• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về tổ chức dạy học đối với cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Văn bản khác 87/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Yên Bái, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC Ở TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH , ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức dạy học đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thống nhất việc quản lý, triển khai việc tổ chức dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

- Đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình năm học, tăng thời lượng ôn thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12. Đồng thời khuyến khích việc tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh các lớp khác để duy trì nền nép học tập; phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học của các nhà trường và giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, phối hợp quản lý và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức dạy học phải phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng, chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

- Huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học và chất lượng, hiệu quả giáo dục.

II. NỘI DUNG

1. Các hình thức tổ chức dạy học

Thực hiện 03 hình thức tồ chức dạy học: Dạy học trên Internet, hướng dẫn học sinh học trên truyền hình và giao bài ôn tập cho học sinh.

1.1. Dạy học trên Internet

- Đối tượng: Huy động tối đa học sinh lớp 12, khuyến khích học sinh từ lớp 4 đến lớp 11 tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn tham gia học tập.

- Nội dung dạy học: Thực hiện giảng dạy theo chương trình học kỳ II năm học 2019 -2020 kết hợp với ôn tập, củng cố kiến thức đã học.

1.2. Hướng dẫn học sinh học trên truyền hình

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh không có điều kiện tham gia học tập trên Internet.

- Cách thức tổ chức: Nhà trường phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học được phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái (tiếp sóng chương trình dạy học trên truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội), qua kênh truyền hình giáo dục quốc gia (kênh VTV7).

1.3. Giao bài ôn tập cho học sinh

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 không có điều kiện tham gia học tập trên Internet và trên truyền hình.

- Cách thức tổ chức: Nhà trường phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên biên soạn nội dung hướng dẫn ôn tập và giao bài cho học sinh thông qua các phương tiện qua Internet, qua mạng xã hội như Zalo, Facebook,...

2. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 10/4/2020 đến khi học sinh được đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

3.1. Khảo sát, thống kê điều kiện tổ chức dạy học để lựa chọn và sử dụng các hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế

- Khảo sát điều kiện về phương tiện, thiết bị tổ chức dạy học của nhà trường, giáo viên, học sinh.

- Khảo sát năng lực tổ chức giảng dạy của giáo viên bộ môn trong việc xây dựng bài giảng, chuẩn bị học liệu và kỹ năng tổ chức, quản lý, kiểm tra, đánh giá học sinh trên hệ thống dạy học trực tuyến.

- Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, giáo viên và học sinh.

3.2. Chuẩn bị điều kiện tổ chức dạy học

- Lựa chọn phần mềm, ứng dụng tổ chức dạy học đảm bảo yêu cầu tổ chức và quản lý lớp học qua Internet theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Nâng cấp đường truyền Internet, hỗ trợ thiết bị, phương tiện dạy học cho giáo viên và học sinh.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên về: kỹ năng sử dụng ứng dụng dạy học trực tuyến và tổ chức lớp học, kiểm tra đánh giá học sinh qua ứng dụng; chuẩn bị bài học, học liệu điện tử và hệ thống câu hỏi, bài tập để kiểm tra, đánh giá kết quả học trước khi đưa vào dạy học.

- Bố trí đội ngũ cán bộ kỹ thuật để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi tổ chức dạy học.

3.3. Quản lý nội dung, chương trình, đảm bảo chất lượng dạy học

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng nội dung dạy học theo kế hoạch dạy học đã được rà soát, tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học và được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng.

- Quy định trách nhiệm của nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm trong tổ chức, quản lý lớp học. Xây dựng nội dung hướng dẫn học sinh tham gia các hình thức học tập; hướng dẫn phụ huynh học sinh phối hợp giám sát, hỗ trợ quá trình học tập của học sinh trong thời gian ở nhà.

- Quy định, hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến và trên truyền hình phù hợp với đối tượng học sinh và hình thức tổ chức dạy học.

- Chỉ đạo việc rà soát, thẩm định, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học sau khi học sinh đi học trở lại. Tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức những nội dung đã học cho học sinh trước khi tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tổ chức dạy học nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục.

3.4. Xây dựng học liệu để tổ chức dạy học trên Internet

- Xây dựng tài liệu dạy học theo kế hoạch dạy học đã được rà soát, tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học và nhà trường phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng.

- Hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng nguồn học liệu tại các địa chỉ: Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái http://yenbai.edu.vn: kho bài giảng tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn của Bộ GD&ĐT và một số địa chỉ khác được Bộ GD&ĐT giới thiệu để xây dựng bài học.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng bổ sung nguồn học liệu (gồm các video bài giảng, hệ thống câu hỏi, bài tập, tài liệu dạy học) để phục vụ dạy học trên địa bàn.

3.5. Tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động tổ chức dạy hoc qua Intenet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học tại trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của việc duy trì các hoạt động dạy học đối với học sinh trong thời gian học sinh nghỉ học tại trường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Tuyên truyền về các hoạt động tổ chức dạy học qua Intenet, trên truyền hình của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, vận động nhân dân tạo điều kiện và hướng dẫn con em học tập hiệu quả.

- Tuyên truyền, vận động phụ huynh tạo điều kiện học tập cho con em, hướng dẫn, hỗ trợ con em trong học tập; huy động tối đa số học sinh đủ điều kiện tham gia học tập; khích lệ, động viên những em tích cực, có nhiều cố gắng tham gia học tập, tạo sự lan tỏa trong tập thể học sinh của lớp, của trường.

- Giới thiệu, biểu dương các nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả việc tổ chức hoạt động dạy học sinh trong thời gian học sinh nghỉ học tại trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục xây dựng nội dung, chương trình dạy học, khảo sát điều kiện học tập của học sinh, tổ chức dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục lựa chọn công cụ dạy học qua Internet đảm bảo việc tổ chức dạy học trực tuyến có chất lượng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến.

- Chủ trì phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng nguồn học liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

- Phối hợp với Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) triển khai thực hiện thí điểm việc dạy học trực tuyến qua ứng dụng AIC Education tại các Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Trung học cơ sở Quang Trung, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ trên địa bàn thành phố Yên Bái.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dạy học của các cơ sở giáo dục; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học trong thời gian học viên hệ giáo dục thường xuyên nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19.

3. Sở Thông tin Truyền thông:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ giải pháp dạy học trực tuyến; đảm bảo đuờng truyền Internet, hỗ trợ cước data di động cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong giai đoạn dịch bệnh.

- Tăng cường thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận, yên tâm trong học sinh và nhân dân về việc tổ chức dạy học qua Intenet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học tại trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4. Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng hệ thống kho học liệu bài giảng và hệ thống ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm tại địa chỉ http://hoctap.yenbai.gov.vn.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Dành thời lượng tiếp sóng chương trình dạy học trên truyền hình theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tuyên truyền rộng rãi về lịch học trên truyền hình; phản ánh kịp thời về các hoạt động tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong thời gian học sinh không đến trường vi dịch bệnh Covid-19.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong thời gian học sinh không đến trường vì dịch bệnh Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tại địa phương hỗ trợ đảm bảo các điều kiện tốt nhất để các cơ sở giáo dục thực hiện dạy học trong điều kiện học sinh nghỉ học ở nhà để phòng, chống Covid-19.

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền để nhân dân, cha mẹ học sinh quản lý học sinh khi nghỉ học ở nhà; đồng thuận, phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai hiệu quả hoạt động giáo dục hình thức dạy học qua Internet, qua truyền hình, giao bài.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp học tập chuyên cần khi học sinh được phép trở lại trường.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19 năm học 2019 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ýêu câu Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin Truyền thông, Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành;
- Công ty Điện lực Yên Bái; Bưu điện tỉnh, Viễn thông Yên Bái, Báo Yên Bái; Đài PTTH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC Ở TRƯỜNG VÌ DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM HỌC 2019 -2020
(Kèm theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Yên Bái)

STT

Nội dung côngviệc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện/hoàn thành

Ghi chú

1

Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát các điều kiện tổ chức dạy học; hướng dẫn lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường.

Sở GD&ĐT

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

10/4/2020

 

2

Ban hành văn bản quy định về nội dung, chương trình dạy học, quy trình tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá, quản lý dạy học trực tuyến

Sở GD&ĐT

 

10/4/2020

 

3

Ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở GD&ĐT

10/4/2020

 

4

Xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyển

Sở GD&ĐT

Sở Tài chính

15/4/2020

 

5

Xây dựng bổ sung nguồn học liệu phục vụ giảng dạy và học tập

Sở GD&ĐT

Cổng thông tin điện tử tỉnh

Tháng 4/2020

 

6

Triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng AIC Education tại các trường Tiểu học Nguyễn Trãi, THCS Quang Trung, THPT Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái

Sở GD&ĐT

Cổng thông tin điện tử tỉnh

15/4/2020

 

7

Tiếp sóng chương trình dạy học trên truyền hình theo đề nghị của Sở GD&ĐT

Đài PTHTtỉnh

Sở GD&ĐT

Tháng 4/2020

 

8

Tuyên truyền về các hoạt động tổ chức dạy học trong thời gian học sinh không đến trường vì dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Đài PTHTtỉnh, Báo Yên Bái, Cổng TTĐT tỉnh

Sở GD&ĐT, Sở LĐTBXH, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 4/2020

 

9

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dạy học của các cơ sở giáo dục; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở GD&ĐT

Sở LĐTBXH, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 4/2020

 

10

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến

Sở TTTT

Sở GD&ĐT

Tháng 4/2020

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Dương Văn Tiến
Ngày ban hành: 08/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 87/KH-UBND

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448885