• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1022/QĐ-TTg về thực hiện Nghị quyết 1059/NQ-UBTVQH13 đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Văn bản khác 87/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1022/QĐ-TTG NGÀY 07/6/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 1059/NQ-UBTVQH13 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH

Thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Cụ thể hóa nội dung kế hoạch tại Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

3. Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, lộ trình, cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện để các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

1.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới tới các cấp, ngành, đoàn thể, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản: Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 86-KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2014 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đến năm 2020.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

1.2. Tiếp tục nghiên cứu đưa các nội dung về kết hợp kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh vào chương trình giảng dạy, học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tăng cường các hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên hiểu rõ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, nâng cao cảnh giác làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

2.1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng - an ninh: Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 15/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 13/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 11/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chú trọng việc tổ chức triển khai và thực thi thể chế, chính sách, sơ kết, tổng kết, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, phát hiện nhân rộng nhân tố mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gắn liền phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện việc phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh, chăm lo củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn. Các cấp, các ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và các tiêu cực khác; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, đặc biệt là quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ, năng lực tổ chức quản lý, điều hành và lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Thanh tra tỉnh chủ trì, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

2.3. Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020: Rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước để xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và thực hiện đo lường kết quả phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước bằng sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm cao. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo xây dựng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Rà soát các thủ tục hành chính kịp thời sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

2.4. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là ở cơ sở, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nắm chắc tình hình khu vực, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng.

3. Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội

Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tính toán khả năng bảo vệ của quốc phòng, an ninh đối với phát triển kinh tế; khả năng bảo đảm cho quốc phòng trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, tạo nền tảng cho công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường khả năng tự sản xuất một số sản phẩm, các mặt hàng bảo đảm cho quốc phòng và dân sinh; bản đảm an ninh, an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện; tăng cường biện pháp ngăn chặn những hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài để chống phá, gây phương hại đến an ninh quốc gia. Quy hoạch đồng bộ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế gắn với xây dựng các công trình quốc phòng, phòng thủ dân sự, xây dựng các cơ sở kinh tế vững mạnh gắn với các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần kỹ thuật và hậu phương vững chắc.

Đảm bảo phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh trong công tác quy hoạch, kế hoạch và triển khai các chương trình, dự án. Việc xây dựng danh mục các công trình, dự án đầu tư phải được cân nhắc, xem xét cụ thể các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh trước khi ban hành và thực hiện xúc tiến đầu tư (đặc biệt là về vị trí dự kiến triển khai, mục tiêu đầu tư của dự án, những tác động về môi trường, an ninh xã hội). Chú trọng thẩm định các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về quốc phòng và an ninh trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Các công trình xây dựng cơ bản, các dự án phát triển công nghiệp, giao thông, viễn thông, y tế khi xây dựng phải tính đến yếu tố tự bảo vệ và có thể chuyển hóa phục vụ được cho cả quốc phòng, an ninh, cho tác chiến phòng thủ và phòng thủ dân sự. Kiểm tra, rà soát, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất quốc phòng an ninh, kiên quyết không giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn có vị trí quan trọng đối với quốc phòng - an ninh của địa phương. Tăng cường biện pháp ngăn chặn những hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, lợi dụng viện trợ, hợp tác, sưu tầm, bảo tồn di sản văn hóa, đào tạo nhân lực để chống phá, gây phương hại đến an ninh quốc gia.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025 và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; tập trung một số sản phẩm chủ lực, tạo chuyển biến mạnh về năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng CT229 phát triển kinh tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn. Quyết tâm bảo đảm an ninh nông thôn, góp phần tạo thế trận phòng thủ thế trận lòng dân vững chắc.

Tăng cường huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để nhanh chóng làm chủ phương tiện kỹ thuật, thiết bị quân sự tiên tiến, hiện đại. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phát triển hợp lý, bền vững hệ thống giao thông vận tải nhằm tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đầu tư các công trình trọng tâm, trọng điểm, các tuyến đường vành đai, đường tỉnh kết nối theo quy hoạch; duy tu, sửa chữa kịp thời các tuyến đường đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

Triển khai công tác y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện Chương trình mục tiêu về y tế, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và củng cố tuyến quân y cơ sở. Xây dựng hệ thống các bệnh viện trên địa bàn đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời bình, đồng thời sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng của khu vực phòng thủ.

Thực hiện công tác an ninh mạng đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị quốc phòng, an ninh đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường quản lý nội dung thông tin trên Internet, các sản phẩm báo chí xuất bản trên địa bàn bảo đảm đưa tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng về tình hình chính trị, xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng, nhân rộng và duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

4. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao

Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương gắn với phát triển kinh tế; tập trung nguồn lực để ưu tiên xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh. Tăng cường tổ chức, nâng cao chất lượng công tác diễn tập khu vực phòng thủ các cấp gắn với diễn tập phòng chống hoạt động khủng bố và bạo loạn lật đổ. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, tập luyện thành thục các phương án, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng biên chế đúng quy định và có chất lượng cao. Chủ động phòng, chống có hiệu quả mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Hoàn thành kế hoạch giao quân hàng năm, giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo sát tình hình có liên quan đến đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động đề ra các chủ trương, biện pháp giải quyết, xử lý có hiệu quả tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong các chương trình, đề án nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin trọng yếu, sẵn sàng đối phó các cuộc tấn công mạng, chiến tranh thông tin. Tăng cường lực lượng cho các đơn vị mũi nhọn, trọng điểm và lực lượng làm công tác xây dựng phong trào về an ninh trật tự ở cơ sở; giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong lối sống đối với cán bộ, chiến sỹ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm kinh tế, môi trường, sử dụng công nghệ cao, các trang mạng độc hại. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng công tác điều tra, kiểm sát, xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai, góp phần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

5. Tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/BCT của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đưa quan hệ đối tác, nhất là quan hệ với các đối tác truyền thống như: tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả; mở rộng, thiết lập quan hệ hợp tác với địa phương của các nước, nhất là các nước trong cộng đồng ASEAN, Nhật Bản, châu Âu…

Tăng cường công tác ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, phát huy vai trò cầu nối, xúc tiến và thúc đẩy hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, đẩy mạnh hoạt động hòa bình, hữu nghị gắn với vận động viện trợ, hợp tác nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân các nước, các địa phương mà tỉnh có quan hệ hữu nghị, đồng thời thúc đẩy, tăng cường đối ngoại nhân dân với các nước lớn, các đối tác quan trọng, từng bước mở rộng mạng lưới bạn bè thế giới, đối tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực quốc tế vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh. Đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế thực hiện các chương trình, dự án trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, y tế, giáo dục, xây dựng kết cấu hạ tầng… góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất cho người dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc, khảo sát, triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn những hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, lợi dụng viện trợ, sưu tầm, bảo tồn di sản văn hóa, đào tạo nhân lực để chống phá, gây phương hại đến an ninh quốc gia.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, đầu tư đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước tạo cơ hội thâm nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu, chủ động phòng tránh rủi ro trong giao thương quốc tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức liên quan về các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, các Hiệp định thương mại tự do đang đàm phán và sẽ ký kết để các doanh nghiệp, địa phương nắm vững những cơ hội, thách thức, quyền lợi và nghĩa vụ trong các hiệp định, thông tin về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, các điều kiện để hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi thuế quan, các cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp để khai thác tối đa những cơ hội do hội nhập kinh tế, hợp tác quốc tế mang lại đồng thời hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình hội nhập.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư và các cơ quan liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung kế hoạch này: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức, chỉ đạo thực hiện xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/12 hằng năm về tình hình kết quả thực hiện; đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/12 hằng năm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Hth65)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 14/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 87/KH-UBND

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331453