• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Văn bản khác 96/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-UBND NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG, DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Chthị số 15/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh vviệc tăng cường công tác qun lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng u, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chthị số 15/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác qun lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường slãnh đạo của chính quyền các cấp và sự phối hợp đng bộ giữa các ngành chức năng nhằm qun lý và chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh xăng du, ngăn ngừa hành vi nhập lậu, hàng hoá trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyn li hp pháp của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng gia các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

- Quản lý chặt chẽ lượng xăng dầu thực tế kinh doanh, tiêu thụ làm căn cứ kê khai, np thuế đúng quy đnh, chống gian lận thuế, ngăn chặn kịp thời các trưng hợp mua bán hàng hóa xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

- Chống tiêu cực trong việc mua, bán hóa đơn, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp lut và gắn trách nhiệm có tính bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong việc cung cấp hóa đơn khi bán hàng cho người tiêu dùng.

2. Yêu cầu

- Triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực xăng dầu đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế.

- Đảm bảo tham gia, phối hợp chặt chẽ, thống nht giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cùng với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn.

- Các giải pháp thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp đồng bộ công tác hướng dẫn, tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế cùng với giám sát, kiểm tra để người nộp thuế tự giác kê khai thuế sát với thực tế kinh doanh; đảm bảo tính ổn định, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đạt hiệu quả và sự hưởng ứng đồng tình của toàn xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chuẩn bị

- Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện trên phạm vi quản lý từng địa bàn ngay khi Kế hoạch được ban hành; Thông qua các phương tiện truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân, doanh nghiệp, nhất là các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị, Kế hoạch.

- Sở Công Thương, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường rà soát, thống kê số lượng cơ sở kinh doanh xăng dầu, số lượng phương tiện đo, cột đo xăng dầu trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Cục Thuế tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các Chi cục Thuế và các đơn vị chức năng trực thuộc có thông báo bằng văn bản về chủ trương triển khai thực hiện giải pháp niêm phong đồng hồ tổng đến từng cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn (gởi trực tiếp, có ký tên xác nhận của cơ sở kinh doanh và lưu trữ trong hồ sơ quản lý khai thuế). Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 20/9/2017.

- Tem, dấu, chì, kềm niêm phong và lập dự trù kinh phí hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị này:

+ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tham mưu, thống nhất với Cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường hình thức, mẫu, quy cách, số lượng, chất lượng tem, dấu, chì niêm phong; phối hợp Cơ quan Thuế lập dự trù kinh phí, chi phí niêm phong, khoản chi phí trả thuê cán bộ kỹ thuật hỗ trợ của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh.

+ Cục Thuế tỉnh chủ trì hợp đồng đặt in, mua tem, dấu, chì, kiềm niêm phong, đảm bảo chuẩn bị đầy đủ tem, công cụ, dụng cụ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ và quyết toán kinh phí sau khi các đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch.

2. Triển khai Kế hoạch thực hiện giải pháp tem niêm phong

- Cục Thuế tỉnh căn cứ trên số lượng các cơ sở kinh doanh, số lượng cột đo, trụ bơm, đồng hồ tổng số lượng xăng dầu trên từng địa bàn, ban hành Quyết định thành lập các đoàn công tác liên ngành thực hiện kế hoạch theo địa bàn (gọi tắt là Đoàn công tác), thời gian thực hiện trước ngày 28/9/2017.

Thành phần Đoàn công tác gồm cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị: Thành viên Ban chỉ đạo, công chức Chi cục Thuế, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (hoặc Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (hoặc các Đội quản lý thị trường), lực lượng Công An huyện, thành phố nơi cơ sở kinh doanh xăng dầu (khi có nhu cầu); trong đó, thành viên ban chỉ đạo làm trưởng đoàn. Trên cơ sở được phân công Trưởng Đoàn tổ chức họp đoàn công tác để thống nhất nội dung thực hiện, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên.

3. Các bước thực hiện nhiệm vụ trong quá trình niêm phong

- Thành viên đoàn công tác xác định thứ tự cột đo, trụ bơm; trong đó cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (hoặc cán bộ kỹ thuật Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) chịu trách nhiệm xác định vị trí niêm phong và trực tiếp thực hiện thao tác niêm phong.

- Công chức thuế đảm nhiệm lập biên bản hoàn thành việc thực hiện niêm phong trên cơ sở các thành viên Đoàn công tác thống nhất với cơ sở kinh doanh xăng dầu về nguyên tắc ghi nhận các nội dung chỉ tiêu: về số lượng, số seri của tem, du chì; về tình trạng hoạt động của các cột đo, trụ bơm khi niêm phong; chỉ số đồng hồ đếm tổng; xác định số lượng xăng dầu tồn kho; số lượng hóa đơn bán hàng chưa sử dụng (số hiệu, ký hiệu, loại hóa đơn...) của cơ sở kinh doanh xăng dầu tại thời điểm niêm phong.

- Thời gian bắt đầu thực hiện niêm phong từ ngày 28/9 đến ngày 31/10/2017.

4. Công tác quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu sau khi thực hiện niêm phong đồng hồ tổng

- Cơ quan thuế định kỳ theo thời gian quy định tổ chức phân công công chức thuế kiểm tra ghi chỉ số trên đồng hồ tổng từng cột đo, xác định lượng xăng, du xuất tiêu thụ, bán ra của cơ sở kinh doanh, tiến hành đối chiếu hồ sơ khai thuế, giúp phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm (nếu có), khai sai, khai chênh lệch slượng so với thực tế kiểm tra. Quá trình kiểm tra, phát hiện du niêm phong bị hỏng, tháo gỡ (cơ sở kinh doanh không hoặc chưa có thông báo kịp thời với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp) thì tiến hành lập biên bản ghi nhận, đồng thời thông báo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Chi cc Quản lý thị trường có kế hoạch phối hợp xử lý việc niêm phong lại.

- Hàng năm, Cơ quan Thuế căn cứ kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, kết hợp việc thu thập, trao đi thông tin với các cơ quan chức năng, thực hiện đối chiếu, rà soát hồ sơ khai thuế để phân tích, đánh giá, phân loại quản lý phù hợp đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu và lập kế hoạch thực hiện thanh tra chấp hành pháp luật thuế, kiểm tra về thuế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thuế tỉnh

- Chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch gắn với nội dung chấp hành triệt để chính sách pháp luật về thuế.

- Sau khi thực hiện niêm phong, theo phân cấp, Cơ quan Thuế tiếp tục quản lý theo dõi, kiểm tra, giám sát việc khai, nộp thuế đối với cơ sở kinh doanh xăng du. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý thị trường... trong triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ quy định.

- Công khai số điện thoại, sfax, địa chỉ Email để các tổ chức, cơ sở kinh doanh xăng du liên hệ kịp thời khi phát hiện dấu niêm phong hư hỏng hoặc cần thiết phải bc, tháo g niêm phong trước khi tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố hỏng.

- Chỉ đạo Chi cục Thuế cử cán bộ tham gia tổ công tác và tổ chức kiểm tra định kỳ việc chp hành bảo quản, duy trì tính hiệu lực niêm phong đồng hồ đếm tổng của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế kết quả thực hiện sau khi hoàn thành kế hoạch.

2. Sở Công Thương

- Phối hợp với Cơ quan Thuế và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cung cấp kịp thời danh sách các đơn vị, các cơ sở kinh doanh xăng dầu và các cơ sở kinh doanh mới thành lập đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu để phối hợp thực hiện kiểm định, niêm phong.

- Cử cán bộ các đơn vị trực thuộc tham gia các đoàn công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về xăng dầu nhằm kiểm soát tốt nguồn gốc xăng du lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm các hành vi mua bán xăng du ngoài hệ thng phân phối, các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chịu trách nhiệm cung cấp mẫu tem, hình thức tem, quy cách, chất lượng và slượng tem, dấu, chì niêm phong.

- Cử cán bộ các đơn vị trực thuộc tham gia các đoàn công tác liên ngành thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp cơ quan thuế xem xét, xử lý thực hiện niêm phong lại khi có đề nghị và kiểm định, niêm phong đồng hồ đếm tổng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu

4. Sở Tài chính

- Quản lý giá xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng du vi phạm về giá bán xăng du, không thực hiện niêm yết giá bán xăng dầu theo quy định.

- Định kỳ thông báo giá cả xăng dầu trên thị trường theo từng thời điểm đ cơ quan Thuế tham kho, xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán, mua đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh kê khai thuế không trung thực.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, đề xuất và trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác dán tem đồng hồ tổng đối với hoạt động kinh doanh xăng du trên địa bàn.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kịp thời cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thành lập Chi nhánh trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin cấp giấy phép thành lập mới đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để phối hợp quản lý.

6. Công an tỉnh và Bộ đội biên phòng tỉnh

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động kinh doanh xăng dầu; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông; Trạm Kiểm soát biên phòng thông qua công tác tuần tra phối hợp kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với các phương tiện vn chuyển xăng dầu lưu thông vào địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về những hành vi vi phạm pháp luật quy định về kinh doanh xăng dầu nhất là vi phạm vđo lường, chất lượng niêm yết giá bán...

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch này thuộc địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến nội dung kế hoạch, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, trong quá trình thực hiện giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng.

- Sau khi hoàn thành kế hoạch, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng thời gởi Cục Thuế tỉnh biết để theo dõi, quản lý).

9. Trách nhiệm của Đoàn công tác liên ngành

- Thông báo tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được phân công trong thời gian ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước khi thực hiện niêm phong theo kế hoạch.

- Tổ chức niêm phong đồng hồ đo, tổng tại các cơ sở xăng dầu trên địa bàn được phân công đảm bảo đúng trình tự, nội dung, thời gian quy định.

- Phổ biến, hướng dẫn, giải thích để các đơn vị, cơ sở kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và cam kết thực hiện đúng quy định niêm phong đồng hồ đếm tổng; đảm bảo khi triển khai kế hoạch đạt hiệu quả mục tiêu nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện theo nhiệm vụ chức năng và quyền hạn được phân công; Không được gây khó khăn cản trở, tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

- Định kỳ ngày 20 hàng tháng thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Cục Thuế tỉnh tiến độ kết quả thực hiện kế hoạch, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị để Cục Thuế tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

10. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh xăng dầu

- Nâng cao ý thức tuân thủ triệt để pháp luật quy định về kinh doanh xăng dầu cùng với việc chấp hành, thực hiện đúng, đầy đủ Luật Kế toán quy định về hợp đồng kinh tế, quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ thanh toán,... làm cơ sở thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

- Tích cực phối hợp đoàn công tác liên ngành thực hiện nghiêm Kế hoạch, đồng thời cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu, sliệu cần thiết tại thời điểm niêm phong cho đoàn công tác ghi nhận, lập biên bản và ký biên bản xác nhận việc hoàn thành niêm phong.

- Sau khi niêm phong xong có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, bảo quản nguyên trạng, không tự ý bốc, tháo glàm mất hiệu lực tem, dấu chì niêm phong làm tác động làm thay đi chỉ s đng h đếm tng đné tránh việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế trong hoạt động kinh doanh...; Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan thuế sẽ xử lý truy thu và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

- Trường hợp dấu niêm phong bị rách hỏng do nguyên nhân khách quan, do đồng hồ đếm tổng hoạt động không bình thường, không bảo đảm theo yêu cầu chỉ tiêu kiểm định kỹ thuật; hoặc khi các phương tiện đo cột xăng dầu phát sinh hỏng phải tiến hành khắc phục sửa chữa buộc phải tháo dỡ niêm phong: Các cơ sở kinh doanh kịp thời thông báo bằng văn bản gởi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để ghi nhận các chỉ số đồng hồ đếm tổng tại thời điểm trước, sau khi hoàn thành việc sửa chữa và phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện niêm phong lại theo yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện, kịp thời phản ảnh những vấn đề phát sinh, vướng mắc về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp và kiến nghị cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế (đ
báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an t
nh; Bộ đội biên phòng tnh;
- Các Sở: KHCN, TC, TTTT, CTg;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo BRVT;
- Đài PTTH Tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VTTH (6b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 96/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 11/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 96/KH-UBND

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362024