• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2016 thực hiện Kế hoạch 29-KH/TU thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Văn bản khác 91/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 29-KH/TU NGÀY 29/8/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW NGÀY 07/12/2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, góp phần vào việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng, từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị

Người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Xác định việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý nhưng không chủ động phát hiện, xử lý, nhất là các trường hợp bao che, cản trở việc phát hiện và xử lý tham nhũng.

Hàng năm, người đứng đầu phải chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra nội bộ, chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng; các điều luật về tội phạm tham nhũng quy định trong Bộ Luật hình sự; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình và phê phán hành vi tiêu cực, tham nhũng với những hình thức phù hợp. Xây dựng văn hóa phòng, chống tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước nhằm phát hiện và giám sát việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, cụ thể hóa các văn bản pháp luật, các quy định có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng

Các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, kịp thời xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng để tổ chức thực hiện. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài sản công, cải cách thủ tục hành chính… bảo đảm các quy định chặt chẽ, không để tạo kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực.

4. Nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

4.1. Cơ quan Thanh tra nhà nước các cấp tăng cường tham mưu, chủ động nắm tình hình, xác định những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng, thanh tra kinh tế - xã hội nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, bảo đảm các hành vi có dấu hiệu tội phạm tham nhũng phải kịp thời chuyển cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh. Chú trọng rà soát, thực hiện nghiêm các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xác minh về kê khai tài sản, thu nhập theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

4.2. Lực lượng Công an các cấp tăng cường hơn nữa các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng; phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan, tổ chức khác phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra. Chú trọng áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm, nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế (nếu có). Chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra xử lý vụ việc, vụ án. Xử lý nghiêm các hành vi bao che tham nhũng, thiếu kiên quyết trong việc thu hồi tài sản tham nhũng.

4.3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, đơn vị chức năng chủ động và tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm trách nhiệm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ để nhân dân cùng tham gia, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phát hiện tham nhũng, theo dõi, giám sát và góp ý kiến để công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả.

Bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời, xử lý nghiêm minh mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

4.4. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động, tích cực chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quy định, quy chế về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Đối với vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà trong quá trình điều tra, xử lý gặp khó khăn, vướng mắc, kéo dài cơ quan điều tra chủ động trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan liên quan theo quy chế phối hợp để thống nhất biện pháp tháo gỡ. Trường hợp vẫn còn vướng mắc, kịp thời báo cáo xin ý kiến cấp trên về chủ trương, phương án xử lý.

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan, tổ chức trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công vụ và không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, cán bộ điều tra, điều tra viên trực tiếp phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật, bao che cho các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này; tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý của từng ngành, đơn vị, địa phương, đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện.

3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-65)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Huấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 91/KH-UBND

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331456