phần tham dự:

- Cấp tỉnh:

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì.

+ Mời đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan, tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

+ Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

+ Thủ trưởng và Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh.

+ Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

+ Thanh tra tỉnh: Lãnh đạo, các Trưởng, phó phòng nghiệp vụ.

- Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Chánh Thanh tra huyện, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch được bố trí trong nguồn kinh phí thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2017 của Thanh tra tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 .Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp lịch và phát hành Giấy mời đại biểu dự hội nghị.

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP gửi trước cho đại biểu dự hội nghị ít nhất 02 ngày và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh để tiện việc theo dõi; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP (KT), CBTH;
- Lưu: VT, NCdmhai843

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7881/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 25/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 7881/KH-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393632