• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 84/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 84/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH NĂM 2020

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật, giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật; Quyết định số 3222/QĐ-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2020. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu; tiếp tục các hoạt động truyền thông và tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao số lượng và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2020 và nghiên cứu, đề xuất cho các hoạt động trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021 - 2030.

2. Yêu cầu

Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012) và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016); Quyết định số 3222/QĐ-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020, bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2019, phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Các hoạt động cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.

Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác nhằm đảm bảo khả thi, hiệu quả.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

1. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; khảo sát, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020

1.1. Hoạt động 1: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách thuộc diện được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2020 và đề xuất nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong thời gian tới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La).

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2020 đến Quý IV/2020.

- Kết quả đầu ra: Hội thảo, tọa đàm về kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020.

2. Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động: Lồng ghép, phối hợp truyền thông về quyền trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật, đặc biệt trong dịp Kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Người khuyết tật thế giới (03/12).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La).

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2020 đến Quý IV/2020.

- Kết quả đầu ra: Các sản phẩm truyền thông được thực hiện (Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật..), nhận thức về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính được nâng cao.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

3.1. Hoạt động 1: Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh, cơ sở giam giữ và trại tạm giam; UBND các xã, phường, thị trấn; Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý và giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La khi họ có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La).

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại tạm giam; UBND các xã, phường, thị trấn; Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2020 đến Quý IV/2020.

- Kết quả đầu ra: Các vụ việc trợ giúp pháp lý của người khuyết tật được chuyển đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La.

3.2. Hoạt động 2: Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp khi có yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La).

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường, thị trấn; cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2020 đến Quý IV/2020.

- Kết quả đầu ra: Nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính được đáp ứng.

4. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Hoạt động: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính (cụ thể từng dạng tật) đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (lồng ghép với các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2020.

- Kết quả đầu ra: Các Hội nghị tập huấn được tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật hoặc Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn toàn tỉnh.

Lập dự toán kinh phí triển khai các hoạt động gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại địa phương.

Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi và các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người khuyết tật đảm bảo đúng quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Tham mưu với UBND tỉnh bố trí bổ sung kinh phí chi thường xuyên và dự toán chi của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án liên quan khác hàng năm của địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020), bảo đảm cho hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 tại địa phương đạt hiệu quả.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong hệ thống ngành nhằm nâng cao nhận thức và tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật.

5. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và các tổ chức của người khuyết tật có trách nhiệm triển khai Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ của mình và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện các chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Lồng ghép thực hiện có hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính với các chương trình mục tiêu khác trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực của địa phương để thực hiện Kế hoạch. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo Sở Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La) tổng hợp để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Cục TGPL, Bộ Tư pháp;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;
- Các Sở: Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT
, NC, Hằng(15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 84/KH-UBND

61

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448909