• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 1110/2012/QĐ-TTg và 44/2012/QĐ-TTg về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Văn bản khác 80/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 80/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1110/2012/QĐ-TTG NGÀY 17/8/2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; căn cứ Kế hoạch số 289/KH-BCA-C61 ngày 07/12/2012 của Bộ Công an, UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những yêu cầu đối với việc tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy được quy định trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tới cấp, các ngành và nhân dân nắm rõ, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của toàn thể cán bộ, công nhân viên và nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Cụ thể hóa nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Quyết định số 1110/QĐ-TTg về Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập “Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thanh Hóa”. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, lực lượng, phương tiện, sớm triển khai thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy để đi vào hoạt động khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Thành lập các Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở làm việc theo quy định tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và những cơ sở trọng điểm; thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và lực lượng dân phòng ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật, đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý các sự cố, tai nạn xảy ra.

5. Đầu tư trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC, trước mắt trong giai đoạn 2013 - 2015 đảm bảo ở các địa phương, cơ sở đều được trang bị các phương tiện cứu nạn thông thường để có khả năng giải quyết các vụ cháy, tai nạn ngay từ ban đầu.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở, dân phòng đảm bảo thường xuyên, chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH. Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ CNCH cho lực lượng PCCC; trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tính chất, đặc điểm và yêu cầu công tác cứu nạn, cứu hộ trên từng lĩnh vực, địa bàn quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để nhân dân biết đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và yêu cầu cứu nạn cứu hộ là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.

3. Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện đề án về tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định để triển khai thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hàng năm thực hiện việc thẩm định các đề xuất về kinh phí, trang bị phương tiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; kinh phí, mua sắm phương tiện phục vụ việc triển khai thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (phần ngân sách địa phương đảm nhiệm), trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

5. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện quy hoạch - kiến trúc, Công ty TNHH MTV cấp nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, các đơn vị có liên quan phối hợp với Công an tỉnh trong việc lập quy hoạch xây dựng bến bãi lấy nước chữa cháy, trụ lấy nước chữa cháy, hệ thống giao thông phục vụ chữa cháy tại các thành phố, thị xã, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực có nguy cơ cháy cao; đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch xây dựng doanh trại cho Sở Cảnh sát PCCC và các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

6. Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn khẩn trương thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định tại Điều 21 của Luật phòng cháy và chữa cháy (hoàn thành trong năm 2013), đồng thời xây dựng và triển khai phương án PCCC và CNCH cho các đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý và các khu vực sản xuất, kho bãi có nguy cơ cháy nổ cao.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến mọi người dân nắm rõ. Chỉ đạo việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng. Phấn đấu mục tiêu 100% đơn vị cấp xã, phường có đội dân phòng, 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC có đội PCCC cơ sở. Chủ động phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng, đảm bảo lực lượng này hoạt động có hiệu quả.

- Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, Sầm Sơn, UBND các huyện Thọ Xuân, Tĩnh Gia phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp đất, kinh phí xây dựng trụ sở các đơn vị Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã thành lập trên địa bàn quản lý, góp phần nhanh chóng ổn định nơi ăn, ở, công tác của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC, nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục đầu tư kinh phí, trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng tại địa phương theo quy định, góp phần phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

8. Công an tỉnh:

- Chủ trì xây dựng đề án về tổ chức bộ máy và nhân sự Sở Cảnh sát PCCC, phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện các nội dung liên quan để triển khai thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí triển khai thực hiện các phần việc trong Quyết định số 1110/2012/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do kinh phí địa phương đảm nhận, đề xuất trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dùng trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng phòng cháy và chữa cháy và các lực lượng khác theo yêu cầu.

- Sử dụng số điện thoại 114 để tiếp nhận và xử lý tin báo cháy, các sự cố, tai nạn, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thường trực đảm bảo quân số thường trực 24/24h sẵn sàng tiếp nhận, trực tiếp xử lý các sự cố, tai nạn; chỉ đạo thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật về tìm kiếm cứu nạn.

- Xây dựng Phương án xử lý các tình huống khẩn cấp về cháy, nổ lớn và các tình huống cứu nạn, cứu hộ nghiêm trọng trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai đến các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Tham mưu cho Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp, chỉ huy với các lực lượng khác trong trường hợp sự cố, tai nạn vượt quá khả năng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCCC và CNCH. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, gửi báo cáo về Công an tỉnh để tổng hợp, theo dõi chung.

2. Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT; NC (2).

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 01/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 80/KH-UBND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226639