• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán


 

Kế hoạch 95/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Tải về Văn bản khác 95/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP NHẬN, XÁC MINH, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 08/01/2020 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020; Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” trên địa bàn Tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ý thức trách nhiệm, năng lực của cá nhân, gia đình và toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trên địa bàn Tỉnh.

- Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân theo quy định.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

- 100% người dân tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được tiếp cận các thông tin, có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến lĩnh vực này.

- 100% thông tin liên quan mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý theo luật định.

- 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân để giải quyết các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100% nạn nhân và người thân có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật.

- 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), có hiệu lực vào ngày 01/01/2018 phần có nội dung liên quan đến tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân được triển khai thực hiện; 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người được theo dõi thi hành và đánh giá hiệu quả.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Nội dung

(1) Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân; thực hiệc các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân và người thân của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

(2) Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đường dây nóng phòng, chống mua bán người (Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111) để tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

(3) Định kỳ thống kê số nạn nhân bị mua bán bao gồm: Nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về (qua trao trả chính thức, tự trở về); nạn nhân bị mua bán trong nước (được giải cứu, tự đến trình báo).

(4) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

(5) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; thực hiện lồng ghép nội dung phòng, ngừa mua bán người vào chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(6) Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 3, chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ); nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục vụ xây dựng Chương trình hỗ trợ nạn nhân giai đoạn 2021 - 2025.

(7) Thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân, nhất là Thông tư liên tịch số 01/TTLT- BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 của liên Bộ Công an – Quốc phòng – Lao động, Thương binh và Xã hội – Ngoại giao.

2. Phân công trách nhiệm

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan thực hiện hoạt động tại tiết (1), (3) và (7).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan thực hiện hoạt động tại tiết (2), (4), (5) và (6).

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện chi từ nguồn sự nghiệp đảm bảo xã hội và kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020 đã giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2020 đảm bảo phù hợp, sát với tình hình tại đơn vị, địa phương.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và thường xuyên phản ánh kết quả việc thực hiện, đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ hằng quí, 06 tháng và năm về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp.

3. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (Cục PCTNXH);
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH Tỉnh;
- Thành viên BCĐ 138/ĐP Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, PTH-VX (QM).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 24/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 95/KH-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444992