• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về Văn bản khác 86/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, qua đó nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nhằm nâng cao nhận thức về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

2. Yêu cầu

Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát nội dung Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lồng ghép các hoạt động thông tin tuyên truyền với các chương trình, dự án đang triển khai thực hiện

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền nhằm phù hợp với các đối tượng tuyên truyền.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2. Thông tin, tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả, kinh nghiệm của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

3. Thông tin, tuyên truyền các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Chương trình và phương pháp dạy và học; hình thức và phương pháp tuyển sinh, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; phân luồng và định hướng giáo dục nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông; chương trình, giátrình; nghiên cứu và ứng dụng khoa học; xã hội hóa giáo dục đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản  và hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Truyền thông về các mô hình, cách thức thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các gia đình trong việc thực hiện xã hội hóa giáo dục; công tác quản lý, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

5. Biểu dương những tập thể, đơn vị nhà trường, cá nhân các nhà giáo có sáng kiến, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong hoạt động đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Cán bộ, phóng viên phụ trách giáo dục, đào tạo, dạy nghề trong các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình các cấp và cán bộ phụ trách trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo.

3. Học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề và toàn thể nhân dân.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Nhiệm vụ 1: Xây dựng nội dung tuyên truyền

Biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu (sách, sổ tay, tranh ảnh, tờ rơi) thông tin về các nội dung đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề phù hợp với từng đối tượng, phương thức truyền thông.

Nhiệm vụ 2: Tuyên truyền qua các phương thức truyền thông

1. Tuyên truyền qua các cơ quan báo chí:

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề; giới thiệu các mô hình, cách thức triển khai ở các cơ sở giáo dục, đào tạo; tập huấn về biên tập nội dung tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên phụ trách giáo dục, đào tạo, dạy nghề của các cơ quan báo chí; cán bộ đài phát thanh cấp huyện, cấp xã.;

Mở các chuyên mục, chuyên đề về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành liên quan và trang thông tin điện tử các huyện, thành phố; một số ấn phẩm báo in, bản tin, đặc san của địa phương.

2. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở: Thông qua đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở, đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề lên đài truyền thanh và truyền hình cấp huyện, các đài truyền thanh cấp xã, tổ chức tuyên truyền lưu động đến tận người dân tại các trung tâm học tập cộng đồng.

3. Tuyên truyền qua mạng viễn thông và internet: Đưa các nội dung tuyên truyền, tiếp nhận các ý kiến của người dân, dư luận xã hội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề với định dạng phù hợp, tương thích với các dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Tuyên truyền qua các phương thức khác: Đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề vào chương trình giảng dạy, sinh hoạt trong các đơn vị trường học, cơ sở đào tạo, dạy nghề và thông qua buổi sinh hoạt câu lạc bộ của các đoàn thể chính trị - xã hội tại cộng đồng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Các Sở, ngành căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch và đưa vào dự toán thực hiện nhiệm vụ của đơn vị hằng năm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tỉnh; hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề; chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở đưa tin về các hoạt động truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Tổ chức Hội nghị tập huấn về biên tập nội dung tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí; cán bộ đài phát thanh cấp huyện, cấp xã; cán bộ phụ trách Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban ngành có liên quan kiểm tra, đánh giá, định kỳ tổng kết và báo cáo việc thực hiện công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, triển khai thực hiện nhiệm vụ 1 đối với nội dung có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành trong Kế hoạch.

Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về tình hình, kết quả, nội dung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề để phục vụ các hoạt động tuyên truyền.

Biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề để phục vụ công tác tuyên truyền.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

Chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề vào chương trình giảng dạy, sinh hoạt ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với nội dung có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành trong Kế hoạch.

Biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền các nội dung về công tác dạy nghề phục vụ công tác tuyên truyền.

Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về tình hình, kết quả, nội dung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề để thực hiện các hoạt động tuyên truyền.

4. Sở Tài chính

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí ngân sách cho các Sở, ngành có liên quan để triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch tuyên truyền theo từng năm hay giai đoạn.

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng luật Ngân sách và các quy định hiện hành.

5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng chuyên mục, chuyên đề, chương trình phù hợp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Tuyên truyền, biểu dương kịp thời kết quả đạt được của các cấp, các ngành, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và chỉ đạo các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, lồng ghép nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề với các nội dung tuyên truyền khác và tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, khu dân cư.

8. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan lồng ghép các nội dung truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong quá trình hoạt động, nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ngành được giao nhiệm vụ;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VX (Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Hải An
Ngày ban hành: 10/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 86/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331741