• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Kế hoạch 818/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Văn bản khác 818/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/KH-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, ngành trong tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP, trọng tâm giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong nông lâm sản và thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm cho các đối tượng liên quan;

- Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, quản lý chất lượng ATTP,

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đánh giá điều kiện đảm bảo ATTP xếp loại A, B đạt trên 95 %; xếp loại C được nâng hạng A/B tăng lên 90 %;

- Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (Theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT) đạt trên 75 %;

- Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, có mức độ rủi ro cao, đang có nhiều bức xúc về an toàn thực phẩm được kiểm soát ATTP theo chuỗi đạt trên 50 %;

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2019.

- Thực hiện đạt 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; đẩy mạnh hình thức thanh tra đột xuất;

- Các sở, ngành tăng cường phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm sản và thủy sản với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng và mở rộng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các sản phẩm chủ lực đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Đề án “Phát triển nông nghiệp đô thị (NNĐT) phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã 01 sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 - 2020"; Đề án “Xây dựng và phát triển chuỗi an toàn thực phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020” và xây dựng “Dự án hình thành chuỗi cửa hàng sơ chế, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đô thị giai đoạn 2019-2020”.;

- Các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án của tỉnh về phát triển nông nghiệp, quản lý chất lượng ATTP, tăng cường kiểm tra trách nhiệm đối với các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý;

- Các Sở ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ban ngành, đoàn thể triển khai các chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn;

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về công tác bảo đảm ATTP theo Nghị quyết số 43/2017/QH 14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm,...

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản phù hợp với quy định của Trung ương và thực tế sản xuất tại địa phương, cụ thể:

- Xây dựng, ban hành, sửa đổi bổ sung các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh dựa trên khung chính sách chung của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Góp ý hoàn thiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm theo yêu cầu Bộ, ngành chuyên môn.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP- HNDVN-HLPNVN giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Phối hợp với Báo, Đài, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản, tác hại trong việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sử dụng chất cấm; Truyền thông, quảng bá các địa chỉ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, đảm bảo an toàn;

- Công tác truyền thông đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phản ánh đúng đắn công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm; Tăng cường truyền thông, quảng bá thương hiệu về các cơ sở sản xuất, kinh doanh được chứng nhận đạt các tiêu chuẩn về ATTP, chứng nhận hữu cơ; công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về ATTP.

4. Chỉ đạo tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục xây dựng và mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GAP, HACCP, ISO 22000,...; Phát huy tối đa hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tăng cường đầu tư cải thiện điều kiện đảm bảo sinh ATTP trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống;

- Chủ động xử lý các sự cố mất ATTP, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc khi đầu tư vào nông nghiệp, tổ chức liên kết sản xuất, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc;

- Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển nông nghiệp đô thị (NNĐT) phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và các chương trình, đề án, chính sách phát triển nông nghiệp đã được ban hành; Chương trình phối hợp cung ứng nông sản thực phẩm an toàn cho Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng ra các thành phố đô thị lớn khác;

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cầu nối sản xuất - tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản, thủy sản được chứng nhận an toàn theo các tiêu chuẩn tiên tiến.

5. Công tác thanh tra kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chủ động giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản rủi ro cao, tiêu thụ nhiều nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ mất an toàn; tăng cường hình thức thanh tra, kiểm tra đột xuất, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

6. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

Tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ tham gia quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản, đặc biệt là cán bộ quản lý, thanh tra tại các tuyến huyện, xã về nghiệp vụ, kỹ năng trong tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm quy định đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách nhà nước

1.1 Ngân sách nhà nước năm 2020 đã bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

1.2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện theo những nội dung trên;

- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý ATTP thuộc lĩnh vực nông nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã được phân cấp;

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020. Định kỳ ngày 20 hàng tháng và khi có yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản) kết quả thực hiện theo quy định;

- Tổ chức tổng kết để đánh giá kết quả triển khai kế hoạch hành động; Thống nhất giải pháp, biện pháp khắc phục khó khăn vướng mắc trong thực hiện làm cơ sở cho việc triển khai kế hoạch cho các năm tiếp theo.

2. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí ngân sách để các đơn vị đảm bảo thực hiện kế hoạch trong năm 2020; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

3. Sở Y Tế, Sở Công Thương

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh.

4. Cục Quản lý thị trường tỉnh

Chủ động phối hợp ngành Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại vật tư nông nghiệp, nông sản thực phẩm kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định các vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc.

5. Sở Thông tin và truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố cung cấp đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm ATTP; tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về ATTP;

- Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản.

6. Công an tỉnh

Chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường trinh sát, phát hiện, phối hợp các ngành chuyên môn điều tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm ATTP.

7. Các tổ chức chính trị, xã hội

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức chính trị phối hợp với Sở nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Công thương và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý ATTP tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân cấp theo quy định pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 tại địa phương và tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTP cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; Hướng dẫn xây dựng và nâng cao giá trị sản xuất các chuỗi nông sản; Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Trên đây là Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; Tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Quản lý chất lượng NLS&TS;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (Lg, Th), Thi, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Mai Hùng Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 818/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Mai Hùng Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 818/KH-UBND

64

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445619