• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 829/KH-UBND năm 2016 triển khai kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phát triển Khu du lịch sinh thái Măng Đen gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tải về Văn bản khác 829/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/KH-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾT LUẬN CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI QUỐC GIA MĂNG ĐEN GẮN VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về phát triển Khu du lịch sinh thái Măng Đen gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (sau đây viết tắt là UDCNC) tại Thông báo số 100-VPTU ngày 05/4/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có kết quả kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về phát triển Khu du lịch sinh thái Măng Đen gn với phát triển nông nghiệp UDCNC, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

- Xây dựng và phát triển thành công các sản phẩm du lịch sinh thái Măng Đen, đưa Khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và chất lượng.

- Từng bước đầu tư xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp UDCNC, sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khu. Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng thành công các vùng, khu nông nghiệp UDCNC tỉnh Kon Tum, là nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

2. Yêu cầu

Phát triển khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, phát triển nông nghiệp UDCNC nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, đi mới cách làm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, phát triển nông nghiệp UDCNC.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng và phát triển Khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và chất lượng

1.1. Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ du lịch, chỉnh trang đô thị Kon Plông

a) Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung, chỉnh trang đô thị Kon Plông

- Tổ chức rà soát, đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung đô thị (hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, khuôn viên, cây xanh, cảnh quan, chiếu sáng, môi trường...). Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chi tiết để đầu tư nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang và nâng cao mỹ quan đô thị, tạo sự khác biệt để thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

- Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch trung tâm huyện gắn với quy hoạch đô thị Kon Plông.

* Tchức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá trong tháng 6/2016; hoàn thành việc đầu tư trong giai đoạn năm 2016-2020.

- Ưu tiên bố trí vốn để tập trung đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng du lịch hiện có.

* Tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tham mưu, đề xuất.

b) Đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng điểm đến hấp dẫn, thân thiện và chất lượng tại các địa điểm du lịch

Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng hạ tng dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch đã và đang được đầu tư (hệ thống hồ, thác: Hồ Đăk Ke, Thác Pa Sỹ, Hồ Toong Đam; các làng du lịch văn hóa cộng đng: làng Kon Bring, Kon Tu Rằng, Vi Ô Lăk; điểm du lịch tâm linh: chùa Khánh Lâm, đồi Đức Mẹ ...), các khu biệt thự, nhà hàng, khách sạn, Trung tâm thương mại,... Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá, yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp có kế hoạch cụ thvà ký cam kết đầu tư hoàn thiện hạ tầng dịch vụ du lịch nêu trên để nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ấn tượng và giữ chân du khách khi đến tham quan, trong đó lưu ý:

- Đầu tư mở rộng bãi đậu xe, lối đi xuống các thác, hồ; xây dựng các khu vệ sinh đạt chun; mở rộng khuôn viên sân bãi tại các làng du lịch cộng đng; tổ chức trồng thêm hệ thống cây xanh; đặt các bin báo hướng dẫn lối đi, dịch vụ giá cả và các cảnh báo cần thiết cho du khách ở tất cả các điểm du lịch.

- Tổ chức các điểm bán sản phẩm lưu niệm, đặc sản của địa phương đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, giá cả hợp lý, an toàn vệ sinh thực phẩm; mở thêm quầy bán, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng về văn hóa, tôn giáo.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn (từ khâu lễ tân, đón tiếp đến phục vụ, nghỉ ngơi, ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...) theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện và an toàn.

* Tchức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành trong năm 2016-2017.

c) Rà soát các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn

- Tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch, chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để có giải pháp cụ thể tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư đy nhanh tiến độ; trường hợp nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng cam kết, kiên quyết đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư. Kết quả rà soát gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 5/2016 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục rà soát quỹ đất để thu hút các dự án mới đầu tư vào lĩnh vực du lịch; trước mắt tổ chức làm việc và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc triển khai các thủ tục pháp lý để đầu tư xây dựng khách sạn 7 tầng của Công ty Sông Đà - Đăk- Blô. Đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án đã có chủ trương.

- Đối với các căn nhà biệt thự đang thi công dở dang: Thng kê, nm chắc slượng và tổ chức, cá nhân sở hữu, trên cơ sở đó mời các tổ chức, cá nhân làm việc để có biện pháp tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả các căn nhà biệt thự (liên kết với các doanh nghiệp du lịch để khai thác kinh doanh dịch vụ lưu trú...). Hoàn thành việc thống kê, rà soát và làm việc với các tổ chức, cá nhân trong tháng 5/2016; đầu tư hoàn thành các căn biệt thự và đưa vào khai thác trong 2 năm 2016-2017.

* Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phối hợp Skế hoạch và Đầu tư cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện.

1.2. Xây dựng hoàn thiện các sản phẩm, tuyến điểm, tour du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ

Xây dựng hoàn thiện các sản phẩm du lịch đặc trưng của Khu du lịch sinh thái Măng Đen, trước mắt tập trung vào các sản phẩm: du lịch văn hóa các dân tộc tại chỗ (các lễ hội văn hóa, kiến trúc Nhà rông; khu vườn tượng...); du lịch sinh thái rừng (hệ thng hồ, suối, thác, rừng); du lịch văn hóa cộng đồng (làng văn hóa Kon Bring, làng văn hóa Kon Tu Rằng, làng văn hóa Vi Ô Lăk ); du lịch tâm linh (chùa Khánh Lâm, đồi Đức Mẹ), sản phẩm du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo...). Định hướng lâu dài có thể nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm du lịch mạo hiểm.

* Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện. Thời gian hoàn thành trong năm 2016-2017.

1.3. Phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương

- Tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc sản của huyện Kon Plông; đồng thời hỗ trợ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa và công bố địa chỉ, nơi cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công và nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

- Htrợ trưng bày, giới thiệu tác phẩm tại các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn tại huyện Kon Plông và trên địa bàn thành phố Kon Tum.

- Chủ trì cùng với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại dịch vụ (VinGroup, Sài Gòn Co.op...) để đưa các sản phẩm của địa phương vào tiêu thụ tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn trong nước.

* Tổ chức thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành trong năm 2016.

1.4. Quảng bá, kết nối các tour, tuyến du lịch liên vùng và nội tỉnh

a) Về phía huyện Kon PLông

- Xây dựng ấn phẩm, bản đồ giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen; tích cực tham gia các Hội chợ, triển lãm du lịch để quảng bá, xúc tiến du lịch Măng Đen.

- Xây dựng Website du lịch Măng Đen, cập nhật đầy đủ thông tin, cung cấp các dịch vụ du lịch trực tuyến và có thtương tác với du khách; đng thời liên kết với các Website của các công ty du lịch lớn để quảng bá hình ảnh du lịch Măng Đen. Hoàn thành trước trong tháng 6/2016.

- Triển khai ký kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương, các doanh nghiệp lữ hành du lịch để liên kết khai thác tour, tuyến du lịch trong nước, quốc tế, chú trọng các thị trường mục tiêu Miền Trung, Tây Nguyên và Thành phHồ Chí Minh; các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan.

* Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa Ththao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai thực hiện.

b) Về phía ngành du lịch

- Triển khai hợp tác, kết nối các tour, tuyến du lịch liên vùng và nội tỉnh (chú trọng các thị trường mục tiêu Miền Trung, Tây Nguyên và Thành phố HChí Minh; các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan).

- Xây dựng Website du lịch Kon Tum, trong đó chú ý cập nhật đầy đủ thông tin, cung cấp các dịch vụ du lịch trực tuyến và có thể tương tác với du khách; đồng thời liên kết với các Website của các công ty du lịch lớn để quảng bá hình ảnh du lịch Kon Tum.

- Chủ trì, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp du lịch tham gia các Hội chợ trin lãm, Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ quốc tế ITE, tham gia gian hàng chung 3 tỉnh Kon Tum - Quảng Ngãi - Bình Định tại các Hội chợ du lịch trong nước...

* Tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh thực hiện.

1.5. Kiện toàn tổ chức làm công tác quản lý, xúc tiến du lịch

- Nghiên cứu mô hình ở các địa phương, đề xuất hình thành tổ chức làm công tác quản lý, xúc tiến du lịch của tỉnh.

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, công chức làm công tác quản lý nhà nước về du lịch. Lựa chọn, tuyn dụng nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch để tham mưu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

* Tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Trường cao đng Kinh tế kỹ thuật Kon Tum nghiên cứu đề xuất. Hoàn thành trong tháng 5/2016.

- Kiện toàn bộ phận làm công tác quản lý, xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông theo hướng thành lập Hội hoặc Câu lạc bộ Du lịch với sự tham gia của huyện và doanh nghiệp. Sau khi thành lập bố trí địa điểm làm việc thuận lợi để hoạt động.

* Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phi hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện. Hoàn thành trong tháng 5/2016.

2. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

a) Quy hoạch khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất quy hoạch khu, vùng nông nghiệp UDCNC trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp UDCNC đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 575/QĐ-TTg , ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Địa bàn, lĩnh vực phát triển khu, vùng nông nghiệp UDCNC: (i) Phát triển nông nghiệp UDCNC tại Măng Đen (quy mô vùng nông nghiệp UDCNC 10.000, khu nông nghiệp UDCNC 150 ha)(1) (ii) Phát triển chăn nuôi tập trung tại huyện Ia H’Drai; (iii) Phát triển sâm Ngọc Linh, dược liệu tại huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei; (iv) Phát triển cà phê tại huyện Đăk Hà); (v) Nghiên cứu việc phát triển vùng trồng sn bền vững.

* Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các địa phương thực hiện. Hoàn thành trong tháng 5/2016. Quá trình thực hiện trao đi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất nội dung, thủ tục bổ sung quy hoạch.

b) Thành lập, đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

- Xây dựng Đề án thành lập Khu nông nghiệp UDCNC Măng Đen quy mô 100-150 ha trên cơ sở nâng cấp, chuyn đi Trại thực nghiệm thuộc Trung tâm ứng dụng khoa học và chuyn giao công nghệ và Trung tâm dạy nghề Măng Đen (nếu phù hợp). Khu nông nghiệp UDCNC có các Trung tâm trực thuộc như: Trung tâm chuyển giao công nghệ, Trung tâm ươm mầm và hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp, Trung tâm đào tạo nghề nông nghiệp...

* Tổ chức thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ (Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ) chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Thời gian hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/5/2016 để báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2016.

- Cân đối, bố trí các nguồn vốn đầu tư tại Khu nông nghiệp công nghệ cao Măng Đen.

* Tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hợp với các ngành tham mưu cân đối, bố trí các nguồn vn (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, sự nghiệp khoa học và công nghệ...) để đầu tư tại Khu nông nghiệp UDCNC Măng Đen trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 (ít nhất 50 tỷ đồng).

c) Xây dựng Đề án thành lập Vùng nông nghiệp UDCNC Măng Đen quy mô 3.000 ha trên cơ sở rà soát, điều chỉnh mở rộng diện tích quy hoạch rau, hoa, quả xứ lạnh lên 3.000 ha.

* Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông: Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch rau, hoa, quả xứ lạnh lên quy mô 3.000 ha để làm cơ sở xây dựng Đán. Đng thời lập phương án khai thác khoảng 2.000 ha rừng trồng để tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp UDCNC.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì xây dựng Đề án thành lập vùng nông nghiệp công nghệ cao Măng Đen, hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2016 để báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 8/2016.

d) Thành lập Trung tâm giống cỏ và Trung tâm ging động vật quy mô quốc gia tại huyện Kon Plông

* Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen xây dựng Đề án thành lập Trung tâm giống cỏ và Trung tâm ging động vật quốc gia. Quá trình xây dựng Đề án cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trao đổi, thống nhất đề xuất quy mô, mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2016 để báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 8/2016 cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

e) Đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các sản phẩm nông nghiệp tại Măng Đen

- Quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Tổ chức khảo sát các khe suối, hợp thủy để xây dựng hchứa nhỏ theo hình thức nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm nhm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

- Rà soát, đánh giá việc thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở đó khuyến khích, đy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp đã thử nghiệm thành công để cung ứng, tiêu thụ trên thị trường trong nước và hướng đến xuất khu.

- Rà soát diện tích đất đã giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân để thực hiện các dự án sản xuất rau, hoa, quả xứ lạnh theo quy hoạch, kiên quyết thu hi diện tích không đầu tư đgiới thiệu cho nhà đầu tư khác. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông rà soát diện tích rừng trồng sản xuất, trên cơ sở đó lập phương án và đề xuất thu hi, chuyển đổi và giao về cho huyện quản lý để thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu quy hoạch rau, hoa xứ lạnh (37 hộ); quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất.

- Phi hợp với Sở Công thương để làm việc, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm đặc sản của huyện tại các trung tâm thương mại, siêu thị.

* Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phối hợp với các ngành triển khai thực hiện.

f) Xây dựng cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp UDCNC

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp UDCNC như chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, hỗ trợ lao động nông nghiệp... để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp UDCNC.

* Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8/2016 để xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu htrợ các doanh nghiệp, hợp tác xã về công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm phục vụ du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông từ nguồn kinh phí sự nghiệp và quỹ khoa học và công nghệ.

* Tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chtrì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện.

3. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển khu du lịch sinh thái Măng Đen và phát triển nông nghiệp UDCNC

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển khu du lịch sinh thái Măng Đen và phát triển nông nghiệp UDCNC (chính sách về đất ở, đào tạo ngh...)

* Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phi hợp với các ngành thực hiện. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2016.

- Liên kết, hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo lao động từ các nguồn kinh phí đào tạo nghề hằng năm, trong đó chú ý đào tạo theo địa chỉ, kết hợp vừa đào tạo lý thuyết, vừa thực hành gn với doanh nghiệp.

* Tổ chức thực hiện: Đồng chí Đặng Xuân Thọ, Hiệu trưởng Trường Trường cao đng Kinh tế kỹ thuật Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đxuất.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và các địa phương liên quan:

- Tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này. Trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng tháng, sáu tháng và cả năm để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và tng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
-
Ngân hàng Nhà nước - CN Kon Tum;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Huyện ủy Kon Pông;
- UBND các huyện, thành phố Kon Tum;
- Đài PTTH, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, các PVP);
- Lưu: VT, NNTN, KG-VX, KT, TH, HTKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Tuy

 (1) Ủy ban nhân dân tnh đã có văn bn 748/UBND-NNTN ngày 14/4/2016 góp ý và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 829/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 26/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 829/KH-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328757