• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Kế hoạch 93/BC-UBDT năm 2016 sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Văn bản khác 93/BC-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 93/BC-UBDT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2015 VÀ ĐỀ XUẤT NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN ĐƠN GIẢN HÓA NĂM 2017

Ủy ban Dân tộc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, tính đến thời điểm báo cáo như sau:

A. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/QĐ-TTG

I. VỀ NHIỆM VỤ CHUẨN HÓA VÀ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC

1. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBDT ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa và công bố, công khai TTHC của Ủy ban Dân tộc, theo đó đã phân công nhiệm vụ cho các Vụ, đơn vị có liên quan thực hiện công tác này theo tiến độ cụ thể.

Ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBDT ngày 02/10/2015 về danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Tổ chức các Hội thảo rà soát, chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc với sự tham gia của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, hội thảo tập trung thảo luận về các vấn đề theo hướng dẫn tại Công văn số 254/BTP-KSTT ngày 03/02/2015 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thảo luận làm rõ:

- Các TTHC quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành trong quá trình thực hiện có thành phần nào của TTHC chưa hợp lý, cần thay đổi hay không? Tên gọi của TTHC đã chính xác, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hay chưa?

- Các TTHC quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc ban hành quy định đã đảm bảo đầy đủ các bộ phận tạo thành chưa? có giao cho Chính quyền địa phương quy định chi tiết hoặc cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện? Nếu có ghi rõ tên các bộ phận tạo thành của TTHC được giao cho Chính quyền địa phương quy định chi tiết hoặc cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện, ghi rõ điểm, khoản, điều của văn bản quy phạm pháp luật quy định.

- Đối với các TTHC quy định chỉ được thực hiện tại một hoặc một số địa phương thì danh mục TTHC xác định rõ tên các địa phương thực hiện.

Sau khi rà soát, Ủy ban Dân tộc đã xin ý kiến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện rà soát và ban hành Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 27/11/2015 về việc công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Cập nhật TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và thực hiện niêm yết tại các Vụ, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC của Ủy ban Dân tộc.

2. Kết quả việc chuẩn hóa, công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

a) Chuẩn hóa, công bố

Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 27/11/2015 về việc công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc (có danh mục theo Phụ lục đính kèm); số lượng TTHC được công bố là 12 TTHC, trong đó:

- Có 06 TTHC được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chính sách giai đoạn 2012 - 2015 nên trong quá trình rà soát các TTHC này có nhiều ý kiến khác nhau của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc về việc không đưa vào danh sách rà soát, chuẩn hóa, Ủy ban Dân tộc đã xin ý kiến Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp tại Công văn số 900/UBDT-PC ngày 27/8/2015 của Ủy ban Dân tộc và nhận được ý kiến phối hợp kịp thời để tiếp tục thực hiện rà soát, kết quả các thủ tục này đã đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa nên tên gọi, nội dung các TTHC này được giữ nguyên.

- 06 TTHC còn lại được rà soát chuẩn hóa trong đó 03 TTHC giữ nguyên nội dung, tên gọi (thủ tục thi đua khen thưởng; xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc; bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số); 03 TTHC được thay thế do các văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC hết hiệu lực, cụ thể: Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2015/TT-UBDT ngày 23/7/2015 của Ủy ban Dân tộc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc có quy định 03 TTHC, thay thế các TTHC “tiếp công dân”, “giải quyết khiếu nại”, “giải quyết tố cáo”, và được công bố tích hợp trong Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 27/11/2015 của Ủy ban Dân tộc. Không có TTHC sau rà soát, chuẩn hóa nhưng được chưa công bố.

Tại thời điểm báo cáo 02 TTHC “thi đua khen thưởng” “xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cũng đã bị thay thế do các căn cứ ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định 02 TTHC này đã hết hiệu lực hoặc được sửa đổi, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc thay thế Thông tư 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 trước đây về công tác thi đua khen thưởng.

b) Niêm yết, công khai

Số lượng TTHC được đăng nhập và đề nghị công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sau khi công bố là 12/12 TTHC. Không có TTHC chưa đăng nhập hoặc chưa đề nghị công khai. Các TTHC này đã được niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

II. VỀ NHIỆM VỤ ĐƠN GIẢN HÓA CÁC NHÓM TTHC, QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN

Về nội dung đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015, Ủy ban Dân tộc được giao phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến chế độ ưu đãi về giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Ủy ban Dân tộc đã cử người tham gia Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện việc rà soát theo kế hoạch của Tổ công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa TTHC đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến các bộ ngành, tiếp thu, giải trình và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/QĐ-TTG

1. Về tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể

Ủy ban Dân tộc đã tập trung triển khai kịp thời các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến của các Vụ, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trong quá trình rà soát, chuẩn hóa TTHC và đưa ra phương án rà soát, chuẩn hóa thống nhất, phù hợp với thực tế; tích cực tham gia phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thực hiện đơn giản hóa nhóm TTHC, quy định có liên quan.

Đến thời điểm báo cáo (30/6/2016), Ủy ban Dân tộc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng nhiệm vụ theo Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Trong quá trình triển khai rà soát, chuẩn hóa có một số vấn đề phát sinh như các TTHC được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chính sách có giai đoạn 2012-2015, TTHC được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật đã có trong chương trình xây dựng thông tư sửa đổi, thay thế năm 2015 của Ủy ban Dân tộc nên có nhiều ý kiến, phương án khác nhau, như đã nêu tại điểm 2a, mục I, phần A, Ủy ban Dân tộc đã xin ý kiến và nhận được sự phối hợp, cho ý kiến kịp thời của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính để triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

B. ĐỀ XUẤT NHÓM TTHC TRỌNG TÂM CẦN ĐƠN GIẢN HÓA NĂM 2017

Ủy ban Dân tộc đã rà soát tuy nhiên chưa có nhóm TTHC trọng tâm cần đơn giản hóa năm 2017 nên chưa có cơ sở đề xuất.

Trên đây là Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017, Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tư pháp tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng, PCN;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Thường trực ban CCHC (UBDT);
- Lưu: VT, PC (KSTTHC-03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN PHÊ DUYỆT DANH MỤC TTHC ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC SAU KHI CHUẨN HÓA
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 93/BC-UBDT ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban Dân tộc)

STT

Tên, trích yếu nội dung văn bản

Số và ký hiệu

Ngày tháng ban hành

1.

Văn bản phê duyệt danh mục TTHC được chuẩn hóa

 

 

 

Quyết định về danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

562/QĐ-UBDT

02/10/2015

2

Quyết định công bố sau khi chuẩn hóa

 

 

 

Quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

660/QĐ-UBDT

27/11/2015

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/BC-UBDT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 13/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 93/BC-UBDT

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317224