• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi hành án hình sự


Văn bản pháp luật về Biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

 

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Văn bản khác 95/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 95/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2020/NĐ-CP NGÀY 17/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Căn cứ Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (viết gọn là Nghị định số 49/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện kịp thời Nghị định số 49/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (viết gọn là người chấp hành xong hình phạt tù), góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

2. Xác định rõ nội dung thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP .

3. Quá trình thực hiện phải bám sát nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này; thực hiện lồng ghép trong các chương trình, đề án có liên quan; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, cụ thể:

1. Quán triệt nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xác định rõ công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù thông qua các hội nghị, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội; thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, tư vấn, giáo dục do các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức; phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền… phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong hình phạt tù; từng bước xóa bỏ định kiến, kỳ thị, huy động sự tham gia tích cực, tự giác của toàn xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khích lệ những mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng.

3. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù; giúp người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

4. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù và người chấp hành xong hình phạt tù cư trú trên địa bàn tỉnh.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 49/2020/NĐ-CP .

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP theo quy định.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP tới các đơn vị và cán bộ chiến sĩ với nội dung và hình thức phù hợp; đảm bảo việc thực hiện Nghị định được thống nhất, hiệu quả trong các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, thành phố phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam và Nhà tạm giữ.

- Tham mưu sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý, chủ động hỗ trợ các hoạt động giáo dục, dạy nghề, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phạm nhân thuộc quân đội quản lý sắp chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo lực lượng quân sự từ tỉnh đến cơ sở, nhất là lực lượng quân sự cấp xã tích cực phối hợp tham gia công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, giải quyết chế độ chính sách với người chấp hành xong hình phạt tù mà trước đây là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù đang cư trú trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố thực hiện tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; chính sách cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người chấp hành xong hình phạt tù có hoàn cảnh khó khăn.

- Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù có hoàn cảnh khó khăn, không có nơi nương tựa thuộc đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

4. Sở Tư pháp

- Chủ động cập nhật thông tin tình hình án tích của người bị kết án và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người chấp hành xong hình phạt tù khi có yêu cầu; hướng dẫn các thủ tục xóa án tích cho người chấp hành xong hình phạt tù.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp phù hợp với Nghị định số 49/2020/NĐ-CP , Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các chính sách của tỉnh trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

6. Cục Thi hành án dân sự

Hướng dẫn Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 21 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ; chỉ đạo, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 22 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. Tham mưu với cấp có thẩm quyền quy hoạch, sử dụng đất, có chính sách ưu đãi để giúp các tổ chức, cá nhân có điều kiện hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.

8. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức còn lại

Căn cứ quy định của pháp luật, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù theo quy định.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện việc lồng ghép việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp bảo đảm, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Thực hiện tốt công tác xét, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự và công tác cấp quyết định xóa án tích cho người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/12.

2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Tuyên Quang;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 07/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 95/KH-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452272