• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác tư pháp


 

Kế hoạch 940/KH-UBND về thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Tải về Văn bản khác 940/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 940/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CẢI CÁCH TƯ PHÁP NĂM 2020

Thực hiện Chương trình số 24-CTr/BCĐ ngày 02/3/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 04-CTr/BCĐ ngày 08/7/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 3706/KH-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình trng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Xác định rõ định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu Chương trình số 24-CTr/BCĐ ngày 02/3/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và định hướng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa của chủ trương cải cách tư pháp trong đời sống xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường pháp lý ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020, cùng với phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

4. Công tác cải cách tư pháp phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, liên tục, có hiệu quả, với sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở bám sát chủ trương, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về cải cách tư pháp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến về Chiến lược cải cách tư pháp:

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013, nội dung Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tập trung thực hiện tốt Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp... Tiếp tục mở rộng các hình thức tuyên truyn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung hướng đến các đối tượng đặc thù, địa bàn trọng điểm để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền sâu kỹ việc thực hiện đúng quy định tại các luật, Bộ luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về lĩnh vực tư pháp gồm: Luật Đặc xá; Luật Thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...và các văn bản pháp luật liên quan được thông qua tại kỳ họp năm 2019, Quốc hội khóa XIV đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, gắn nhiệm vụ cải cách tư pháp với việc hoàn thiện và xây dựng hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

b) Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, chú trọng hình thức tuyên truyền, phổ biến có sức lan tỏa lớn trong xã hội; thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hỉnh; các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp, trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Đại hội Đảng các cấp trong các cơ quan tư pháp; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới...

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

3. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 45-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan tư pháp.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

4. Tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống vi phạm và tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Lãnh đạo công tác phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan tư pháp với nhau và cơ quan tư pháp với Ủy ban nhân dân các cấp đối với từng vụ việc, vụ án cụ thể; có biện pháp đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo để nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, bắt tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật; phát hiện kịp thời, chính xác mọi hành vi phạm tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, ban hành những kiến nghị thiết thực, hiệu quả đối với các cơ quan hữu quan nhằm loại trừ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ và tổ chức giao ban rút kinh nghiệm trong hoạt động khởi tố, điều tra truy tố; công tác xét, đề nghị đặc xá năm 2020.

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

5. Quan tâm chỉ đạo công tác hòa giải cơ sở, giải quyết tốt những mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân ngay từ khi mới nảy sinh, nhằm giảm tải các vụ việc cho các cơ quan tư pháp; quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

6. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động bổ trợ tư pháp. Tiến hành rà soát và kịp thời bổ sung các chức danh bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động tư pháp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai, hoạt động định giá tài sản, đấu giá tài sản... Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực trong công tác giám định, thẩm định giá, đấu giá.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

7. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Đề án Đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

8. Tập trung thực hiện tốt Chương trình phối hợp và tăng lượng tin, bài tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cơ quan phối hợp: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình, các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.

9. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự còn tồn đọng; tiếp tục thực hiện Công văn số 1631-CV/TU ngày 20/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính và dân sự, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; Công văn số 4727-CV/TU ngày 11/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Chú trọng thuyết phục theo hướng kiên quyết, kiên trì; đồng thời, xử lý các trường hợp cố tình cản trở, chống đối, không chấp hành, gây mất an ninh trật tự trong quá trình thi hành án dân sự; nâng cao chất lượng công tác tham mưu về thi hành án dân sự, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, tác phong bản lĩnh nghề nghiệp.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

10. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch này, tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép vào kế hoạch trọng tâm hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả; định kỳ quý, 6 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp chung, tham mưu xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này, định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp chung, tham mưu xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ (quý, 06 tháng, 09 tháng, năm hoặc đột xuất) theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Sở, Ban, ngành, Hội, đo
àn thể tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Thuận; Đài PTTH;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, TCDNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 940/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 26/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 940/KH-UBND

73

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445504