• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Kế hoạch 8673/KH-UBND năm 2016 tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Tải về Văn bản khác 8673/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8673/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

T CHC THC HIN PHONG TRÀO THI ĐUA “CC CHUNG SC XÂY DNG NÔNG THÔN MI” TRÊN ĐA BÀN TNH KHÁNH HÒA GIAI ĐON 2016-2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Cụ thể hóa các mục tiêu tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hi đồng nhân dân tỉnh vChương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sc xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020;

b) Tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) thiết thực, hiệu quả, phấn đu đến năm 2020 có 53/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới (56,4% tổng s xã, bao gồm các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2011-2015 được công nhận lại); 37/41 xã (90% số xã còn lại) đạt t 10 tiêu chí trở lên; Bình quân 16 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí; Thành phố Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; góp phần cải thiện đáng kể đi sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

2. Yêu cầu:

a) Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của tỉnh và hoạt động của cụm, khối thi đua giai đoạn 2016-2020;

b) Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, cơ sở; phát huy sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân;

c) Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích;

d) Đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiến hành tổng kết Phong trào thi đua, khen thưởng và kịp thi phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghim hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn; trong đó chú trọng:

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể tỉnh trong việc xây dựng nông thôn mới, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại mỗi địa phương;

- Huy động các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài tỉnh, người nước ngoài tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới;

- Lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân; tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới;

- Từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

III. GIẢI PHÁP THC HIN

1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị thuộc Khối thi đua của tỉnh căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

3. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị thuộc Khối thi đua của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí.

4. Năm 2018, các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thtỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động tiến hành sơ kết giai đoạn II, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết Phong trao thi đua vào năm 2020.

5. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các huyện thị xã thành phố và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với cấp huyện:

- Huyn, th xã, thành phđạt chuẩn nông thôn mới, có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí cao nhất trong tỉnh.

- Là đơn vị tiêu biểu trong nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

b) Đối với xã:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện.

- Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: Là xã đặc biệt khó khăn có mức tăng mới 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và giảm nghèo).

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của tỉnh có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, ni bật.

Các xã nêu trên không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

c) Đối với doanh nghiệp:

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

- Có liên kết, phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn.

d) Đối với cá nhân:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nông dân, công nhân, xã viên...) nlực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

đ) Đối tượng khác: Các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài tỉnh, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài...có nhiu đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh.

2. Hình thức khen thưởng

a) Khen thưởng hàng năm:

- UBND tỉnh lấy kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá thi đua và khen thưởng cho các đơn vị.

- UBND tỉnh khen thưởng kết quả thực hiện Phong trào thi đua theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua:

- UBND tỉnh lựa chọn, đề nghị khen thưởng:

+ Các huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trừ các huyện đã được khen thưởng giai đoạn 2011-2015).

+ 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được khen thưởng tại giai đoạn 2011-2015).

+ 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới.

- Khen thưởng cá nhân: Lựa chọn 02 đến 03 cá nhân tiêu biểu (là cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương trình nông thôn mới các cấp; người dân có nhiu đóng góp, người nông dân có phát minh sáng chế, doanh nhân tiêu biểu...) trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị khen thưởng.

- Khen thưởng doanh nghiệp: UBND tỉnh sẽ có quy định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua sau khi có hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, số lượng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng; phối hợp các cơ quan liên quan để xét khen thưởng đề nghị UBND tỉnh khen thưởng và trình khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

c) Hình thức và mức khen thưởng:

Hình thức và mức khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Phần IV Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

- Đối với xã:

+ Xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: Được đề nghị tặng Bng khen của Thủ tướng Chính phủ và thưởng công trình phúc lợi trị giá 1.000.000.000 đồng.

+ Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Được đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 1.000.000.000 đồng.

- Đối với huyện, thị xã:

+ Huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng công trình phúc lợi trị giá 10.000.000.000 đồng.

+ Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có đơn vị hành chính 10 xã trở lên: Được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng công trình phúc lợi trị giá 10.000.000.000 đồng.

- Doanh nghiệp và các cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bng khen hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng theo quy định hiện hành.

Công trình phúc lợi thưởng cho các tập thể phải là các công trình trực tiếp phục vụ cộng đng dân cư trên địa bàn nông thôn.

d) Kinh phí khen thưởng:

Được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

V. TIN Đ THC HIỆN

- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh Hướng dn cụ thể vtiêu chí xét thi đua khen thưởng thành tích thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 trong Quý I năm 2017.

- Các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nội dung tại kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai kế hoạch này, tiến hành sơ kết phong trào thi đua vào năm 2018.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí quy định tiêu chuẩn xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu khi Chính phủ ban hành tiêu chí quy định tiêu chuẩn xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thống nhất các nội dung và biện pháp trin khai có hiệu quả Phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.

2. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thtỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền Phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến.

3. Ủy ban Mặt trận T quc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh có trách nhiệm tuyên truyn, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát hiện, nhân rộng các đin hình trong phm vi toàn tỉnh.

4. Hàng năm, các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/11 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điu chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- TT.TU, TT HĐND tỉnh, TT UBND tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT và BCĐ NTM tỉnh;
- Thành viên thuộc Khối thi đua tỉnh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TL, NV2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8673/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 8673/KH-UBND

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330101