• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật Dân sự

 

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Văn bản khác 93/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định của Bộ luật Dân sự đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố;

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự.

2. Yêu cầu

a) Công tác triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn thành phố phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể và thiết thực; đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự; bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Biên soạn, biên tập tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến tập huấn chuyên sâu Bộ luật Dân sự

a) Cơ quan thực hiện:

- Trên cơ sở tài liệu của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và UBND quận, huyện biên soạn, biên tập, phát hành tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến Bộ luật Dân sự cho đối tượng tham dự các Hội nghị và tuyên truyền ra dân;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng tài liệu phục vụ cho công tác quán triệt, phổ biến và tập huấn chuyên sâu Bộ luật Dân sự trong ngành.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và tập huấn Bộ luật Dân sự

a) Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự:

- Tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ luật Dân sự cho đối tượng là lãnh đạo sở, ban ngành thành phố; đại diện tổ chức pháp chế; Báo cáo viên pháp luật thành phố; Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện; Trưởng phòng Phòng Tư pháp quận, huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ luật Dân sự cho đối tượng là Trưởng ấp, Trưởng khu vực, Tuyên truyền viên pháp luật và Tổ trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn thành phố.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: UBND quận, huyện;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Sở, ban ngành thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự bằng các hình thức, nội dung phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

- Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự qua phương tiện thông tin đại chúng

+ Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các quy định của Bộ luật Dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên mục, chuyên trang phổ biến Bộ luật Dân sự, đăng các tin, bài viết nhằm phản ánh kịp thời tình hình triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn nội dung tuyên truyền Bộ luật Dân sự để đăng tải qua Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, ban ngành, trường học; hướng dẫn nội dung và tăng cường tuyên truyền những quy định cơ bản của Bộ luật Dân sự qua hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Bộ luật Dân sự:

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tập huấn chuyên sâu Bộ luật Dân sự cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm; đội ngũ luật sư, công chứng viên, tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản, đấu giá tài sản và các đối tượng khác về những nội dung có liên quan của Bộ luật Dân sự;

+ Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao trong việc tập huấn chuyên sâu cho thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, các công chức khác của ngành Tòa án và ngành Kiểm sát.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật Dân sự

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp với các ngành có liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Dân sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự;

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, sở, ngành có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

4. Rà soát và sửa đổi, bổ sung các giáo trình, tài liệu có nội dung liên quan đến Bộ luật Dân sự năm 2015

a) Cơ quan chủ trì: Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các giáo trình, tài liệu có nội dung liên quan đến Bộ luật Dân sự năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự; hướng dẫn giảng viên, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân cập nhật kịp thời những nội dung, quy định mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 trong quá trình giảng dạy các bộ môn có liên quan trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu;

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, các trường trung học phổ thông.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, chỉ đạo thực hiện tại đơn vị, địa phương.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai thi hành Bộ luật Dân sự theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Dân sự cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

a) Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ cụ thể đề ra trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật.

b) Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2016, sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2016 để tổ chức thực hiện.

c) Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn, đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Dân sự của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 05/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 93/KH-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331045