• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tải về Văn bản khác 79/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TU NGÀY 03/5/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu qucông tác báo chí trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội về vị trí, vai trò của báo chí trong tình hình hiện nay, nhất là vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sng, “tự diễn biến”, “tự chuyn hóa”.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy vai trò của báo chí, phục vụ tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường li của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh được ý chí và nguyện vọng của nhân dân thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, định hướng và chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tạo điều kiện để báo chí hoạt động hiệu quả.

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; chú trọng tính định hướng chính trị - tư tưng, tính văn hóa, khoa học.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2015 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện t, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về hoạt động báo chí, xuất bản. Triển khai kịp thời Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 159/2013/NĐ-CP , Nghị định 72/2013/NĐ-CP sau khi được ban hành.

- Quản lý chặt chẽ việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ quan báo, tạp chí và các trang thông tin điện tử, việc thẩm định nội dung các xuất bản phẩm đề nghị cấp phép xuất bản. Tăng cường công tác giám sát thông tin trên báo, tạp chí; thanh tra, kiểm tra, chủ động phát hiện, chấn chnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí. Kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu độc phát tán trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên Internet, những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời tôn chỉ, mục đích; không đxảy ra tình trạng tự phát trong hoạt động báo chí và buông lỏng, né tránh trong quản lý nhà nước.

- Thực hiện nghiêm Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016, Luật Xuất bản s 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND , ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các thông tin báo chí phản ánh liên quan đến ngành, đơn vị, địa phương mình để kịp thời xử lý, phản hồi đến báo chí theo quy định.

- Tăng cường sự phối hợp trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, nhất là các thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, đảm bảo trung thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận thức về phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn, đy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “t diễn biến”, “tự chuyển hóa”

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới, coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

- Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Báo chí phải bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3. Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý, đội ngũ làm công tác báo chí

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên địa bàn tỉnh cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người làm báo.

- Phát huy vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo.

4. Thực hiện Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Rà soát, điều chỉnh hợp lý cơ quan báo chí in và hệ thống các đài truyền thanh - truyền hình, báo điện tử; xác định tính hợp pháp, sự phù hợp về tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của các tờ báo, tạp chí, chương trình phát thanh - truyền hình, báo điện tử, trang điện tử trên Internet, nhất là các tập san để sắp xếp lại theo phương châm phát triển đi đôi với quản lý tốt; kiên quyết đình chỉ các cơ quan không chấp hành đúng pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh tới các cơ quan báo chí.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm của các cơ quan báo chí phản ánh.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kịp thời các Nghị định sửa đổi, bổ sung như Nghị định 159/2013/NĐ-CP , Nghị định số 72/2013/NĐ-CP .

- Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

2. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình

- Thực hiện nghiêm định hướng thông tin tuyên truyền; thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông nhm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng thông tin và công tác quản lý nhà nước về báo chí.

- Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả.

- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ tiếp cận các loại hình báo chí hiện đại, đa phương tiện cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí.

3. Hội Nhà báo tỉnh

Phối hợp với các cơ quan truyền thông chỉ đạo, quản lý trong việc lãnh đạo quản lý báo chí; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo; chủ động trong công tác giáo dục, nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân cho nhà báo. Kịp thời động viên, khen thưởng phóng viên, hội viên có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển” trong ni bộ.

4. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu qucông tác báo chí trên địa bàn tỉnh tại địa phương, đơn vị, lồng ghép việc triển khai thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND , ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động cung cấp thông tin định kỳ và thông tin về những sự việc đột xuất, bất thường xảy ra trên địa bàn, kịp thời xử lý thông tin về nhng vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà báo chí phản ánh đảm bảo trung thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có báo cáo gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch và điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Hội Nhà báo t
nh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, KGVX ().

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 79/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 05/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 79/KH-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401238