• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động 14-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải về Văn bản khác 95/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW, NGÀY 07/12/2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG

Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Nâng cao nhận thức và hành động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và phát huy vai trò của mỗi công dân, của xã hội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng làm căn cứ đánh giá năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đó có các giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phù hợp với cơ quan, địa phương mình. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Thường xuyên chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng và dư luận xã hội quan tâm. Xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 08/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

3. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tăng cường kiểm tra nội bộ, chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu trong công tác quản lý kinh tế - xã hội

Thường xuyên quan tâm sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản trong giao dịch giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân nhất, gắn với thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm chỉnh đốn và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Xử lý, giải quyết đơn tố cáo tham nhũng và bảo vệ người tố cáo tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng, lãng phí cao như: quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, mua sắm công, tài chính, ngân hàng; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; chống buôn lậu và gian lận thương mại, thuế, hải quan, kiểm lâm; công tác cán bộ; giáo dục; y tế; chính sách xã hội… Đẩy mạnh thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được phát hiện. Chủ động phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng qua công tác kiểm tra nội bộ, kiểm toán; xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo đúng quy định.

5. Phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng

Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác giám sát để phát hiện, xử lý tham nhũng. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của xã hội, nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin truyền thông trong công tác phát hiện tham nhũng. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý tham nhũng; khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát hiện các hành vi tham nhũng.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã ký kết giữa các cơ quan, đơn vị về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, trong đó cần bám sát các nhiệm vụ đặt ra trong nội dung của Kế hoạch, nêu rõ giải pháp cụ thể trong việc thực hiện từng nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

2. Các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Công an tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động và phối hợp triển khai các nội dung của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, hạn chế thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra.

3. Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng.

4. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra công vụ; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ.

5. Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông; tăng cường thời lượng và nội dung thông tin; nêu gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng được phát hiện.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hướng dẫn các đoàn thể, đơn vị trực thuộc tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, cung cấp thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí.

7. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp chung.

8. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 07/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự, Khiếu nại, tố cáo, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 95/KH-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
325199