• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 9308/KH-UBND năm 2016 phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

Tải về Văn bản khác 9308/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9308/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐNG PHONG TRÀO KHI NGHIP TRÊN ĐA BÀN TNH ĐNG NAI GIAI ĐON 2016-2020

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Hưởng ứng Chương trình khởi nghiệp quốc gia, UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch phát động tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đng Nai giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. S CẦN THIẾT

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hết sức gay gắt, các doanh nghiệp ngày càng gặp nhiu khó khăn trong việc gia nhập thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cá nhân có ý định thành lập doanh nghiệp. Do đó, ý tưởng kinh doanh tốt là vấn đề then chốt trong sự thành công của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, xác định được ý tưởng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường sẽ giúp doanh nghiệp tn tại và phát triển vững chắc. Quá trình khởi nghiệp của doanh nghiệp từ khi ý tưởng được hình thành đến khi áp dụng vào thực tế càng được chú trọng đu tư càng có tính khả thi trong thực tế, doanh nghiệp sẽ hoạt động có hiệu qu, thúc đy phát trin kinh tế.

Theo nội dung cam kết giữa UBND tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai phấn đấu có khoảng 32.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, do đó việc xây dựng kế hoạch phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 nhằm kích thích nguồn lực tài chính, ý tưởng trong dân từ đó thành lập doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phát triển doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra.

Do vậy, việc phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của các cá nhân, tổ chức trên cơ sở các chính sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn, các chính sách tín dụng, phát triển hoạt động khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp và xây dựng các chính sách hỗ trợ, đồng hành giúp cho ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp hoàn thiện hơn.

II. MỤC ĐÍCH

Nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh và bền vững sau khi thành lập.

Đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân thông qua các hình thức như tập huấn, đào tạo kỹ năng, htrợ tài chính, xúc tiến đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật...

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tăng khả năng hiện thực hóa ca dự án khởi nghiệp.

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thông tin tuyên truyền, thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp, thông qua đó quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp hiệu quả.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp nhằm bổ sung kiến thức về quản lý, kế toán, tài chính, khả năng lập dự án,... nâng cao hơn nữa vai trò điu hành, quản lý của các lãnh đạo doanh nghiệp.

3. Htrợ doanh nghiệp khi nghiệp tiếp cận các công cụ quản lý, hỗ trợ quản lý (bao gồm việc tiếp cận các phần mềm quản lý về kế toán, hỗ trợ tiếp cận các chương trình nâng cao năng sut, cht lượng...) nhm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hoạt động.

4. Hình thành quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hỗ trợ việc tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vốn vay.

5. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách của nhà nước (hỗ trợ thành lập doanh nghiệp...).

6. Thành lập kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các trang thông tin điện tử tại các cơ quan chuyên ngành. Bên cạnh đó thực hiện cung cp thông tin các nội dung liên quan về hoạt động trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

IV. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THC HIỆN

1. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp

1.1. Tỉnh đoàn Đồng Nai và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cộng đồng thanh niên, học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó đề xuất cụ thể nguồn kinh phí và mức hỗ trợ cho các cuộc thi khởi nghiệp.

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp và tổ chức cuộc thi khởi nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh. Hội đồng sẽ xét chọn các ý tưởng khởi nghiệp đạt điểm số cao để tham dự cuộc thi khởi nghiệp quốc gia. Các dự án đạt thứ hạng cao trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ để hiện thực hóa sau cuộc thi.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức cuộc thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện hỗ trợ trong việc đào tạo, tập huấn, hoàn chỉnh các dự án khởi nghiệp qua từng vòng.

1.3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung trong kế hoạch có hiệu quả.

1.4. Các sở ban ngành, UBND các huyện, thị, thành

Tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng của khởi nghiệp trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phổ biến thông tin cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Đồng Nai và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết để tham gia.

1.5. Các cơ quan Báo, Đài

Phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Nai, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan định kỳ thực hiện và phát sóng chuyên mục về khởi nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và phát trin phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp theo các chuyên đề quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của BKế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đề xuất UBND tỉnh thực hiện đào tạo khởi sự doanh nghiệp theo nhu cầu của các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp và các tổ chức khác nhằm hỗ trợ thúc đẩy thực hiện hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.2. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp theo Chương trình khuyến công; Xây dựng chương trình khuyến công dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; Tchức kết ni cung cu, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm; Tổ chức các khóa đào tạo vchuyên môn nghiệp vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp như văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế.

2.3. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng...

2.4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh b trí kinh phí đthực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo khởi sự doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các công cụ quản lý

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan làm việc với các tổ chức nhằm cung cấp các dịch vụ, các thông tin nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp.

3.2. Sở Khoa học Công nghệ

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận được các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của khu vực nhằm sản xuất sản phẩm, hàng hóa đáp ứng được các thị trường xuất khẩu theo quy định tại Quyết định s837/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016-2020.

4. Hình thành Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Quỹ đổi mới khoa học công nghệ

4.1. Quỹ Đầu tư Phát triển

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn Đồng Nai và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề xuất UBND tỉnh việc hỗ trợ về vốn (theo hình thức cho vay) khi các tổ chức, cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi khởi nghiệp có mong muốn thực hiện dự án khởi nghiệp.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các Hội, Hiệp hội căn cứ tình hình thực tế đề xuất UBND tỉnh xem xét thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp theo hướng huy động nguồn lực xã hội và nhà nước cùng thực hiện.

Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp để các cá nhân, tổ chức tiếp cận được chính sách hỗ trợ khi được thành lập.

4.2. Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp

Thực hiện vận động các nhà đầu tư góp vốn cùng với nhà nước thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ về vốn với các cá nhân, doanh nghiệp.

4.3. Sở Khoa học Công nghệ

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tính khả thi về thành lập quỹ đổi mới khoa học công nghệ để có đề xuất báo cáo UBND tỉnh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện đổi mới khoa học công nghệ.

Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Quỹ đi mới khoa học công nghệ để các cá nhân, tổ chức tiếp cận được chính sách hỗ trợ khi được thành lập.

4.4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành và các cơ quan Báo, Đài

Tuyên truyền, phổ biến thông tin về các Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, quỹ đổi mới khoa học công nghệ để các cá nhân, tổ chức tiếp cận được chính sách hỗ trợ khi được thành lập.

5. H trợ thành lập doanh nghiệp

5.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong việc soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo về sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

5.2. Các sở ban ngành, UBND các huyện, thị, thành

Tuyên truyền, phổ biến chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 02/8/2016.

6. Thành lập kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

6.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Ban Hành động hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh)

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử, tổng hợp các thông tin liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, giúp các cá nhân, doanh nghiệp ddàng tiếp cận được thông tin, cơ hội kinh doanh, phát triển ý tưởng kinh doanh.

6.2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành

Chủ động cập nhật và cung cấp thông tin liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đấu tư - Cơ quan thường trực Ban Hành động hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh để kịp thời cập nhật nội dung vào chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND về phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo nhiệm vụ được phân công trước ngày 15/10/2016; Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, đầu mối thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

2. Sở Thông tin Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật ca Nhà nước trong phong trào khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đăng tải thông tin về kế hoạch phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh.

3. Định kỳ quý (trước ngày 15 các tháng cui quý) và báo cáo năm trước ngày 15 tháng 12, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch của tỉnh và chương trình hành động của ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh và đng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đc tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Ch tịch UBND tnh;
- Chánh - Phó VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành;
- Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tnh;
- Lưu: VT, TH, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9308/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 06/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 9308/KH-UBND

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331007