• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Kế hoạch 9293/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Văn bản khác 9293/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9293/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2017/NĐ-CP NGÀY 18/7/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, trên cơ sở tham mưu của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh tại Tờ trình số 1245/TTr-CS PCCCC-P1 ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ (viết tắt Nghị định 83) đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với công tác cứu nạn, cứu hộ.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm điều kiện cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PC&CC; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn nhằm loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ra sự cố, tai nạn.

- Lực lượng PC&CC nắm chắc nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ, giải quyết kịp thời các tai nạn, sự cố xảy ra đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đã được quy định.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này phải được tiến hành thường xuyên, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

- Lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp thuộc tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Nghị định 83 đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đảm bảo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

2. Củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng PC&CC (lực lượng dân phòng, lực lượng PC&CC chuyên ngành, lực lượng PC&CC cơ sở, lực lượng Cảnh sát PC&CC) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

3. Điều tra, rà soát nắm chắc các điều kiện, nguồn lực của toàn tỉnh trong huy động tham gia giải quyết sự cố, tai nạn, đồng thời, làm cơ sở phục vụ nghiên cứu, đầu tư phát triển, nâng cao năng lực về công tác cứu nạn, cứu hộ theo định hướng phát triển của tỉnh.

4. Đảm bảo về lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quy định, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

5. Chủ động trong điều hành, xây dựng các phương án huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra; xây dựng và thường xuyên tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cu hộ tại địa phương, đơn vị mình.

6. Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung và công tác cứu nạn, cứu hộ nói riêng; phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố từng bước đáp ứng yêu cầu của tỉnh; chú trọng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp doanh trại, trang bị các loại phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PC&CC.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cảnh sát PC&CC tỉnh

- Là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

- Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC&CNCH.

- Là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin các sự cố, tai nạn, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ. Chủ động hướng dẫn kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn về cháy, nổ, sự cố, tai nạn khác và các điều kiện, biện pháp, phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

- Đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ đtiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin về các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Xây dựng, tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan để thống nhất công tác phối hợp, quy trình tham gia cu nạn, cứu hộ các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn quản lý.

- Kiện toàn tổ chức cấp Tổ, Đội cứu nạn, cứu hộ trực thuộc theo quy định. Thực hiện công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PC&CC thuộc quyền quản lý, lực lượng dân phòng, lực lượng PC&CC cơ sở.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh chủ trương phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các huyện, thị xã, thành phố; các dự án trang bị phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PC&CC từng giai đoạn.

- Tổ chức thực hiện tại khoản 2, khoản 3, Điều 24, Chương IV Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Cảnh sát PC&CC tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về cứu nạn, cứu hộ thường xuyên, rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư

Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư ngân sách, khai thác các nguồn vốn ODA, các nguồn viện trợ của nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

4. Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cảnh sát PC&CC tỉnh, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách cho người trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giao thông vận tải

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, nâng cao chất lượng đăng kim các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy làm giảm các sự cố gây tai nạn về giao thông. Chủ động phối hợp với Cảnh sát PC&CC và các đơn vị liên quan trong công tác cứu nạn, cứu hộ các sự cố, tai nạn xảy ra trong lĩnh vực giao thông vận tải.

6. Sở Tài chính

Thực hiện các quy định nhà nước về tài chính đối với các chương trình, đề án, dự án phục vụ phát triển công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phát triển lực lượng và trang bị phương tiện, các điều kiện đảm bảo hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Giáo dục và đào tạo

Phối hợp Cảnh sát PC&CC tỉnh đưa nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản về cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

8. Chủ tịch UBND các cấp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn th; các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty, Xí nghiệp; Chủ các doanh nghiệp; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đng, Trung học chuyên nghiệp

Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; đảm bảo các điều kiện cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ (kinh phí, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị, cơ sở vật cht phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, chế độ, chính sách) của lực lượng PC&CC thuộc quyền quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND các cấp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể; các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty, Xí nghiệp; Chủ các doanh nghiệp; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đng, Trung học chuyên nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể (trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc) gửi về UBND tỉnh (qua Cảnh sát PC&CC tỉnh) trước 16/10/2017. Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 11.

2. Giao Cảnh sát PC&CC tỉnh chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VP. UBND tỉnh;
- Đài PTTH Khánh Hòa;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT. TN, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9293/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 10/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 9293/KH-UBND

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369249