• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về Văn bản khác 82/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG THỜI GIAN TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thực hiện Văn bản số 46/TBANTTYT ngày 26/01/2021 của Tiểu ban an ninh trật tự và y tế, Hội đồng bầu cử quốc gia về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Văn bản số 15/UBBC ngày 18/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm "Bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đi từ ổ dịch về, các trường hợp là F1, F2 (nếu có) là cử tri đang tham gia bầu cử tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban bầu cử các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã, ngành Y tế và các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh.

- Không huy động cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện đang cách ly y tế (ca bệnh nghi ngờ, F1, F2 hoặc đến/về từ địa điểm có dịch chưa qua 14 ngày) tham gia Ban bầu cử, Tổ bầu cử, Tổ Y tế.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ làm việc tại các điểm bầu cử cố định và cử tri thường xuyên đeo khẩu trang đúng cách, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách theo quy định.

- Tổ chức các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ, tại cơ sở y tế, tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 (nếu có), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ đúng trình tự quy định.

- Thần tốc truy vết, cách ly kịp thời các trường hợp F1, F2, các trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng, đảm bảo khoanh vùng gọn.

6. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau bầu cử đối với những địa điểm bỏ phiếu lưu động phục vụ cử tri đang cách ly điều trị hoặc cách ly phòng dịch.

- Thực hiện phun khử khuẩn hòm phiếu trước khi vận chuyển đi.

- Tổ chức thu nhận, vận chuyển hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu lưu động về địa điểm kiểm phiếu bằng xe ô tô, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng trình tự, quy định; thực hiện phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu.

- Thành lập Tổ kiểm phiếu riêng đối với các hòm phiếu trên. Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay...)

(Nội dung cụ thể, chi tiết theo hướng dẫn của Sở Y tế).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương triển khai Kế hoạch.

- Hướng dẫn cụ thể, chi tiết về kế hoạch, nhiệm vụ đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch COVID-19, tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. Thông báo khẩn cấp và chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần thiết khi phát hiện các trường hợp là F1, F2, các trường hợp nghi nhiễm và những người có liên quan tại các điểm bầu cử.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, hóa chất... đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh phục vụ bầu cử; tổ chức tập huấn, hướng dẫn phòng, chống dịch cho cán bộ trong Ban bầu cử, Tổ bầu cử, Tổ Y tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các địa điểm bầu cố định và lưu động.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử, đặc biệt là thông điệp “5K”.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin sai sợ thật, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân về dịch bệnh COVID-19 trước và trong thời gian diễn ra bầu cử.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử; xử lý nghiêm các đối tượng không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh và nội quy của khu vực bầu cử.

- Chủ động theo dõi và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý các trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

- Huy động lực lượng tham gia theo đề xuất của cơ quan y tế hoặc các cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương khi phải xử lý các tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở cách ly tập trung.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Phối hợp với các lực lượng liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, đường biển, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động nhập cảnh trái phép.

5. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tổ chức bầu cử.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc diện F1, F2, hoặc liên quan đến dịch bệnh tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh trong thời gian tổ chức bầu cử theo phương án đã ban hành.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế và các địa phương chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch, xe ô tô vận chuyển hòm phiếu và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tất cả các điểm bầu cử cố định và lưu động; chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm.

- Chỉ đạo thành lập các Tổ Y tế hoặc Tổ Y tế - Bầu cử; bố trí đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, dụng cụ đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư y tế phòng, chống dịch, trang phục phòng hộ (nếu cần) để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho tất cả các địa điểm bầu cử cố định và lưu động.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau bầu cử.

- Huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh, trật tự trong trường hợp có tình huống khẩn cấp về dịch.

- Chỉ đạo bố trí thời gian bầu cử hợp lý, đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người vào 1 thời điểm; tại mỗi điểm bầu cử cố định thông báo trước thời gian cho cử tri đến bỏ phiếu theo từng tổ liên gia, cụm/khu vực dân cư.

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TTr T
nh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PC COVID-19 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- BC
Đ PC COVID-19 cấp huyện;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: V
T, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Châu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Ngọc Châu
Ngày ban hành: 19/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 82/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471340