• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2020 về xây dựng video clip hướng dẫn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020-2021

Tải về Văn bản khác 84/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 84/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020 - 2021

Thực hiện Điều 5, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định về hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong trường hợp sử dụng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch xây dựng video clip hướng dẫn TTHC trên địa bàn Tỉnh năm 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Thực hiện tốt công tác cải cách TTHC và nhiệm vụ truyền thông về hoạt động này; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình liên hệ, giao dịch các TTHC trên địa bàn Tỉnh.

2. Các video clip hướng dẫn TTHC phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Thể hiện đầy đủ các thông tin hướng dẫn về thực hiện TTHC, các yêu cầu cụ thể đối với từng loại thành phần hồ sơ, các bước chuẩn bị và quy trình thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Sử dụng hình ảnh, âm thanh, đồ hoạ trực quan, sinh động, đảm bảo tính thẩm mỹ, thân thiện, dễ hiểu, dễ thực hiện cho người xem; đồng thời, được quảng bá qua nhiều kênh thích hợp để người dân, tổ chức được tiếp cận, sử dụng dễ dàng.

II. DANH MỤC VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN TTHC DỰ KIẾN XÂY DỰNG NĂM 2020 - 2021:

(Đính kèm Danh mục)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng UBND Tỉnh làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn các quy trình và TTHC có nhiều giao dịch với tổ chức, công dân cần triển khai thực hiện trước để xây dựng kịch bản và chịu trách nhiệm về mặt nội dung; chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Tỉnh hỗ trợ về mặt kỹ thuật đảm bảo việc xây dựng các video clip hướng dẫn TTHC theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Văn phòng UBND Tỉnh (Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công là đầu mối) trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Về kinh phí thực hiện: Sử dụng kinh phí không tự chủ (Chi từ nguồn nhuận bút của Cổng Thông tin điện tử Tỉnh).

Yêu cầu Thủ trưởng Sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Giao Văn phòng UBND Tỉnh (Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công) theo dõi, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Trung tâm KSTTHC& PVHCC;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu VT, KSTTHC (A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

DANH MỤC

VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN XÂY DỰNG NĂM 2020 – 2021
(Kèm theo Kế hoạch số:84/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

I. DANH MỤC VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THỰC HIỆN CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN:

Stt

Thủ tục hành chính

I

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (từ năm 2006 trở về sau)

2

Giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

II

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

III

Phòng Kinh tế - Hạ tầng (hoặc Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị)

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh

2

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

6

Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ; công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn giáo theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định 162/2017/NĐ-CP và các công trình còn lại thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ xây dựng, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh).

7

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

8

Gia hạn giấy phép xây dựng

9

Cấp lại giấy phép xây dựng

IV

Phòng Tài chính – Kế hoạch

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

V

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

2

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

3

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

4

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Hồ sơ có thể nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã).

5

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Hồ sơ có thể nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã)

6

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

7

Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (cho hộ gia đình, cá nhân)

8

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

9

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

VI

Phòng Tư pháp

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

2

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

3

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

VII

Phòng Y tế

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

II. DANH MỤC VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THỰC HIỆN CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ:

Stt

Thủ tục hành chính

1

Đăng ký khai sinh trong nước

2

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3

Đăng ký kết hôn trong nước

4

Đăng ký khai tử trong nước

5

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

6

Chứng thực di chúc

7

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

8

Liên thông các TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

9

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

11

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Ghi chú: Trên cơ sở danh mục dự kiến nêu trên, các video clip có thể nhập hoặc tách các quy trình và TTHC để tạo thuận tiện cho người xem hoặc khi quy định có thay đổi. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công đề xuất xây dựng các video clip cần thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ được UBND Tỉnh giao hoặc trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 06/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 84/KH-UBND

70

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448532