• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 97/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018

Tải về Văn bản khác 97/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Điện Biên, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 30/TTr-SNV ngày 08/1/2018; UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, tạo khí thế sôi nổi, cvũ tinh thn quyết tâm thực hiện thng lợi các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác Thi đua, khen thưởng và trin khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN

TT

Ni dung nhiệm vụ chủ yếu

Cơ quan tham mưu

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Xây dựng Báo cáo Tổng kết, dự kiến chương trình tổng kết, bảng chấm điểm các chỉ tiêu thi đua năm 2017; phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2018; Kế hoạch hoạt động công tác TĐKT của UBND tỉnh năm 2018.

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Tháng 01/2018

2

Xây dựng Chỉ thị phát động thi đua năm 2018; Chỉ đạo các Khối thi đua tổng kết năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018; Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành có liên quan.

Tháng 01- 02/2018

3

Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11-6-1948/11-6-2018).

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn th có liên quan.

4

Đăng ký giao ước Thi đua, Khen thưởng với Chính phủ, Hội đồng TĐKT TW (qua Ban TĐKT Trung ương) và Cụm Thi đua 7 tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tháng 01- 02/2018

6

Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các PTTĐ yêu nước do Thủ tướng Chính phủ Phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; lập thành tích xuất sắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 19/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đổi mới công tác TĐKT theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Sở Thông tin - Truyền thông;

- Báo Điện Biên Phủ;

- Đài PTTH tnh;

- Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch.

Thường xuyên

7

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung của UBND tỉnh đi dự Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2017 Cụm thi đua 7 tỉnh MNBG phía Bắc tại tỉnh Lào Cai

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan có liên quan;

Tháng 3/2018

8

Đẩy mạnh các Phong trào thi đua với trọng tâm là: Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Phong trào “Vì người nghèo, không đai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào cả nước chung sức Xây dựng nông thôn mới

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thường xuyên

9

- Tchức họp Hội đồng TĐKT tỉnh xét và đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nưc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2017 và khen thưởng khác; Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác TĐKT lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2017- 2018

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 3, 4/2018

10

Xây dựng Báo cáo Sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 5/2018

11

Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018);

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 6/2018

12

Ban hành quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”; Ban hành Quy định công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Xây dựng Bộ tiêu chí Điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quý II-III/2018

13

Dự Hội nghị Sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 Cụm Thi đua 7 tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc tại tỉnh Cao Bằng.

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 7/2018

14

- Chỉ đạo tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng  TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quý III/2018

15

Tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch 3637/KH-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh về đẩy mạnh các phong trào Thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quý III/2018

16

Tổ chức họp Hội đồng TĐKT tỉnh: Xét và đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng thành tích năm học 2017-2018;

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tháng 8-9/2018

17

Chỉ đạo tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT cho cán bộ nghiệp vụ thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tháng 9- 10/2018

18

- Chỉ đạo hướng dẫn tổng kết công tác TĐKT năm 2018 đối với các Khối -Cụm thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn công tác TĐKT lĩnh vực KT- XH.

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 10-11/2018

20

Chỉ đạo xây dựng báo cáo Tng kết và Kế hoạch tổ chức Tổng kết công tác TĐKT năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 12/2018-01/2019

21

Chỉ đạo tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2018; đăng ký thi đua năm 2019 các Khối- Cụm, cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 01-02/2019

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vai trò tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tt.

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Thi đua, khen thưởng, tiếp tục xây dựng, ban hành, bổ sung quy chế, các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh quy định về công tác Thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện chính sách pháp luật về Thi đua khen, thưởng trên địa bàn tỉnh;

3. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp theo quy định; xây dựng Quy chế hoạt động và Quy chế kiểm tra, giám sát của Hội đồng, phân công trách nhiệm cụ thể đối với Thành viên Hội đồng trong kiểm tra, giám sát công tác Thi đua, khen thưởng ở các cấp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Thi đua, khen thưởng thông qua việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho cán bộ làm công tác Thi đua, khen thưởng; tiếp tục kiện toàn đội ngũ làm công tác Thi đua, khen thưởng đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng và chất lượng;

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và áp dụng các quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO vào công tác Thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành đnâng cao hiệu quả công tác; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; tổ chức rà soát, tập huấn Hệ thống hồ sơ khen thưởng điện tử ngành Thi đua, khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các văn bản chỉ đạo về phong trào thi đua, công tác khen thưởng theo chương trình, kế hoạch đề ra.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, các Khối - Cụm thi đua tổ chức sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 và các phong trào thi đua chuyên đề khác; phối hợp tham gia các hoạt động với Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông làm tt công tác giới thiệu, tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống, Kinh tế - Xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình, kế hoạch Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, trách nhiệm được phân công:

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc quy định về công tác Thi đua, Khen thưng theo Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện và các quy định của tỉnh; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh khi được triệu tập.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh) chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp Hội đng Thi đua- Khen thưởng tỉnh; Hội nghị Tng kết công tác Thi đua, khen thưng của tỉnh theo chế độ, chính sách, quy định của pháp luật hiện hành, nhằm động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Điện Biên

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban-Thi đua- Khen thưởng tỉnh) chỉ đạo định hướng tuyên truyền về công tác Thi đua, khen thưng; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến tới các cơ quan báo chí và các cơ quan có ấn phẩm báo chí trong tỉnh.

Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh) xây dựng chuyên trang, chuyên mục lng ghép tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các gương đin hình tiên tiến của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

- Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các Chương trình, dự án về đầu tư xây dựng cơ bản; chương trình chung sức Xây dựng nông thôn mới”; Xóa đói, giảm nghèo trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưng tỉnh) tham mưu cho UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp nhằm thực hiện thng lợi các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra; khai thác, huy động tối đa các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, thi đua đặc biệt trong phạm vi từng cơ quan, đơn vị nhằm tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc phấn đấu hoàn thành xuất sc nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Thi đua, khen thưởng năm 2018 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và gửi Kế hoạch về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trong quý I/2018 để theo dõi, tổng hợp.

Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh) Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch công tác Thi đua, Khen thưởng đến tng cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh, trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018; yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp Trung ương và địa phương có trụ sở trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương;
- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBND 7 tỉnh MNBG phía Bắc;
- Ban TĐKT 7 tỉnh
MNBG phía Bắc;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể, LLVT t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-Các Thành viên Hội đồng TĐKT t
nh;
- Các DNTW và địa phương trên địa bàn tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 97/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 97/KH-UBND

397

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377929