• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2016 tổ chức quản lý chuột hại bảo vệ mùa màng năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 94/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHUỘT HẠI BẢO VỆ MÙA MÀNG NĂM 2017

Thực hiện chỉ thị số 485/CT-BNN-BVTV ngày 06/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng trừ chuột bảo vệ mùa màng. Đchủ động phòng chống kịp thời, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra. UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ mùa màng năm 2017 với nội dung như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Mc đích:

- Diệt chuột đồng loạt, tập trung làm nhiều đợt trong năm, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra bảo vệ năng suất và sản lượng các loại cây trồng, ngăn chặn tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất và đời sống. Đảm bảo thắng lợi sản xuất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2017.

- Hình thành phong trào diệt chuột thường xuyên, đồng loạt ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong Tỉnh.

1.2. Yêu cầu

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn dân tham gia diệt chuột. Diệt chuột sớm ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất, diệt chuột đồng loạt, thường xuyên, liên tục và mang tính cộng đồng. Đặc biệt xác định rõ các đợt cao điểm để phát động chiến dịch diệt chuột nhằm đạt hiệu quả cao.

- Diệt trừ chuột đúng kỹ thuật, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và môi trường.

- Thực hiện tổng hợp các biện pháp diệt chuột, trong đó chú trọng biện pháp thủ công như đào, bắt, hun khói, sử dụng các loại cạm, bẫy... thuốc diệt chuột sinh học.

2. Quy mô:

- Chiến dịch diệt chuột được phát động và triển khai thực hiện đồng loạt ở tất cả địa bàn các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn, các thôn xóm, tới từng hộ nông dân.

- Tchức diệt chuột từ cánh đồng đến các bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng, bờ thửa, gò, đống, ven đường đi lại. Diệt chuột cả trong khu dân cư, các khu công nghiệp, đất trống, đến các đường làng, ngõ xóm bằng các biện pháp, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và môi trường

3. Nội dung thực hiện:

3.1. Tuyên truyền, tập huấn:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ xã, phường, thị trấn cán bộ HTX, thôn, đội sản xuất về tác hại của chuột và các biện pháp diệt chuột.

3.2. Kiểm tra việc kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật

Tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn toàn tỉnh, kiểm tra việc ghi nhãn các loại thuốc bảo vệ thực vật đang lưu thông trên thị trường để phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

3.4. Tổ chức diệt chuột

a. Các đợt diệt chuột năm 2017:

* Vụ đông xuân:

- Đợt 1: Từ ngày 25/1 đến ngày 15/2, khi đưa nước đải, làm đất.

- Đợt 2: Từ ngày 25/2-10/3, sau khi cấy xong.

- Đt 3: Từ ngày 25/3-10/4, giai đoạn lúa phân hóa đòng.

* Vụ mùa:

- Đọt 1: Từ ngày 25/6-05/7, sau khi thu hoạch lúa đông xuân, làm đất gieo cấy vụ mùa.

- Đợt 2: Từ ngày 15/7-30/7, sau khi cấy xong.

- Đợt 3: Từ ngày 10/8-20/8, giai đoạn lúa phân hóa đòng.

* Vụ đông:

- Đợt 1: Từ 25/9-5/10, bắt đầu gieo trồng vụ đông.

- Đợt 2: Từ 20/10-5/11, trước lúc cây trồng ra củ, quả.

- Đợt 3: Từ 25/11-5/12, sau khi cây trồng ra củ, quả.

b. Các biện pháp diệt chuột

* Biện pháp thủ công:

- Dùng đèn có cường độ ánh sáng mạnh soi để bắt chuột vào ban đêm

- Đào bắt, hun khói, đnước vôi loãng cho chuột chạy ra dùng đó đom bắt.

- Sử dụng các loại bẫy lồng sập, bẫy keo dính... đặt trên lối đi của chuột và khu vực chuột gây hại.

* Biện pháp sinh học:

- Phát trin đàn mèo (khuyến khích nông dân nuôi mèo);

- Dùng bả sinh học để diệt chuột ở khu dân cư, kho tàng, công sở

- Bảo vệ và duy trì các loài động vật hoang dã là thiên địch của chuột.

* Biện pháp hóa học: Thực hiện quyết liệt, tập trung ngay ở đầu các vụ sản xuất (đợt 1). Sử dụng các loại thuốc có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam như: Cat 0,25 WP, RatK 2% DP.

4. Kinh phí thực hiện:

4.1 Tổng kinh phí: 3.561,5 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí đấu thầu mua thuốc và công tác chỉ đạo triển khai diệt chuột: 25 triệu đồng.

- Kinh phí mua thuốc hóa học diệt chuột hỗ trợ cho nông dân (3 đợt: Vụ đông xuân 1 đợt, vụ mùa 2 đợt): 3.536,5 triệu đồng

4.2 Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh năm 2017

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của chuột gây hại và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, phản ánh, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

5.2 Giao Sở Tài chính:

+ Tổng hợp kinh phí thực hiện Kế hoạch vào dự toán NSNN năm 2017 báo cáo UBND tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

+ Sau khi dự toán NSNN năm 2017 được HĐND tỉnh phê duyệt, tổ chức cấp phát kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

5.3 UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ mùa màng năm 2017 có trách nhiệm xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch và bố trí kinh phí hỗ trợ cho nông dân diệt chuột từ nguồn ngân sách địa phương; chỉ đạo các ngành, các đoàn thể có liên quan và các xã, phường, thị trấn triển khai chiến dịch diệt chuột theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo đạt hiệu quả cao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác diệt chuột tại cơ sở, tổng hợp kết quả thực hiện, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5.4. Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Bình: phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố thường xuyên đưa tin, bài, tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực thực hiện chiến dịch diệt chuột theo đúng kế hoạch để đạt kết quả tốt nhất, tăng cường công tác tuyên truyền nguy cơ của chuột hại và hướng dẫn các biện pháp diệt chuột...

5.5. Các ngành chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp diệt trừ chuột.

Trên đây là Kế hoạch diệt chuột năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Các Sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Ninh Bình;
- Chi cục Trồng/trọt và BVTV;
-Lưu VT, VP3,5.
Kh.bh08

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 94/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 01/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 94/KH-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329419