• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Văn bản pháp luật về Luật Giá

 

Kế hoạch 823/KH-BGDĐT tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Văn bản khác 823/KH-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2014 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh”; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) của Ngành Giáo dục như sau:

I. Mục đích

Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác GDQPAN các cấp nắm và hiểu được những vấn đề cơ bản của pháp luật về GDQPAN; nâng cao ý thức chấp hành Luật GDQPAN, các văn bản pháp luật liên quan; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ phụ trách công tác GDQPAN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; nắm vững những nội dung cơ bản của pháp luật, văn bản hướng dẫn về GDQPAN, làm cơ sở triển khai thực hiện pháp luật về GDQPAN trong toàn Ngành đạt hiệu quả thiết thực.

II. Nội dung

1. Luật GDQPAN năm 2013;

2. Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng GDQPAN Trung ương, Hội đồng GDQPAN Quân khu,; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GDQPAN các cấp;

4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN; quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN trên phạm vi cả nước;

5. Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh

6. Các văn bản quy định, hướng dẫn về GDQPAN.

III. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày.

- Địa điểm: Tổ chức trực tuyến tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo; tại hai khu vực: phía Bắc và phía Nam.

(Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức thông báo sau).

IV. Thành phần

Lãnh đạo Bộ chủ trì; dự kiến 756 đại biểu, thành phần gồm:

- Cán bộ thuộc cơ quan Bộ làm công tác GDQPAN: 60 đồng chí;

- Giám đốc, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học: 500 đồng chí;

- Giám đốc, Trưởng Phòng đào tạo trung tâm GDQPAN sinh viên: 28 đồng chí;

- Trưởng khoa hoặc chủ nhiệm bộ môn GDQPAN thuộc các cơ sở giáo dục đại học: 42 đồng chí;

- Giám đốc, chuyên viên phụ trách GDQPAN các sở giáo dục và đào tạo: 126 đồng chí.

V. Ban Tổ chức Hội nghị

1. Trưởng ban:

Thứ trưởng Bùi Văn Ga

2. Phó trưởng ban:

- Lãnh đạo Cơ quan thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương;

- Đại diện Bộ Công an;

- Lãnh đạo Vụ Văn xã, Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ;

- Lãnh đạo Vụ Pháp chế;

- Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ;

- Lãnh đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng;

- Lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại.

3. Ủy viên Ban Tổ chức:

- Chuyên viên Vụ Pháp chế;

- Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ;

- Chuyên viên Vụ Giáo dục Quốc phòng.

Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công các đơn vị, cá nhân chuẩn bị văn bản, công tác đảm bảo tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật GDQPAN.

VI. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật GDQPAN: Dự kiến 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng), bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên được giao hàng năm.

VII. Tuyên truyền

Làm phim tuyên truyền về Luật GDQPAN, mở chuyên mục trên báo ngày, chuyên trang trên báo tuần tuyên truyền về Luật GDQPAN.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật GDQPAN và bố trí kinh phí vào Kế hoạch công tác năm 2014 để tổ chức thực hiện; Giao cho Vụ Giáo dục Quốc phòng chủ trì, quản lý công tác tuyên truyền về GDQPAN cho học sinh, sinh viên. Hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả hoạt động, công tác tuyên truyền.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TT HĐ GDQP&AN TW;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Công an;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng;
- Các trung tâm GDQP&AN sinh viên;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Báo Giáo dục và Thời đại;
- Lưu: VT, Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 823/KH-BGDĐT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/9/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 823/KH-BGDĐT tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 của ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) của Ngành Giáo dục như sau:

1. Luật GDQPAN năm 2013;

2. Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng GDQPAN Trung ương, Hội đồng GDQPAN Quân khu,; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GDQPAN các cấp;

4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN; quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN trên phạm vi cả nước;

5. Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh

6. Các văn bản quy định, hướng dẫn về GDQPAN.

Từ khóa: Văn bản khác 823/KH-BGDĐT

306

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250272