• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước

 

Kế hoạch 8520/KH-UBND năm 2014 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020

Tải về Văn bản khác 8520/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8520/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

"TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2015-2020"

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG:

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tài nguyên nước đến năm 2020;

- Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020;

- Công văn số 3154/UBND-QLĐTh ngày 16/4/2014 của UBND thành phố về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lập kế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020".

II. MỤC TIÊU:

2.1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tài nguyên nước; nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên nước và phòng chống có hiệu quả các tác hại của nước do các hoạt động của con người gây ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. Ngăn ngừa và hạn chế những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp, nâng cao vai trò trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan thông tin đại chúng, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, địa phương và các cơ sở giáo dục, đào tạo tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước. Để hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước ngày càng có nề nếp, đạt hiệu quả.

- Hướng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước về tận cơ sở, đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường.

2.2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước phải bám sát sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên và chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị; được tiến hành thường xuyên, liên tục và đồng bộ. Giúp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu biết và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về tài nguyên nước.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước; đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn thành phố.

- Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục văn hóa và bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trong cán bộ, công chức và nhân dân.

- Tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức môi trường, pháp chế viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:

3.1. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ tài nguyên nước

- Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến đời sống của nhân dân như: Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tài nguyên nước đến năm 2020; Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020;

- Chú trọng phổ biến Quy định quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sửa đổi); Quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); Quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

3.2. Tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng

- Xây dựng và đăng các tin, bài, phóng sự có nội dung tuyên truyền bảo vệ nguồn nước, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, VTV Đà Nẵng, website của UBND thành phố và các sở, ban ngành, các phương tiện thông tin đại chúng TW và địa phương khác. Tăng cường tần suất, tin bài đưa tin vào tháng 3 hàng năm nhân các sự kiện hưởng ứng Ngày Nước Thế giới; chuyển tải nhanh chóng, kịp thời các thông điệp của Ngày Nước Thế giới đến với cộng đồng nhằm thu hút sự quan tâm và kêu gọi sự chung tay góp sức bảo vệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước.

- Đài Phát thanh các xã/phường, quận/huyện phối hợp với phòng Tư pháp và bộ phận chuyên môn về tài nguyên và môi trường của đơn vị lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước thường xuyên vào chuyên mục "Đời sống và pháp luật", tăng tần suất tối thiểu 1 lần/1 tuần vào tháng 3 và các tháng khô hạn trong năm.

3.3. Tổ chức các cuộc thi tuyên truyền bảo vệ nguồn tài nguyên nước

- Tổ chức cuộc thi cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước cấp thành phố để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất tham gia "Cuộc thi cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước cấp Quốc gia" do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hàng năm cho đối tượng học sinh PTTH trên cả nước với mục đích phát huy tính chủ động và nâng cao năng lực sáng tạo của học sinh khối trung học phổ thông, góp phần tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của học sinh đối với vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học. Người được giải thưởng cao nhất ở cấp quốc gia sẽ được tham dự cuộc thi quốc tế tại Thụy Điển để giành Giải thưởng Stockholm về nước dành cho lứa tuổi học sinh (SJWP).

- Tổ chức thi thuyết trình về chủ đề “Học sinh với Nước sạch và vệ sinh môi trường” và Diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước” .

- Lồng ghép trong các hoạt động cắm trại hằng năm của các cơ sở Đoàn để tổ chức các hoạt động triễn lãm, văn nghệ, các cuộc thi với chủ đề "Bảo vệ nguồn nước" nhằm thu hút sự tham gia nhiệt tình của rất nhiều bạn trẻ nhằm mang lại nguồn nước sạch và tuyên truyền thói quen tiết kiệm nước đến mọi người.

3.4. Hưởng ứng sự kiện Ngày Nước thế giới và Ngày khí tượng thế giới

- Tổ chức các hoạt động cao điểm với các hình thức phù hợp (mit-tinh, hội thảo, đi bộ diễu hành, văn nghệ...) nhân các sự kiện Ngày Nước thế giới (ngày 22 tháng 3 hàng năm), ngày Khí tượng thế giới (ngày 23 tháng 3 hàng năm) nhằm kêu gọi sự đóng góp mạnh mẽ bằng các hành động thiết thực về khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước, bảo vệ nguồn nước.

- Thu thập tài liệu, các mẫu thiết kế cờ, phướn, băng rôn, áo, mũ, trailer Ngày Nước thế giới ...do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành, đăng tin trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường và các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác tuyên truyền.

- Ghi âm băng đĩa nội dung chủ đề Ngày Nước Thế giới và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên hệ thống loa phát thanh của quận, huyện, xã, phường.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, VTV Đà Nẵng phát sóng các phim ngắn, trailer Ngày Nước thế giới và chủ động tích cực đưa tin về các sự kiện hưởng ứng Ngày Nước Thế giới trên địa bàn Thành phố; chuyển tải các thông điệp của Ngày Nước Thế giới đến với cộng đồng nhằm thu hút sự quan tâm và kêu gọi sự chung tay góp sức bảo vệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước.

- Xây dựng nội dung và tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố (gồm Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Công an thành phố Đà Nẵng). Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như việc biên tập, in ấn, phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước trên qua cổng thông tin điện tử của UBND thành phố.

3.5. Tổ chức hội nghị - tập huấn triển khai Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức và đời sống của nhân dân.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý (có thể lồng ghép trong tập huấn kiến thức pháp luật định kỳ hàng năm đối với báo cáo viên), bảo đảm 100% báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, cấp quận, huyện, xã, phường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được bồi dưỡng, tập huấn.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo chủ chốt, công chức làm công tác pháp chế, thanh tra các cơ quan, đơn vị có liên quan; cán bộ, công chức thuộc UBND các quận/huyện, xã/ phường; thực hiện bồi dưỡng pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác liên quan quản lý nhà nước, tư vấn về tài nguyên nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

4.1. Triển khai thực hiện

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể được phân công, các sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện, xã/phường và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị mình gi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, đồng thời, triển khai xây dựng nội dung chi tiết, dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định và bố trí kinh phí.

4.2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được lấy từ nguồn kinh phí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, các cơ quan, các tổ chức liên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; hưng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả.

4.3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan:

a. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì thực hiện các nội dung trong Kế hoạch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm bảo đảm phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này; xây dựng cơ chế và tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020".

- Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; điều phối chung các hoạt động về thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến tài nguyên nước;

- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh trong việc thực hiện Kế hoạch;

b. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí và hướng dẫn sử dụng vốn để thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Kế hoạch.

c) Các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan trong Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020", các sở, ban, ngành, cơ quan của các đoàn thể, UBND các quận, huyện chủ động đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/cáo);
- BTTU, Chủ tịch HĐND t.p (b/cáo);
- Thường trực HĐND t.p (b/cáo);
- CT và các PCT UBND t.p;
- UBMTTQ VN t.p Đà Nẵng;
- Thành đoàn ĐN;
- Liên đoàn lao động t.p;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Các Hội: ND, LHPN t.p;
- Các CQ TW đóng trên địa bàn th/p;
- Báo ĐN, Đài PTTHĐN, TTTHVN tại ĐN;
- VP UBND t.p: Phòng VX, KTN;
- Lưu VT, QLĐTh(Tuấn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8520/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 8520/KH-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266832