• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc


 

Kế hoạch 8567/KH-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 8567/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8567/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc,

Căn cứ Công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10/4/2014 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân về công tác cai nghiện ma túy, phù hợp với chủ trương đổi mới công tác cai nghiện ma túy trong tình hình hiện nay;

- Đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong việc áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý, căn cứ chức năng nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện việc đưa người nghiện vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

II. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ đến các cấp, các ngành, các đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và các nội dung của Nghị định trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân; giúp họ hiểu rõ và tích cực tham gia thực hiện Nghị định. Thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, chữa trị cai nghiện nhằm làm giảm sự gia tăng người nghiện mới.

3. Tổ chức tập huấn Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các đơn vị, địa phương trong việc xác định đối tượng, lập hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng tình hình người nghiện trên địa bàn, đề ra các giải pháp, hình thức cai nghiện phù hợp; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

III. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức tập huấn nội dung Nghị định và các văn bản hướng dẫn liên quan quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các ngành, các cấp và đơn vị liên quan.

- Hướng dẫn Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện trong việc tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Chỉ đạo các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tiếp nhận, quản lý, chữa trị, giáo dục dạy nghề cho người nghiện theo các quy chế, quy định hiện hành, đảm bảo an toàn tại cơ sở.

- Hướng dẫn các cơ sở cai nghiện bắt buộc lập dự toán hàng năm trên cơ sở giá cả thực tế, gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt trong dự toán hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy. Hình thức, nội dung tuyên truyền phải phù hợp và đến được các đối tượng cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác cai nghiện và phòng, chống tệ nạn ma túy.

2. Công an thành phố

- Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Công an các cấp trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; truy tìm đối tượng bỏ trốn; phối hợp với lực lượng bảo vệ của các cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo an ninh trật tự của các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của các cơ sở cai nghiện bắt buộc; cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Thường xuyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương trong việc rà soát, thống kê người nghiện trên địa bàn thành phố để đề ra các giải pháp, xây dựng chính sách và quản lý, áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, chỉ đạo cán bộ y tế tuyến xã, phường phối hợp với Công an xã, phường trong việc lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế của các đơn vị liên quan về việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý các hoạt động y tế trong cơ sở cai nghiện bắt buộc; cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ trong việc khám chữa bệnh tại cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có vấn đề phức tạp về y tế phát sinh tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Sở Tư pháp

Hướng dẫn Phòng Tư pháp các quận, huyện trong việc tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đảm bảo về thời hạn, thời hiệu, đúng đối tượng, thẩm quyền, thực hiện đúng các trình tự, thủ tục theo quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cân đối phân bổ kinh phí cho việc triển khai thực hiện Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

6. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quản lý đối tượng không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;đưa người có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; truy tìm đối tượng bỏ trốn;

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở cai nghiện bắt buộc lập dự toán hàng năm trên cơ sở giá cả thực tế, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt dự toán hàng năm.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình học tập, giảng dạy văn hóa cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hướng dẫn, kiểm tra việc dạy văn hóa, tổ chức thi, cấp bằng chứng nhận khi hoàn thành chương trình và hỗ trợ giáo viên dạy xóa mù chữ tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về nội dung của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định có liên quan và việc triển khai, kết quả thực hiện việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của thành phố; các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố; hệ thống Đài truyền thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố

Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị, xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo theo quy định.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên

Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các ban ngành chức năng tăng cường tuyên truyền các chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện, nội dung Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ; vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng địa bàn trong sạch, tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy trên địa bàn tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và dự phòng tái nghiện.

11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương mình, tổ chức phổ biến quán triệt Kế hoạch và các nội dung của Nghị định đến cán bộ từ quận, huyện đến xã phường, thị trấn và nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện cho những người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tìm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và dự phòng tái nghiện.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

+ Tổ chức lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chỉ đạo quản lý người vi phạm trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Phối hợp với cơ quan Công an cấp huyện trong việc tổ chức đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Hỗ trợ, tạo điều kiện để người chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tham gia các nhóm tự lực, câu lạc bộ của người sau cai, giúp họ có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng, dự phòng tái nghiện.

III. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách chi đảm bảo xã hội hàng năm của thành phố và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành,

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- CT, PCT Lê Khắc Nam;
- Các Sở, ban, ngành, thành viên BCĐ 799 TP;
- UBND các quận, huyện;
- Chi cục PCTNXH;
- CPVP;
- CV: LĐ, YT, VH, GD, NC,TC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8567/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 07/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 8567/KH-UBND

245

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278657