• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2019 về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

Tải về Văn bản khác 85/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 85/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý nhằm mục đích bảo đảm sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất, đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; đúng mục đích sử dụng được Nhà nước giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, cho thuê; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được thực hiện đối với các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh đang quản lý, sử dụng. Phương án sắp xếp lại, xử lý được lập thành phương án tổng thể đối với tất cả các cơ sở nhà, đất; theo từng cấp, ngành và loại hình đơn vị.

3. Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, sử dụng được thực hiện sau khi có phương án tổng thể. Trường hợp cần thiết phải sắp xếp lại, xử lý trước khi có phương án tổng thể do cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy

định của pháp luật về hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

b) Doanh nghiệp do tỉnh quản lý gồm: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (doanh nghiệp nhà nước); công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (công ty cổ phần) (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

2. Phạm vi điều chỉnh

Đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là nhà, đất) của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng (trừ nhà, đất quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

III. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, doanh nghiệp giao cho các phòng, ban chuyên môn chủ trì, phối hợp tham mưu, tổng hợp báo cáo kê khai hiện trạng nhà, đất của các đơn vị trực thuộc, đề xuất lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét tùy tình hình thực tế để thành lập Tổ công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất hoặc giao cho các phòng, ban chuyên môn chủ trì, phối hợp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo kê khai hiện trạng nhà, đất của các đơn vị trực thuộc, đề xuất lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Thành phần Tổ công tác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Căn cứ kế hoạch của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và doanh nghiệp tự xây dựng kế hoạch phù hợp với nội dung và tiến độ thực hiện của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập, tổng hợp báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất căn cứ quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ, lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi về Sở Tài chính (nếu không có cơ quan quản lý cấp trên).

Thời gian thực hiện: Trong tháng 5 năm 2019.

b) Cơ quan quản lý cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, tổng hợp báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Thời gian thực hiện: Chậm nhất 15/7/2019.

4. Tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất:

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể , đơn vị cấp tỉnh và doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tự kiểm tra, rà soát, xác định rõ hiện trạng quản lý, sử dụng đối với từng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và lập thành Biên bản theo quy định.

Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra, xác định hiện trạng quản lý, sử dụng, các sở, ban, ngành, đoàn thể đơn vị cấp tỉnh và doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp đầy đủ hồ sơ của các đơn vị trực thuộc, lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc gửi Tổ công tác liên ngành (qua Sở Tài chính).

Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 năm 2019.

Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất gửi Sở Tài chính chậm nhất 31/7/2019.

b) Tổ công tác liên ngành tổng hợp kết quả báo cáo, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Xây dựng kế hoạch kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất của các đơn vị.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 năm 2019.

c) Tổ công tác liên ngành chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành kiểm tra hiện trạng đối với các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh đang quản lý, sử dụng, trong đó:

- Tập trung thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà đất đối với các cơ sở nhà đất đề nghị thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; hình thức khác.

- Đối với các cơ sở nhà đất đề nghị giữ lại, tạm giữ lại tiếp tục sử dụng: Tổ công tác liên ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm tra, đánh giá trên thực địa đối với các cơ sở nhà đất có vi phạm trong quản lý, sử dụng, có tranh chấp khiếu nại, sử dụng xen kẽ công, tư, các cơ sở chưa có quyết định bàn giao cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực tiếp quản lý. Đối với các cơ sở nhà đất đã có hồ sơ quản lý (bản đồ vẽ hiện trạng, hồ sơ về quản lý nhà, đất) thì thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng chủ yếu trên hồ sơ.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019.

5. Tổ công tác liên ngành tổng hợp phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất do các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp huyện lập, đồng thời căn cứ báo cáo của các đơn vị, kết quả kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và các quy định hiện hành để xây dựng dự thảo phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo từng cấp, ngành và loại hình đơn vị đối với tất cả các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Các thành viên Tổ công tác liên ngành nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019.

6. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên, Tổ công tác liên ngành hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án tổng thể kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh trong tháng 11/2019.

7. Từ năm 2020 trở đi, hàng năm:

- Rà soát và hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với những cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tổng thể; các cơ sở nhà, đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tổng thể nhưng có nội dung cần tiếp tục rà soát và nhà, đất kê khai sắp xếp lại, xử lý bổ sung (nếu phát sinh).

- Thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

- Tiếp tục theo dõi tiến độ, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các cơ quan, đơn vị đã tiến hành kiểm tra nhưng đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt.

- Tổ công tác liên ngành kịp thời đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài chính xử lý các vấn đề vướng mắc và các trường hợp phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện xử lý, sắp xếp nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Thời gian thực hiện các nội dung công việc có thể xong trước thời hạn tùy thuộc vào tiến độ thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, trình tự, yêu cầu thực hiện vẫn phải đảm bảo theo quy định.

9. Xử lý chuyển tiếp đối với các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư các các cơ quan liên quan:

- Thống nhất biểu mẫu báo cáo kê khai, biên bản kiểm tra hiện trạng, hướng dẫn các đơn vị thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

- Kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để đề xuất phương án thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Lập biên bản kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Tổng hợp, lập phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất sau khi các thành viên Tổ công tác liên ngành thống nhất để báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Hướng dẫn hạch toán tài sản, báo cáo kê khai lần đầu và kê khai bổ sung tài sản theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai; tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án được phê duyệt.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, doanh nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra, rà soát, xác định rõ hiện trạng quản lý, sử dụng và lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc làm cơ sở để Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng.

- Tham gia ý kiến vào phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh làm căn cứ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Tổ công tác liên ngành hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trực và hồ sơ làm căn cứ lập phương án tổng thể báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (bc);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, DNNN thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- C, PVP UBND tỉnh; các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (LKT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 85/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 08/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 85/KH-UBND

34

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448534