• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức và hoạt động thừa phát lại


 

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Văn bản khác 83/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 08/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020 (Nghị định số 08/2020/NĐ-CP). Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 08/2020/NĐ-CP , Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP được triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị về hoạt động của Thừa phát lại như: biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ; phối hợp với cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, tin, bài phổ biến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các co quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

2. Tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ; văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo phù hợp với Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

Tham gia góp ý các văn bản hướng dẫn Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ; văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Co quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Khi có trưng cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023

4. Tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng, thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành có liên quan và Văn phòng Thừa phát lại.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

6. Sử dụng kết quả xác minh điều kiện thi hành án

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Cá nhân, tổ chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến quá trình tổ chức thi hành án.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

7. Kiểm sát hoạt động tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án của Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

8. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

9. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì và phối hợp các Sở, Ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Mục II Kế hoạch này và báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

; lập dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định.

b) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Sở Tài chính

Trong phạm vi nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

a) Triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Mục II Kế hoạch này và phối hợp các Sở, Ban, ngành thực hiện các nội dung khác có liên quan.

b) Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thừa phát lại trong hoạt động tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự, hoạt động xác minh điều kiện thi hành án.

4. Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh

a) Triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Mục II Kế hoạch này và phối hợp các Sở, Ban, ngành thực hiện các nội dung khác có liên quan.

b) Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; cơ quan, tổ chức có liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 16/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 83/KH-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442444