• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 8517/KH-UBND tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Tải về Văn bản khác 8517/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8517/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2016

Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là cuộc rà soát), cụ thể như sau:

1. Mc đích

Xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2017 để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giảm nghèo năm 2016, xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2017 và thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, người nghèo, hộ cận nghèo, người cận nghèo năm 2017.

2. Yêu cầu

- Cuộc rà soát phải được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cuộc rà soát phải được thực hiện công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành, các hội, đoàn thvà của người dân. Kết quả rà soát phải phản ánh chính xác thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh.

- Phải đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

- Cuộc rà soát phải được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí.

3. Đối tượng, phạm vi

3.1. Đối tượng

- Toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

- Các hộ gia đình có khó khăn, biến cố rủi ro trong năm (gia đình trong năm phát sinh người bị bệnh nặng kéo dài; gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai; gia đình bị làm ăn thua lỗ nặng; gia đình có sự thay đổi lớn về lao động và việc làm) có nguy cơ dẫn đến tình trạng nghèo, cận nghèo.

3.2. Phạm vi: Thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Biểu mẫu rà soát

Thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư s17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Quy trình rà soát

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Thời gian, tiến độ rà soát

6.1. Thời gian: Thực hiện từ ngày 25/10/2016 đến ngày 15/12/2016. Hoàn thành cuộc rà soát, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2016.

6.2. Tiến đ rà soát

- In ấn biểu mẫu rà soát và tài liệu hướng dẫn: hoàn thành trước ngày 01/11/2016.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, cấp thôn và điều tra viên: hoàn thành trước ngày 05/11/2016.

- Triển khai ghi Phiếu rà soát: hoàn thành trước ngày 15/11/2016.

- Nghiệm thu và kiểm tra kết quả ghi Phiếu rà soát: hoàn thành trước ngày 15/11/2016.

- Tổng hợp báo cáo nhanh kết quả rà soát: hoàn thành trước ngày 15/11/2016.

- Họp dân thống nhất kết quả rà soát và niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017: hoàn thành trước ngày 25/11/2016.

- UBND cấp huyện phê duyệt kết quả rà soát của cấp xã: hoàn thành trước ngày 30/11/2016.

- UBND cấp xã công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017: hoàn thành trước ngày 05/12/2016.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: hoàn thành trước ngày 15/12/2016.

- Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017: hoàn thành trước ngày 20/12/2016.

- Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2017 và Sổ bộ hộ nghèo năm 2017: hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

- Cập nhật thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm: hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

7. Kinh phí thực hiện

7.1. Nội dung chi

a) Sở Lao động - Thương binh và xã hội

- Chi in ấn biểu mẫu rà soát, phôi Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và tài liệu hướng dẫn.

- Chi tập huấn cho cấp huyện và Lãnh đạo UBND cấp xã.

- Chi kiểm tra, giám sát quá trình rà soát.

- Chi nghiệm thu, phúc tra kết quả rà soát.

- Chi báo cáo tổng hợp cấp tỉnh.

- Chi khác: văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, làm thêm ngoài giờ.

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chi tập huấn cho cán bộ Lao động - TBXH cấp xã và các điều tra viên.

- Chi trả công ghi Phiếu rà soát.

- Chi kiểm tra, giám sát cấp huyện.

- Chi nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Chi in ấn Sổ bộ hộ nghèo năm 2017.

- Chỉ tổng hợp báo cáo cấp huyện và cấp xã.

- Chi khác: văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, làm thêm ngoài giờ.

7.2. Định mức chi: Thực hiện theo định mức chi của cuộc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 (theo Kế hoạch số 7975/KH-UBND ngày 19/11/2015 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa).

7.3. Nguồn kinh phí

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: sử dụng kinh phí đã bố trí trong dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016.

- y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện đthực hiện cuộc rà soát trên địa bàn theo nội dung chi và định mức chi quy định tại Kế hoạch này.

8. Tổ chức thc hin

8.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn cụ thể quy trình rà soát và các loại biểu mẫu rà soát.

- Tổ chức in ấn toàn bộ biểu mẫu rà soát, tài liệu hướng dẫn rà soát, phôi Giấy chng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Tổ chức tập huấn cho cấp huyện và Lãnh đạo UBND cấp xã.

- Chỉ đạo và tổ chức giám sát việc điều tra ở cơ sở; Tổ chức nghiệm thu, phúc tra kết quả ghi Phiếu điều tra.

- Kết thúc cuộc rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả điều tra về Bộ Lao động - TB&XH trước ngày 15/12/2015.

- Tham mưu y ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cấp xã, phường, thị trấn.

- Trên cơ sở kết quả cuộc rà soát, tham mưu y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện giảm nghèo năm 2017.

8.2. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức triển khai cuộc rà soát trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai ở cấp xã.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai cuộc rà soát đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành, Mặt trận, các hội, đoàn thể và của người dân tthôn, tổ trlên, chống bệnh thành tích, quan liêu, phản ánh không đúng thực trạng nghèo của địa phương, cơ sở.

- Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức ghi Phiếu điều tra, giám sát việc điều tra và xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cấp xã, cấp thôn thuộc địa bàn quản lý. Tổ chức nhập dữ liệu Phiếu điều tra vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để tạo cơ sở dữ liệu hộ nghèo của địa phương và của tỉnh.

- Phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2017 cho từng hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc địa bàn quản lý.

- Chịu trách nhiệm trong việc lập danh sách BHYT cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thuộc địa bàn quản lý.

- Tổng kết, báo cáo kết quả rà soát về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo chung toàn tỉnh.

8.3. Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Hòa; Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa; Ban Dân tộc tnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Hòa chủ động phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kết hợp khảo sát, tổng hp nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

- Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa chủ động phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai lập danh sách bảo hiểm y tế năm 2017.

- Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hp số liệu và danh sách đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp tình hình tỷ lệ hộ nghèo của các xã phục vụ Chương trình Xây dựng Nông thôn mới.

- Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để khảo sát, tổng hợp nhu cầu và nguyện vọng hỗ trợ nhà ở của hộ nghèo.

8.4. Đề nghị y ban Mặt trận T quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tham gia phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, y ban nhân dân các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên tham gia thực hiện tốt cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức rà soát ở địa phương, nhất là ở cấp thôn, tổ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016. y ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm đảm bảo cuộc rà soát đạt chất lượng, tiết kiệm và đúng tiến độ đề ra; báo cáo kết quả thực hiện về y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đúng thời gian quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- UB MTTQVN tỉnh và các đoàn thể (5);
- Các sở: Lao động - TBXH; Tài chính; Nông nghiệp-PTNT; Xây dựng;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Lưu VT, TmN, QP, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8517/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 8517/KH-UBND

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330698