• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 83/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Tải về Văn bản khác 83/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Quyết định số 362/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2020 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn" và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án theo đúng tiến độ nhằm từng bước đạt được các mục tiêu của Đề án.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại tỉnh để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trong phạm vi, lĩnh vực được giao).

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án.

2. Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trong phạm vi, lĩnh vực được giao).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020. Tổng hợp báo cáo sơ kết thực hiện Đề án trong quý II/2020; báo cáo tổng kết thực hiện Đề án trong quý IV/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các báo cáo kết quả thực hiện Đề án được ban hành.

3. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (thực hiện kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị, địa phương theo Kế hoạch của UBND tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (thực hiện tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các thông báo kết luận, báo cáo kết quả kiểm tra được ban hành.

4. Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về chống tra tấn và quy định pháp luật Việt Nam về chống tra tấn...

- Nội dung: Biên soạn đề cương, tài liệu, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về chống tra tấn và quy định pháp luật Việt Nam về chống tra tấn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền, phổ biến được phát hành.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về chống tra tấn và quy định pháp luật Việt Nam về chống tra tấn

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố (trong phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý).

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền, phổ biến được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị địa phương; trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh, tủ sách pháp luật điện tử; lồng ghép trong các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến...

6. Bổ sung, khai thác tủ sách pháp luật.

- Nội dung: Rà soát, tổng hợp, phân loại, bổ sung danh mục các sách, tài liệu pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn cho tủ sách.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn (thực hiện rà soát, tổng hợp, bổ sung tủ sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành; các sách, tài liệu pháp luật về phòng, chống tra tấn được bổ sung cho tủ sách pháp luật.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Nội dung: Tăng cường xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về phòng, chống tra tấn, các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự về phòng, chống tra tấn và tình hình phòng, ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, định hướng Báo Sơn La, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các chương trình, chuyên mục, tin, bài được đăng tải, phát sóng.

8. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn lồng ghép trong các Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn (thực hiện tuyên truyền, phổ biến trong phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Các hình thức tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện, các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức, thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông qua các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử...

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án với UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

2. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong toàn ngành. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân và nhân dân thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

4. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chủ trì tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực với trẻ em; gắn tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn với Luật bình đang giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước quốc tế về chống tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; phòng, chống bạo lực học đường tới các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh và đội ngũ giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến về nội dung Công ước chống tra tấn; pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Sở Tài chính: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thông báo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (tổng hợp chung trong Báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2020) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước 16/6/2020 (đối với báo cáo 06 tháng); trước 18/11/2020 (đối với báo cáo năm).

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp, hiệp thương với các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và nhân dân; vận động nhân dân tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tăng cường giám sát việc thực hiện Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để phát hiện các hành vi vi phạm, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tra tấn.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung Công ước chống tra tấn; pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức trong ngành và nhân dân thông qua hoạt động truy tố, xét xử.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; tổ chức, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hằng(30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Hình sự, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 83/KH-UBND

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448908