• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2016 phát động phong trào thi đua "Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Văn bản khác 94/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CẦN THƠ CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 8 tháng 6 năm 2011 và thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thông báo số 391/TB-VPCP ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt kết quả toàn diện, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

a) Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố theo kế hoạch đề ra.

b) Thông qua tổ chức phong trào thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển đồng bộ, toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

2. Yêu cầu:

a) Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị và địa phương giai đoạn 2016 - 2020;

b) Triển khai phong trào thi đua sâu rộng từ thành phố đến cơ sở, với nội dung, hình thức thiết thực theo phương châm “Phát huy nội lực là chính”, chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua cơ sở;

c) Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức các phong trào thi đua tập trung vào việc thực hiện 20 tiêu chí của Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tạo cơ sở và bước đi vững chắc việc triển khai trong từng giai đoạn, phù hợp với mỗi địa phương; phấn đấu để đạt và về đích sớm các mục tiêu và 11 nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia đã đề ra.

3. Căn cứ theo chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được giao trong tham gia xây dựng nông thôn mới, các sở, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

4. Phấn đấu đến năm 2020 toàn thành phố phấn đấu thêm 24/36 xã (66,7%) xã đạt chuẩn nông thôn mới, để toàn thành phố đạt 100% xã nông thôn mới 36/36 xã) Cụ thể như sau:

Bảng: Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 02 giai đoạn

Huyện

Tổng số xã của huyện

Xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015

Phấn đấu xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020

Đạt % đến năm 2020

1. Huyện Phong Điền

06

05

01

100%

2. Huyện Thới Lai

12

02

10

100%

3. Huyện Cờ Đỏ

09

02

07

100%

4. Huyện Vĩnh Thạnh

09

03

06

100%

4. Phát động từ nay đến năm 2020 các đợt thi đua như sau:

Đợt 1: Từ năm 2016 đến năm 2017

Đợt 2: Từ năm 2018 đến năm 2020.

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua:

a) Đối với các sở, ngành, đoàn thể thành phố:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới được quy định tại Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành theo Kế hoạch 01/KH-BCĐXDNTM ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ.

- Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố đề ra các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới cơ sở.

b) Đối với cá nhân:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

- Đối tượng khác (doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài...) có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào xây dựng nông thôn mới (gắn với địa chỉ cụ thể); riêng đối với hộ dân cư nông thôn còn phải thêm thành tích xây dựng, cải tạo nơi ở (nhà, công trình vệ sinh, ao vườn, tường rào, cổng ngõ) xanh, sạch, đẹp tiêu biểu, giữ gìn vệ sinh môi trường; sản xuất giỏi, có thu nhập khá và giúp đỡ cộng đng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

c) Đối với cấp huyện

Phải có 80% trở lên số xã trong huyện đạt xã nông thôn mới và đạt tái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời là huyện tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới.

d) Đối với cấp xã:

Phải đầy đủ các tiêu chí theo tỷ lệ quy định của Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về nông thôn mới:

- Xã phải đạt chuẩn nông thôn mới;

- Xã không còn nợ các chỉ tiêu;

- Thu nhập bình quân đầu người mỗi quí phải tăng thêm 1.000.000 đồng (mức khởi điểm 29.000.000 đồng cuối năm 2015).

2. Hình thức:

a) Khen thưởng hàng năm: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được bình xét qua đợt thi đua.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố kết hợp với kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” là nội dung quan trọng khi đánh giá thi đua cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Chỉ đạo các cấp có trách nhiệm kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm phấn đấu thi đua hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đúng tiến độ, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng, các tổ chức, cá nhân tập thể xuất sắc hoàn thành các tiêu chí, có chất lượng để nhân rộng mô hình cho các năm tiếp theo.

b) Khen thưởng sơ kết đợt thi đua (năm 2017)

- Tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố cho huyện dẫn đầu phong trào thi đua có từ 80% trở lên xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được bình xét qua đợt thi đua.

c) Khen thưởng tổng kết đợt thi đua năm (năm 2020)

- Tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố cho huyện tiêu biểu và xã được tái công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới cả giai đoạn.

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được bình xét qua đợt thi đua.

- Ngoài khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố, các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các đợt thi đua được xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, Bằng khen; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

3. Mức thưởng

a) Mức thưởng hàng năm: Đối với các tập thể, cá nhân được được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. Kinh phí được trích từ nguồn kinh phí thưởng của thành phố.

b) Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và công trình phúc lợi xã hội trị giá tương đương 01 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Các xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 như sau: (đính kèm phụ lục công trình phúc lợi của các xã nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, 2016 - 2020)

- Đối với xã: Được tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố và thưởng công trình phúc lợi xã hội trị giá 2.000.000.000 đồng.

- Đối với huyện: Được tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố và thưởng công trình phúc lợi xã hội trị giá 3.000.000.000 đồng.

4. Kinh phí khen thưởng: Được bố trí từ ngân sách thành phố hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 và theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ kinh phí trình Hội đồng nhân dân thành phố hàng năm (theo Thông báo kết luận số 391 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh ngày 30 tháng 11 năm 2015).

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ là đơn vị tổng hợp trên cơ sở xét chọn của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Cần Thơ, gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

6. Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân còn lại đạt thành tích xuất sắc ở cơ quan, đơn vị, địa phương do các cơ quan, đơn vị và địa phương qui định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng cấp thống nhất xây dựng kế hoạch, đề ra các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả phong trào thi đua.

2. Ủy ban nhân dân huyện căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để xây dựng
kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng.

3. Các sở, ngành được phân công phụ trách từng nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công; đồng thời quản lý, theo dõi, kịp thời hỗ trợ xử lý những khó khăn trong quá trình thực hiện. Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

4. Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố triển khai, đôn đốc, đồng thời dự trù kinh phí khen thưởng hàng năm để trình Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ vốn.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với Phong trào thi đua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác. Phát hiện, nhân rộng các điển hình trong phạm vi toàn thành phố.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung các cơ quan đơn vị gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

DANH SÁCH

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI XÃ HỘI CỦA CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

I

HUYỆN VĨNH THẠNH

1

Thạnh Lợi

Làm bờ kè sông ấp C2

2

Thạnh Tiến

Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cống 15

3

Thạnh Quới

Xây dựng đường giao thông cống 11

4

Vĩnh Bình

Xây dựng đường Bờ Chiêu

5

Thạnh Lộc

Đường Lộ Tự và Đường Thắng Lợi

6

Vĩnh Trinh

Đường Thắng Lợi 2 chiều dài 4000m

7

Thạnh An

Đường giao thông ấp F2 (trái)

8

Thạnh Mỹ

Đường Kênh 9 ấp Quy Long

9

Thạnh Thắng

Gia cố tuyến đê bao, kết hợp đường bê tông tuyến kênh B đến kênh A, giáp với huyện Tân hiệp

II

HUYỆN CỜ ĐỎ

1

Đông Hiệp

Va hè khu dân cư xã Đông Hiệp

2

Thới Hưng

Giao thông nông thôn ấp 6

3

Trung Thạnh

Giao thông nông thôn đoạn ấp Thạnh Lộc 1- ấp Thạnh Lợi

4

Thới Xuân

Bờ kè khung viên trung tâm xa Thới Xuân

5

Thới Đông

Giao thông nông thôn tuyến kênh số 3 ấp Thới Phong

6

Trung Hưng

Vĩa hè trung tâm xã Trung Hưng

7

Đông Thắng

1. Bơm cát lấp công số 3 và làm lộ giao thông bê tông 4m, dài 200m nối từ sông kênh đứng đến Tỉnh lộ 922

2. Làm lộ giao thông nông thôn 2 tuyến gồm: Tuyến dọc kênh KH 6 đoạn từ Bờ Bắc kênh đưng đến kênh 200 giáp ranh xã Thới Hưng; Tuyến dọc kênh KH6 đoạn từ kênh Đông Pháp đến kênh Trâm bầu, giáp ranh Trường bắn KVĐBSCL.

3. Làm Bồn hoa cặp tỉnh lộ 922 đoạn từ cầu KH6 đến trụ sở UBND xã Đông Thắng, chiều dài khoảng 1km.

8

Thạnh Phú

Công trình xây dựng va hè khu dân cư xã Thạnh Phú

9

Trung An

Xây dựng cầu nông thôn: Ba Trượt, Đấp Đá, Thát Lát; Dụng cụ thể dục, thể thao khu công viên; 500m đường giao thông nông thôn.

III

HUYỆN PHONG ĐIỀN

1

Nhơn Nghĩa

1.Tuyến Xà No Cạn từ TL932 đến sông Cần Thơ (Thị tứ Vàm Xáng, Nhơn Phú A, Nhơn Phú)

2. Tuyến Vàm Bà Hiệp đến ngọn Bà Hiệp (bên trái,) ấp Nhơn Hưng

2

Trường Long

Công trình GTNT Đìa Muồng ấp Trường Phú

3

Tân Thới

Đường giao thông nông thôn Bòng Bọng - Rạch Nốp

4

Nhơn Ái

Tuyến GTNT Kênh Chợ - Rạch Miễu

5

Giai Xuân

GTNT tuyến Tân Hưng - Nhà Thờ

6

Mỹ Khánh

GTNT tuyến Gạch Cồm - Gạch Cùng

IV

HUYỆN THỚI LAI

1

Đông Thuận

Sửa chữa tuyến lộ GTNT kênh KH7 (bên phải); Sửa chữa tuyến lộ GTNT kênh Ngang (bên phải); Sửa chữa tuyến lộ GTNT Đông Pháp; Sửa chữa tuyến lộ GTNT Ngàn Nhất.

2

Đông Bình

Lộ GTNT tuyến kênh Trăm Bầu-ấp Đông Giang; Công trình kè mé chống sạt lở tuyến kênh Ranh ấp Đông Thắng.

3

Trường Xuân A

Tuyến lộ GTNT số 7; Tuyến lộ GTNT kênh Ranh.

4

Thới Thạnh

Lộ GTNT tuyến Ngã Nhỏ-Trà Keo; Lộ GTNT tuyến Trà Keo (2 bên); Lộ GTNT tuyến Xẻo Mai (2 bên); Lộ GTNT tuyến Mương Trô (bên phải); Lộ GTNT tuyến Mương Tư (2 bên).

5

Trường Xuân B

Tuyến lộ GTNT 2m ấp Thới Thanh - Thanh Bình.

6

Định Môn

Tuyến lộ GTNT 2m Trà An - Trái Bầu.

7

Trường Thắng

Tuyến lộ GTNT 2m kênh ông Bùi; Xây dựng 4 cầu GTNT (cầu Đục mã - Trường Bình, cầu Út Ngọc - Trường Phú, cầu Kinh Giữa - Trường Thuận, cầu Kinh Tắc - Thới Tân B).

8

Trường Thành

Sửa chữa các tuyến lộ GTNT 2m xuống cấp.

9

Xuân Thắng

Mở rộng lộ 4m (đoạn từ trường mầm non đến giáp xã Tân Thạnh).

10

Tân Thạnh

Sửa chữa lộ GTNT Tuyến Bà Keo (bên trái); Sửa chữa lộ GTNT Tuyến Tuyến Lăng Cù (bên phải); Sửa chữa lộ GTNT Tuyến Tuyến Ngã Giữa (bên phải); Sửa chữa lộ GTNT Tuyến Tuyến Trà Vơ Nhỏ (bên trái); Sửa chữa lộ GTNT Tuyến Tuyến Ông Chủ (bên trái); Sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

11

Thới Tân

Sửa chữa các tuyến lộ GTNT 2m xuống cấp.

12

Trường Xuân

Lộ GTNT tuyến Ngàn Ba và Mười Thước; Lộ GTNT tuyến Bún Lớn; Lộ GTNT tuyến Ngàn Ba (Thanh Nhung); Sửa chữa lộ GTNT tuyến Tư Ký; Sửa chữa cầu trên địa bàn xã

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 94/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 09/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 94/KH-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331046