• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020

Tải về Văn bản khác 80/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 100/2017/QĐ-HNCT ngày 15/3/2017 của Hội Người cao tuổi Việt Nam về Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (sau đây viết tắt là CLB) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, Hội người cao tuổi và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh thông qua cách tiếp cận mô hình liên thế hệ tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể

a) Mục tiêu cụ thể

Đảm bảo 100% các thành viên CLB được cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; trường hợp khó khăn có nhu cầu vốn làm ăn cải thiện đời sống thì được hỗ trợ vốn, sinh kế hoặc kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho vay vốn.

2. Chỉ tiêu cụ thể

- Từ năm 2018 đến năm 2019:

+ Tổ chức phổ biến quán triệt, tuyên truyền triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ trên phạm vi toàn tỉnh;

+ Thực hiện thành lập 06 mô hình CLB liên thế hệ tại 06 huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố dự kiến xây dựng 01 CLB);

+ Sơ kết 02 năm đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của các CLB để nhân rộng ra các địa bàn khác.

- Năm 2020:

+ Tiếp tục triển khai nhân rộng 04 huyện, phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn tỉnh xây dựng được 10 CLB liên thế hệ;

+ Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kiến nghị về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG CƠ CẤU CLB

1. Phạm vi: Kế hoạch thực hiện Đề án được triển khai tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng: Người cao tuổi và các thành viên gia đình của họ, phụ nữ và thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

3. Số lượng, cơ cấu dự kiến mỗi CLB có từ 50-70 người, có thể chọn một thôn hoặc nhiều tổ/thôn gần nhau; có ít nhất 70% là người cao tuổi, 60% - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Lựa chọn thành lập các mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại các địa phương; tổ chức ra mắt xây dựng quy chế, nội dung, huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện...

2. Tổ chức phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về nội dung hoạt động mô hình, điển hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau và tác động của mô hình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thông qua các hình thức thông tin truyền thông báo, đài, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham quan học hỏi kinh nghiệm...

3. Nội dung hoạt động của CLB:

- Giúp nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập giảm nghèo: Huy động nguồn lực từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân và vận động hội viên thông qua tổ chức tiết kiệm và thực hiện các hoạt động gây quỹ tập thể khác để hỗ trợ cho thành viên vay tăng thu nhập: buôn bán, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh nhỏ...

- Hoạt động chăm sóc sức khỏe: CLB liên thế hệ tự giúp nhau tổ chức tập thể dục dưỡng sinh, phối hợp các cơ sở y tế địa phương tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và hỗ trợ các thành viên tiếp cận bảo hiểm y tế;

- Hoạt động chăm sóc tại nhà thông qua các tình nguyện viên: Mỗi CLB tổ chức đội tình nguyện viên có ít nhất 05 tình nguyện viên nhằm chăm sóc cho những trường hợp cần giúp đỡ tại nhà với các hoạt động đa dạng như trò chuyện, nấu cơm, giặt giũ, giúp đỡ việc nhà;

- Hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng: Các thành viên CLB tự bàn bạc và tình nguyện giúp nhau về ngày công, tiền, hiện vật, hoặc kỹ thuật. Đặc biệt CLB còn tổ chức các hoạt động cộng đồng như dọn vệ sinh thôn xóm, bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị ở địa phương;

- Hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích: CLB tổ chức các buổi sinh hoạt, truyền thông, phổ biến kiến thức làm ăn, nâng cao sức khỏe và các chế độ chính sách... giúp người cao tuổi tự tin hơn;

- Hoạt động chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần thông qua văn hóa văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu: Các CLB đều có tổ văn nghệ để các thành viên tham gia các tiết mục hát, múa, thơ, tiểu phẩm ... tham gia trong mỗi buổi sinh hoạt và biểu diễn trong các dịp hội họp của cộng đồng và các thành viên, động viên thăm hỏi lẫn nhau;

- Hoạt động vận động nguồn lực: CLB có các hình thức vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân, hội viên có điều kiện kinh tế khá giả để hỗ trợ người cao tuổi gặp khó khăn.

4. Tổ chức tập huấn, cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho CLB về cách quản lý và tổ chức các hoạt động như lập kế hoạch, vay vốn, tổ chức chăm sóc sức khỏe, vận động nguồn lực, trao đổi thông tin kinh nghiệm, mô hình sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, dịch vụ có hiệu quả; hướng dẫn phát triển các ngành nghề truyền thông của địa phương phù hợp với sức khỏe và khả năng của người cao tuổi

5. Tổ chức họp giao ban định kỳ 6 tháng, hàng năm giữa các CLB, tạo điều kiện cho các CLB được trao đổi thông tin, kinh nghiệm, cập nhật kiến thức để vận hành vào việc quản lý, điều hành hoạt động của các CLB đạt hiệu quả.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan có liên quan đến các hoạt động chính của các CLB để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp cho CLB tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB.

7. Huy động nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, các hội đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước: Hỗ trợ cho những hoạt động theo quy định tại Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Quản lý Đề án, chỉ đạo tuyên truyền, sơ kết, tổng kết về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Tập huấn giảng viên và tập huấn ban đầu cho các địa phương, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng tài liệu hướng dẫn về Câu lạc bộ; tổ chức giám sát thực hiện Kế hoạch và nhân rộng mô hình.

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: Đẩy mạnh huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa để xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ; Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc tham gia Kế hoạch thực hiện Đề án; Lồng ghép nguồn lực của các chương trình, dự án khác tại địa phương để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án và chăm sóc người cao tuổi.

3. Huy động đóng góp của các hội viên, từ các nguồn Quỹ tại địa phương như: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và các nguồn quỹ khác ở các cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã...) để hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu cho các CLB liên thế hệ giúp nhau nhằm mục đích giảm nghèo cho các thành viên CLB; Huy động sự đóng góp của cá nhân và cộng đồng của hội viên Hội Người cao tuổi và các thành viên Câu lạc bộ.

4. Vận động nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế.

5. Hàng năm, tại thời điểm lập dự toán ngân sách, các đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện nội dung hoạt động tại điểm 1 khoản này gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; phối hợp với các địa phương thành lập các mô hình CLB;

- Phối hợp với chính quyền các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức huy động nguồn lực và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch;

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn triển khai thực hiện Kế hoạch, theo dõi giám sát đánh giá hoạt động của các CLB; tổ chức sơ, tổng kết, tổng hợp báo cáo định kỳ về Cơ quan thường trực Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh (Sở Lao động - TB&XH) để báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp xây dựng Kế hoạch, triển khai lồng ghép vào các chương trình, dự án có liên quan để hỗ trợ tạo điều kiện cho các CLB hoạt động; phối hợp Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi.

3. Sở Tài chính: Hằng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Kế hoạch này lập dự toán kinh phí, lồng ghép với kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, địa phương và tổng hợp chung vào dự toán để Sở Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành về lập và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về mô hình hoạt động CLB Liên thế hệ nhằm huy động nguồn lực để triển khai và nhân rộng mô hình.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các cấp, phối hợp với các đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ cho các CLB tham gia các hoạt động khuyến nông và hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

6. Sở Y tế: Chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, Trạm y tế các xã, phường, thị trấn phối hợp với các CLB tổ chức khám sức khỏe định kỳ, truyền thông, phổ biến kiến thức về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho người cao tuổi; hỗ trợ kỹ thuật thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, thể dục dưỡng sinh phù hợp với người cao tuổi tại các CLB trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành vận động các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương.

9. Sở Ngoại vụ: Phối hợp hỗ trợ cho Ban Đại diện Hội người cao tuổi kêu gọi sự hỗ trợ về kỹ thuật hoặc tài chính từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, nhà tài trợ để triển khai và nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội vận động nguồn lực hỗ trợ cho các CLB; đồng thời vận động các hội viên có điều kiện kinh tế khá giả tình nguyện tham gia các CLB để hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cô đơn.

11. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cùng cấp thành lập và triển khai mô hình CLB tại địa phương; lồng ghép vào các chương trình kinh tế xã hội của địa phương giúp đỡ hội viên các CLB về sinh kế, vay vốn để phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống; cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện tốt Kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động của các CLB tại địa phương mình, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp).

VI. CHẾ ĐỘ, THÔNG TIN BÁO CÁO

Định kỳ, hàng năm vào ngày 15/12, các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả hoạt động của mô hình CLB Liên thế hệ về Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổng hợp, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TW Hội Người cao tuổi VN (b/c);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Thành viên Ban Công tác NCT tỉnh;
- VPUB: C,PCVP; TH, CBTH;
- Lưu VT, KGVXthuy279

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 01/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 80/KH-UBND

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392653