• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 818/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2021

Tải về Văn bản khác 818/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/KH-UBND

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2021

Năm 2021 có ý nghĩa khởi đầu quan trọng, là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Trong lĩnh vực bình đẳng giới, đây là năm đầu tiên triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án liên quan tới bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030. Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, thách thức để thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 356/LĐTBXH-BĐG ngày 19/02/2021 về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021 và văn bản số 04/UBQG-VP ngày 19/02/2021 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nâng cao năng lực và tỷ lệ phụ nữ tham gia các cơ quan dân cử, lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và các năm tiếp theo.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025“.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh Hải Dương liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án có liên quan

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 tại các sở, ngành, địa phương (sau khi Kế hoạch của tỉnh được phê duyệt): bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch của tỉnh để xây dựng chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn của các sở, ngành, địa phương; tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai; bố trí nguồn lực để thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới ở những lĩnh vực đang có nhiều tồn tại, thách thức; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn triển khai Chiến lược.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025, và các chương trình, đề án liên quan gắn với tình hình, đặc điểm cụ thể của sở, ngành, địa phương. Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, mô hình về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho giai đoạn 5 năm và từng năm.

2. Tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng cấp việc triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp và các đơn vị chức năng:

- Rà soát, phát hiện và giới thiệu những phụ nữ đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm đủ tiêu chuẩn để xem xét đưa vào danh sách đề cử, ứng cử.

- Tham mưu triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách đề cử, ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND là phụ nữ (theo khoản 3, Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ); trong quá trình hiệp thương, chủ trương bình đẳng giới cần được quán triệt sâu sắc, bảo đảm những phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều được xem xét đưa vào danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; các nữ ứng cử viên không “gánh” quá nhiều cơ cấu; bố trí nam, nữ ứng cử viên trong danh sách ứng cử đảm bảo tương đương trình độ, vị trí chức danh để tạo sự cạnh tranh công bằng trong bầu cử; kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục rà soát, bổ sung phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND trong trường hợp không đủ số lượng phụ nữ trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đai biêu Hội đồng nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình bầu cử.

3. Xây dựng Kế hoạch và triển khai các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

a) Nhằm phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đề nghị các sở, ngành, địa phương chú trọng triển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động về bình đẳng giới; phổ biến thông tin về chính sách pháp luật bình đẳng giới trên các Báo, Đài Phát thanh và truyền hình Hải Dương, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Quyết định số 22/QĐ-UBQG ngày 22/6/2019 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và Kế hoạch số 3587/KH-BVSTBPN ngày 01/10/2020 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương, đặc biệt là truyền thông nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử trước và trong thời gian bầu cử. Tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết số 57/NQ -CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; đặc biệt là Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới và các quyết định, kế hoạch có liên quan về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của UBND tỉnh Hải Dương.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông cho phù hợp với địa phương, đơn vị và đặc thù từng nhóm đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông nhằm tăng hiệu quả và và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng, nữ ứng cử viên và nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo điều kiện, tình hình địa phương.

- Tổ chức hội thảo và tập huấn định hướng truyền thông cho đội ngũ phóng viên báo chí, cán bộ làm công tác bình đẳng giới, cán bộ tuyên truyền về cách thức và kỹ năng truyền thông có nhạy cảm giới nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý nói chung và tham gia vào các cơ quan dân cử nói riêng.

b) Tăng cường truyền thông về Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

- Tích cực xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền; tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép trong các hoạt động đa dạng của đơn vị, địa phương.

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2021), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2021) hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

c) Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trong quá trình triển khai, cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch theo quy định.

4. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới

- Các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình, giải pháp phù hợp ở những địa bàn, lĩnh vực còn có tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới.

- Chủ động bố trí kinh phí để duy trì và nhân rộng các mô hình, hoạt động hiệu quả.

5. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong kiểm tra, xây dựng và đề xuất chính sách liên quan, trong đó có các chính sách đặc thù nhằm tăng cường sự tham gia và thụ hưởng của phụ nữ trên các lĩnh vực; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững, hiệu quả trong thực hiện công tác bình đẳng giới.

- Thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và hằng năm của sở, ngành, cơ quan và địa phương.

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật. Tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới, cán bộ thanh tra, tư pháp, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của các sở, ngành, địa phương.

- Tăng cường rà soát, củng cố và kiện toàn nhân sự Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp khi có sự thay đổi. Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các quy định trong quy chế làm việc của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đối với các đơn vị, địa phương chưa ban hành quy chế của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thì khẩn trương xây dựng và đảm bảo triển khai tổ chức thực hiện tốt quy chế.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 (tùy tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19).

- Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm tạo diễn đàn để trao đổi thông tin để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng trong lĩnh vực công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Phối hợp trong giải quyết, xử lý các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: xác minh, nắm tình hình và kiến nghị xử lý các vụ việc bạo lực, quấy rối, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, mua bán người,… xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo vệ, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; theo dõi, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc.

6. Công tác kiểm tra, thanh tra

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất, kiến nghị các cơ quan liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân các cấp để phối hợp giải quyết. Lồng ghép công tác kiểm tra về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của các ngành tại địa phương.

- Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị trực thuộc và cấp dưới hoặc tại các doanh nghiệp có nhiều lao động nữ; ưu tiên lựa chọn các đơn vị, địa phương có nhiều vấn đề nổi cộm đối với phụ nữ và trẻ em gái; nơi có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thấp,… để kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác cán bộ nữ; tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong ngành, địa phương; tổ chức và hoạt động của các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới,...

7. Công tác khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố và chịu trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Lao động TB và XH theo quy định.

- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 tại tỉnh Hải Dương.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: truyền thông trực tiếp, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, tọa đàm, xây dựng các phóng sự, chuyên đề, in ấn cấp phát tài liệu, tờ rơi, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung về Bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đẳng giới và các chính sách pháp luật khác có liên quan đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương.

- Tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương có bất bình đẳng giới và nguy cơ cao bất bình đẳng giới.

- Triển khai các hoạt động Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2021), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2021) hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa (Hình thức tổ chức tùy tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19).

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra một số địa phương, đơn vị về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

2. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về đào tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước; thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh tham mưu công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lồng ghép một số chỉ tiêu phát triển giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; Tổng hợp mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính và các quy định có liên quan, bố trí kinh phí để triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp hoạt động hiệu quả.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet về bình đẳng giới và liên quan đến bình đẳng giới; Xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có định kiến giới.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, giảng dạy các nội dung giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho giáo viên, học sinh, sinh viên; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

7. Sở Y tế: Thực hiện lồng ghép giới trong chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành y tế, tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng nhiều hình thức dễ tiếp cận; theo dõi mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh.

8. Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 (sửa đổi). Phối hợp hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực thi Luật Bình đẳng giới trên địa bàn; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

9. Cục Thống kê: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021. Tham mưu triển khai thu thập bộ chỉ số về giới thống nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức, các địa phương tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí bảo đảm không mang tính định kiến giới. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới vào hoạt động văn hóa, gia đình hướng tới mục tiêu phát triển gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

11. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em gái.

12. Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về công tác bình đẳng giới, kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong các hoạt động bình đẳng giới, đồng thời phê phán các hành vi phân biệt giới, bất bình đẳng giới.

13. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông và các cơ quan liên quan: căn cứ kế hoạch năm 2021 và kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng và tổ chức thực hiện trong phạm vi hoạt động của ngành. Chịu trách nhiệm lồng ghép các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của ngành với các chương trình, mục tiêu và các chương trình khác theo hướng dành ưu tiên cho trẻ em gái và phụ nữ, vì sự tiến bộ của toàn xã hội.

14. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ Kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021. Bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại địa phương. Bố trí cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới ở địa phương. Lồng ghép việc thực hiện kế hoạch này với các hoạt động khác có liên quan trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo quy định.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các tổ chức thành viên khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; Nghiên cứu bố trí hội viên làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2021; yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 tại đơn vị, địa phương trước ngày 20/3/2021; định kỳ gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban VSTBCPN tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

(Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6 và Báo cáo đánh giá kết quả công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 gửi trước ngày 10/12/2021).

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (để b/c);
- Ủy ban Quốc gia VSTBPN (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. Lai (15)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 818/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 818/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471510