• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác pháp chế


 

Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017

Tải về Văn bản khác 93/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THC HIN CÔNG TÁC PHÁP CH TRÊN ĐA BÀN TNH NGH AN NĂM 2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế, đội ngũ công chức, viên chức pháp chế các cơ quan chuyên môn, thuộc UBND tnh, doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

b) Nâng cao tính chủ động của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý, tổ chức pháp chế và đội ngũ công chức, viên chức pháp chế trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định;

c) Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản nhà nước đối với công tác pháp chế ở các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh và các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

2. Yêu cầu

a) Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ với Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành chủ quản và các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh;

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức đội ngũ làm công tác pháp chế

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh chđộng sắp xếp, bố trí cán bộ pháp chế theo quy định (đối với nhng cơ quan, đơn vị không thành lập Phòng pháp chế), đồng thời lập danh sách gửi về Sở Tư pháp và Sở Nội vụ đtổng hợp kết quả kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

2. Tổ chức rà soát văn bn về công tác pháp chế

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý tchức rà soát các văn bản do mình ban hành hoặc tham mưu ban hành có liên quan đến công tác pháp chế (như Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của cơ quan...), kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với các văn bản hiện hành về công tác pháp chế.

Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về công tác pháp chế

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cơ bản và nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức pháp chế các S, ngành, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. Bao gồm các nội dung cơ bản sau: công tác lập đnghị xây dựng văn bn; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh; soạn thảo văn bản; công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vn pháp luật và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2017.

4. Tăng cường trao đổi nghiệp vụ về công tác pháp chế

Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm nhằm trao đổi nghiệp vụ, mô hình tổ chức pháp chế hiệu quả.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

5. Báo cáo công tác pháp chế

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp kết quả công tác pháp chế để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định;

b) Giao ban theo định kỳ 6 tháng, năm giữa các cơ quan, đơn vị để đánh giá, tổng kết công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý II, Quý IV năm 2017.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động đúng thời hạn được nêu trong Kế hoạch.

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thc hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

- S Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí triển khai, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Nguồn kinh phí thực hiện được b trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết qu. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
Chủ tịch, PCT (TTr) UBND tỉnh;
-
Chánh VP UBND tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố, thị xã;
-
Lưu: VT, TH (Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 24/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 93/KH-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342032