• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 97/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Văn bản khác 97/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 97/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm;

Căn cứ Công văn số 911/BNN-VPĐP ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch 226/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ quý IV năm 2018 đến năm 2020, UBND Tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2019

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương1; cụ thể hóa việc thực hiện Đảng văn số 948-CV/TU ngày 06/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh chỉ đạo thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm2.

2. Kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình OCOP

- Kiện toàn và bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chương trình OCOP vào hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình Khởi nghiệp; đồng thời phát động thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn trên cơ sở phát huy nội lực sẵn có của địa phương; tái cơ cấu các ngành hàng chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh trên thị trường.

3. Công tác tổ chức Hội nghị, học tập kinh nghiệm

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công tại Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND Tỉnh, đồng thời tập trung thực hiện trong thời gian tới.

- Tổ chức Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm phương thức quản lý, triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam năm 2019 cho 46 đại biểu là cán bộ sở, ngành tỉnh, cán bộ cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia OCOP đến năm 2020.

4. Các chính sách hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP: để thực hiện Chương trình OCOP, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm OCOP, Tỉnh đã lồng ghép thực hiện nhiều chính sách hiện hành trong phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm3; hỗ trợ xúc tiến thương mại4; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm truyền thống; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực, cấp quốc gia; tham gia hội chợ triển lãm5.

5. Kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình

5.1. Công tác truyền thông

- Công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa Chương trình OCOP được quan tâm thực hiện. Ngoài chuyên mục OCOP được phát định kỳ trên Đài phát thanh truyền hình, các tin bài về OCOP được phát sóng và đăng tải trên website, fanpage, youtube của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Đồng Tháp để tuyên truyền về nâng cao nhận thức Chương trình OCOP Tỉnh.

- Bên cạnh đó, xây dựng chuyên mục OCOP trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh; sổ tay tuyên truyền (5.000 bản) cùng các pano tuyên truyền về Chương trình OCOP; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về thương mại điện tử cho các tổ chức, cá nhân đang sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tập huấn tuyên truyền về Chương trình OCOP6 từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, người dân về ý nghĩa Chương trình OCOP, nâng cao năng lực ứng dụng và quản trị website thương mại điện tử; áp dụng hiệu quả vào hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, tăng doanh thu và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm.

5.2. Triển khai thực hiện Chu trình OCOP

- Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tuy mới phát động nhưng đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận của các cấp, các ngành, đặc biệt là các chủ thể đang hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tỉnh tổ chức đánh giá, xếp hạng 73 sản phẩm (với 32 chủ thể). Kết quả, sau 02 vòng đánh giá của Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh có 70 sản phẩm (với 30 chủ thể) đạt từ 3 - 4 sao7 (23 sản phẩm đạt 4 sao, 47 sản phẩm đạt 3 sao). Phần lớn các sản phẩm được cấp tiêu chuẩn chất lượng, mã số mã vạch; ngoài những kênh tiêu thụ truyền thống, các chủ thể có sản phẩm OCOP của Tỉnh đã chủ động bán hàng trên các trang điện tử tiki, lazada, shopee, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp.

5.3. Phát triển sản phẩm: các ngành, địa phương đã đẩy mạnh hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình8; thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá nông sản địa phương9; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ10; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho các cơ sở công nghiệp nông thôn11 và các nhiệm vụ khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản12.

5.4. Củng cố, phát triển kinh tế: tập trung chuẩn hóa các sản phẩm hiện có để tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh. Kết quả có 32 tổ chức, cá nhân tham gia. Có 30 chủ thể có sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP.

5.5. Hoạt động xúc tiến thương mại

- Đẩy mạnh thực hiện công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của Tỉnh thông qua việc tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu13; kết quả đã kết nối được nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh vào hệ thống siêu thị14.

- Tổ chức cho 05 Hợp tác xã (HTX)15 tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại và Công nghệ các HTX năm 2019; 10 HTX16 tham gia Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm hàng hoá các HTX tại TP.Hồ Chí Minh; tổ chức đưa hơn 80 cơ sở, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong và ngoài Tỉnh. Các sản phẩm đều được khách tham quan đánh giá cao, đặc biệt là các sản phẩm lưu niệm từ sen và xoài Cao Lãnh đã thu hút rất đông khách đến tham quan, tìm hiểu17.

- Ngoài ra, để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Tỉnh giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư, kinh doanh và quảng bá thương hiệu sản phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá các hàng hóa có thế mạnh, sản phẩm an toàn, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của các tỉnh, thành phố trong cả nước; Tỉnh đã tổ chức Hội chợ triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Đồng Tháp năm 2019 “Sản phẩm OCOP- Phát huy giá trị bản địa.

- Bên cạnh đó, Tổ Thông tin và phân tích thị trường nông sản của Tỉnh đã thực hiện viết, cập nhật bản tin về thông tin thị trường trong nước và quốc tế liên quan đến nông sản tỉnh Đồng Tháp (trong đó có sản phẩm tham gia OCOP), với số lượng 01 kỳ/tháng.

5.6. Hoạt động khác: xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thành phố Sa Đéc do Bộ Công thương hỗ trợ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thực hiện “Mô hình sản phẩm hoa kiểng gắn với phát triển du lịch tại thành phố Sa Đéc”. Đến nay, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ “Đề án Làng văn hoá du lịch Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp” giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Chương trình được sự quan tâm, ủng hộ của các ngành, các cấp và cộng đồng người dân địa phương. Công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa các sở, ngành, đơn vị ngày càng chặt chẽ.

- Các địa phương quan tâm, khai thác các nguồn tài nguyên bản địa; hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm tiềm năng OCOP chuẩn hóa sản phẩm.

- Các sản phẩm của Tỉnh ngày càng đa dạng về mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các chủ thể quan tâm hơn về kiểm soát chất lượng sản phẩm, bảo hộ nhãn hiệu, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, bán hàng.

2. Khó khăn, hạn chế

- Các chính sách hỗ trợ các sản phẩm OCOP hiện nay chủ yếu là lồng ghép từ nhiều Chương trình, dự án, kế hoạch nên còn nhiều sự chồng chéo, chưa phát huy hết hiệu quả các chính sách.

- Phần lớn sản phẩm OCOP được sản xuất từ nông sản nên phụ thuộc rất nhiều vào tính mùa vụ, giá cả có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng nhiều vào thời tiết, biến đổi khí hậu. Cùng với đó là quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phải cạnh tranh nhiều với những sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp lớn. Các sản phẩm của tỉnh phần lớn ở dạng thô, sơ chế, chưa ứng dụng nhiều khoa học công nghệ vào sản xuất.

- Vấn đề bao bì, nhãn hiệu tuy được đa dạng, nhưng vẫn chưa được chuẩn hóa hoàn thiện theo xu hướng thị trường toàn cầu hiện nay.

- Khả năng xúc tiến thương mại của cơ sở, doanh nghiệp còn yếu, các cơ sở làm nghề chưa có chiến lược phát triển sản phẩm, chưa xây dựng được thương hiệu riêng cho sản phẩm đặc trưng của mình; liên kết hoặc hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp chưa thật sự bền vững.

- Trong đánh giá sản phẩm OCOP, còn nhiều tiêu chí đánh giá chưa phù hợp, mang tính định tính, cảm quan; tiêu chí câu chuyện sản phẩm của các sản phẩm tham gia OCOP 2019 đều chưa thực hiện được, chỉ dừng lại là giới thiệu sản phẩm.

- Chưa có nhiều thang điểm ưu tiên cho các sản phẩm thân thiện với môi trường và từ phế phẩm nông nghiệp để khuyến khích các tổ chức/cá nhân sản xuất sản phẩm theo hướng bảo vệ môi trường.

- Số lượng sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống cũng như các sản phẩm mang tính cộng đồng chưa tham gia nhiều trong đợt đánh giá sản phẩm OCOP năm 2019.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Mục tiêu chung: nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Năm 2020, tiếp tục thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch số 226/KH-UBND của UBND Tỉnh:

- Củng cố, kiện toàn bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp các cấp về nhiệm vụ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

- Nâng cao năng lực quản lý, hoạt động cho 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia Chương trình OCOP (gồm 30 chủ thể có sản phẩm OCOP năm 2019, 76 chủ thể dự kiến tham gia Chương trình năm 2020).

- Triển khai Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh tại thành phố Cao Lãnh trên cơ sở kết hợp vào không gian hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Tỉnh.

- Phát triển các ngành nghề mới tại các địa phương có tiềm năng phát triển.

2.2 Phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu mới

- Tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP năm 2019 của Tỉnh theo hướng: nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng, cải tiến bao bì, nhãn hiệu; thực hiện truy xuất nguồn gốc, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu hàng hóa,…; thực hiện quản lý, bán hàng trên các trang thông tin điện tử; kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị,…Từ đó, giúp nâng hạng sao các sản phẩm này trong năm 2020 (dự kiến khoảng 39 sản phẩm). Đồng thời, tập trung chuẩn hóa các sản phẩm đạt 04 sao cấp tỉnh năm 2019, để tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm này tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2020 (dự kiến khoảng 8 sản phẩm).

- Vận động, khuyến khích có hơn 100 sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP trong năm 2020, có ít nhất 50% sản phẩm dự thi sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Có 100% huyện, thị xã, thành phố tham gia dự thi đánh giá sản phẩm OCOP.

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả 03 mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh (sản phẩm từ xoài huyện Cao Lãnh, sản phẩm từ sen huyện Tháp Mười và Đề án phát triển Làng văn hóa du lịch Sa Đéc, thành phố Sa Đéc).

(Chi tiết xem Phụ lục 1 và 2)

3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình Khởi nghiệp và Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn.

- Củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp các cấp để thực hiện Chương trình OCOP; nâng cao năng lực cán bộ quản lý Nhà nước thực hiện Chương trình OCOP, nhất là Ban Chỉ đạo cấp xã.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông điệp truyền thông về Chương trình OCOP trên các phương tiện đại chúng, gắn kết chặt chẽ Chương trình OCOP với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Chương trình OCOP nghiêm túc, hiệu quả với sự tham gia của chính quyền cấp xã trong việc phát triển và đánh giá các sản phẩm OCOP.

- Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn duy trì chất lượng, nâng hạng sao sản phẩm OCOP đã được chứng nhận; phát triển thêm sản phẩm OCOP trên cơ sở sản phẩm đã có, sản phẩm tiềm năng mang tính cộng đồng và chất lượng tốt để góp phần phát triển kinh tế nông thôn và bảo tồn những giá trị truyền thống, bản địa tốt đẹp của địa phương.

- Nâng cao năng lực quản lý, hoạt động, phát triển của các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

- Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm tiềm năng, sản phẩm OCOP trong và ngoài nước.

- Triển khai các dự án thành phần của khung chỉ đạo điểm Chương trình OCOP.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện ở các cấp; chú trọng kiểm tra việc tuân thủ cam kết về chất lượng sản phẩm của các chủ thể kinh tế sau khi đã có sản phẩm đạt sao OCOP.

4. Giải pháp và tổ chức thực hiện: (Chi tiết xem Phụ lục 3)

5. Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách Trung ương từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

- Vốn lồng ghép từ các chương trình khác (sự nghiệp khoa học và công nghệ, chương trình khuyến công, khuyến nông, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch, kinh phí tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngân sách các huyện, thị xã, thành phố,...).

- Nguồn khác: vốn đầu tư của các chủ thể (doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh,...), vốn huy động từ cộng đồng, vốn tín dụng ngân hàng, vốn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước.

Yêu cầu các sở, ban ngành Tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chậm nhất ngày 15/12/2020, qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh)./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- TT/TU, TT/HĐND;
- CT, các PCT/UBND;
- UBMTTQ VN Tỉnh;
- Các Sở, ngành Tỉnh
- Các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường CĐCĐ Tỉnh;
- VPĐPNTM Tỉnh;
- Lưu VT, NC/KT (H.A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CHUẨN HÓA, NÂNG HẠNG SAO SẢN PHẨM OCOP (ĐƯỢC CHỨNG NHẬN 2019)
(Kèm theo Kế hoạch số: 97/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của UBND Tỉnh)

TT

Tên sản phẩm

Nhóm sản phẩm

Đơn vị

Địa chỉ

Xếp hạng sản phẩm

Nội dung cần hoàn thiện để nâng hạng

Tổng điểm

Kết quả năm 2019

Kế hoạch năm 2020

I

NÂNG HẠNG TỪ 4 SAO LÊN 5 SAO

 

 

 

 

 

 

 

1

Sona - Mãng cầu tươi sấy dẻo vị truyền thống

Thực phẩm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thực phẩm Thuận Thiên Thành

Số 489/5, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

79,8

4 sao

5 sao

- Xây dựng câu chuyện sản phẩm;

- Hình thành vùng nguyên liệu;

- Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng về bảo vệ môi trường (tái chế phụ phẩm, chất thải);

- Quan tâm cải tiến bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường, kiểu dáng công nghiệp.

- Duy trì kiểm nghiệm ATTP theo định kỳ; kiểm nghiệm về chỉ tiêu tồn dư dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với sản phẩm sử dụng nguyên liệu tươi, sống từ nông nghiệp.

- Sử dụng năng lượng, công nghệ hiện đại, thân thiện, bền vững trong sản xuất;

2

Sona - mãng cầu tươi sấy dẻo - vị muối ớt đỏ

Thực phẩm

79,8

4 sao

5 sao

3

Soga - Trà trái cây mãng cầu xiêm

Đồ uống

79,2

4 sao

5 sao

4

Bánh phồng chay cao cấp hạt sen

Thực phẩm

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nguyên Hậu

Ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

79,5

4 sao

5 sao

5

Hạt sen sấy

Thực phẩm

Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

Số 180, ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân, huyện Châu

79,5

4 sao

5 sao

6

Mít sấy

Thực phẩm

79,7

4 sao

5 sao

7

Trà Hoa Sen Khánh Thu

Đồ uống

Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khánh Thu

Tổ 41, Thị trấn mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

76.4

4 sao

5 sao

8

Hoa sen sấy

Thủ công mỹ nghệ, trang trí

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khởi Minh Thành Công

Số 40/1 Trần Thị Nhượng, Khóm 2, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

82,7

4 sao

5 sao

II

NÂNG HẠNG TỪ 3 SAO LÊN 4 SAO

 

 

 

 

 

 

Nội dung chủ yếu:

- Xây dựng câu chuyện sản phẩm;

- Hình thành vùng nguyên liệu; truy xuất nguồn gốc;

- Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng về bảo vệ môi trường (tái chế phụ phẩm, chất thải);

- Quan tâm cải tiến bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường, kiểu dáng công nghiệp; cung cấp thông tin trên nhãn mác theo quy định.

- Duy trì kiểm nghiệm ATTP theo định kỳ; thực hiện kiểm nghiệm về chỉ tiêu tồn dư dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với sản phẩm sử dụng nguyên liệu tươi, sống từ nông nghiệp.

- Khuyến khích sử dụng năng lượng, công nghệ hiện đại, thân thiện, bền vững trong sản xuất.

9

Trà lá sen Hà Diệp Liên

Đồ uống

Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại

- Dịch vụ Khánh Thu

Tổ 41, Thị trấn mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

63.6

3 sao

4 sao

Phát triển thông tin sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc.

10

Xoài Cao Lãnh

Thực phẩm

Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương

Số 637, Khu dân cư trung tâm, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

67,9

3 sao

4 sao

- Hoàn thiện hồ sơ về: Hợp đồng kế toán; Danh sách lao động của HTX, kê khai báo cáo tài chính; Hình ảnh tham gia xúc tiến thương mại; xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu sang Mỹ, Úc,..

- Phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu dinh dưỡng;

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP;

- Bảng tự công bố sản phẩm.

11

Xoài Cát Chu Cao Lãnh

Thực phẩm

67,7

3 sao

4 sao

12

Bì mắm Đông Nguyên

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất bì mắm Đông Nguyên

ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

62,8

3 sao

4 sao

- Quan tâm, đầu tư thiết kế cải thiện bao bì thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng dây nhựa, bọc nhựa

13

Bánh mãng cầu cuộn

Thực phẩm

Công ty TNHH Tây Cát

Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

64,8

3 sao

4 sao

- Hình thành vùng nguyên liệu;

- Bổ sung hồ sơ về chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu/ kiểu dáng công nghiệp; hoàn thiện bao bì thuận tiện khi tháo, mở sử dụng sản phẩm;

- Tham gia, đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISO; GMP; HACCP)

14

Kẹo gạo lứt đậu phộng

Thực phẩm

Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi

Số 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

63,2

3 sao

4 sao

- Hoàn thiện lại hồ sơ: bổ sung hình ảnh có thêm công trình xử lý môi trường (hình ảnh kèm theo) như thu gom rác thải (hợp đồng thu gom), xử lý chất thải,... Biên bản nghiệm thu thanh lý HĐ lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

15

Vỏ bưởi sấy dẻo POPE

Thực phẩm

Công ty TNHH thực phẩm Ngọc Phụng

Số 756 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

65,6

3 sao

4 sao

- Nâng cao chất lượng sản phẩm: tạo sự đồng đều trong từng sản phẩm; cải thiện cách bảo quản sản phẩm lâu hơn; về cảm quan (màu sắc, mùi vị).

16

Cam sấy dẻo POPE

Thực phẩm

65,9

3 sao

4 sao

17

Tắc sấy dẻo POPE

Thực phẩm

65,3

3 sao

4 sao

18

Chanh sấy dẻo POPE

Thực phẩm

64,8

3 sao

4 sao

19

Cracky da cá sấy vị chà bông gà

Thực phẩm

Cơ sở Quang Hiền

số 399, ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

62

3 sao

4 sao

- Bổ sung minh chứng phần gia tăng giá trị sản phẩm tạo ra chất lượng cao hơn; năng lực sản xuất có thể đáp ứng thị trường xuất khẩu;

- Tham gia đăng ký chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu/ kiểu dáng công nghiệp; '- Tiếp tục đầu tư, cải tiến bao bì sản phẩm bao bì theo kiểu dáng công nghiệp, bảo quản tốt sản phẩm.

- Đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến theo (ISO; GMP; HACCP)

20

Cracky da cá sấy vị trứng muối

Thực phẩm

62

3 sao

4 sao

21

Cracky da cá sấy vị mắm nhĩ

Thực phẩm

64,6

3 sao

4 sao

22

Thịt khô trâu BUFFALO JERKY vị ớt hiểm

Thực phẩm

59,6

3 sao

4 sao

23

Thịt khô trâu BUFFALO JERKY vị tiêu

Thực phẩm

61,4

3 sao

4 sao

24

Thịt khô trâu BUFFALO JERKY vị sả

Thực phẩm

61,1

3 sao

4 sao

25

Bánh chuối phồng đậu phộng

Thực phẩm

Công ty TNHH Tây Cát

Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

61

3 sao

4 sao

- Bổ sung hồ sơ: minh chứng nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; thanh lý hợp đồng/hóa đơn mua nguyên liệu; giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch BVMT UBND huyện xác nhận; cải tiến bao bì sản phẩm (tháo mở dễ dàng);

- Tham gia đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến theo (ISO; GMP; HACCP)

26

Trà khổ qua rừng

Đồ uống

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hương Sen Việt

Số 40/5, Trần Thị Nhượng, P4, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

64,9

3 sao

4 sao

- Bổ sung hồ sơ: Chứng minh hợp đồng liên kết thu mua quy mô lớn; Đánh giá tác động môi trường; minh chứng có triển khai áp dụng trong quá trình sx; hình ảnh xúc tiến thương mại;

- Tham gia đăng ký chứng nhận bảo hộ nhãn

27

Trà tim sen thượng hạng

Đồ uống

68,6

3 sao

4 sao

28

Trà lá sen

Đồ uống

 

 

68

3 sao

4 sao

hiệu/ kiểu dáng công nghiệp;

- Tiếp tục đầu tư quy trình sản xuất, tạo đồng đều cho sản phẩm.

29

Rượu Hồng Sen tửu đặc biệt

Đồ uống

Công ty CP Đầu tư Thương mai Du lịch Đồng Tháp Mười

Số 556/MH Ấp 2, xã Mỹ Hoà, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

65.1

3 sao

4 sao

- Tiến hành đăng ký giấy chứng nhận nhãn hiệu rượu. '- Tiếp tục đầu tư, cải tiến bao bì sản phẩm bao bì theo kiểu dáng công nghiệp.

30

Sona - Nước ép mãng cầu

Đồ uống

Công ty CP Đầu tư và Phát triển thực phẩm Thuận Thiên Thành

Số 489/5, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

63,8

3 sao

4 sao

- Tiếp tục đầu tư, cải tiến bao bì sản phẩm bao bì thân thiện MT, theo kiểu dáng công nghiệp.

- Bổ sung hồ sơ minh chứng: xuất khẩu nước ngoài.

31

Hoa cỏ khô

Thực phẩm

Doanh nghiệp tư nhân Thảo Minh

Xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng tháp

64,8

3 sao

4 sao

- Hoàn thiện bao bì sản phẩm;

- Khuyến khích hợp đồng kế toán theo đăng ký kinh doanh; bổ sung báo cáo thuế;

- Thực hiện công bố chất lượng sản phẩm.

32

Nước ép quýt cô đặc

Đồ uống

Cơ sở sản xuất Trà Phương Anh

Âp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

58,9

3 sao

4 sao

- Tiếp tục đầu tư, cải tiến bao bì sản phẩm bao bì theo kiểu dáng công nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư quy trình sản xuất, điều chỉnh về mùi, vị phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng (lưu ý: giảm lượng đường).

- Đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (ISO; GMP; HACCP);

- Tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

33

Mít sấy

Thực phẩm

Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất nông sản Hùng Tấn

616, Ấp 2, Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

60.5

3 sao

4 sao

- Hoàn thiện hồ sơ: hợp đồng, hóa đơn mua hàng, liên kết tiêu thụ;

- Tiếp tục đầu tư quy trình sản xuất, tạo sự đồng đều cho sản phẩm cả về kích thước, màu sắc. '- Tiếp tục đầu tư, cải tiến bao bì sản phẩm bao bì theo kiểu dáng công nghiệp.

34

Chuối sấy

Thực phẩm

60.1

3 sao

4 sao

35

Khoai lang sấy

Thực phẩm

60

3 sao

4 sao

36

Hạt sen sấy bơ

Thực phẩm

Công ty CP Đầu tư Thương mai Du lịch Đồng Tháp Mười

Số 556/MH Ấp 2, xã Mỹ Hoà, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

61

3 sao

4 sao

- Tham gia đăng ký chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến theo (ISO; GMP; HACCP); '- Tiếp tục đầu tư, cải tiến bao bì sản phẩm bao bì theo kiểu dáng công nghiệp.

- Bổ sung hồ sơ: Hình ảnh dây chuyền sản xuất tiên tiến; hợp đồng liên kết tiêu thụ;

- Tham gia xúc tiến thương mại ngoài nước.

37

Trà tim Sen

Đồ uống

59.4

3 sao

4 sao

38

Rượu Hồng Sen tửu

Đồ uống

59.8

3 sao

4 sao

39

Bột chuối chiên Tấn Sang

Thực phẩm

Cơ sở Kinh doanh bột thực phẩm Lê Hà

Tổ 5, Ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

62

3 sao

4 sao

- Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Nhãn mác trên bao bì phải ghi đầy đủ thông tin theo quy định, có mã vạch, truy xuất nguồn gốc, ghi rõ số lô sản xuất, mã code;

40

Bột bánh xèo bánh khọt Tấn Sang

Thực phẩm

64,4

3 sao

4 sao

41

Bột chiên giòn Tấn Sang

Thực phẩm

62

3 sao

4 sao

42

Bột nếp Thái Tấn Sang

Thực phẩm

64,9

3 sao

4 sao

43

Bột khóm Thái

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất Bột Minh Tài

TL 853, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

60,4

3 sao

4 sao

- Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Nhãn mác trên bao bì phải ghi đầy đủ thông tin theo quy định, có mã vạch, truy xuất nguồn gốc, ghi rõ số lô sản xuất, mã code;

- Bổ sung hồ sơ công bố sản phẩm: bảng tự công bố, có tiêu chuẩn sản phẩm, Phiếu kiểm nghiệm mới nhất.

44

Bột bánh bò

Thực phẩm

61,2

3 sao

4sao

45

Bột gạo bánh bò

Thực phẩm

61,6

3 sao

4 sao

46

Quýt hồng Lai Vung

Thực phẩm

Hợp tác xã Quýt hồng Lai Vung

Ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

53,2

3 sao

4 sao

- Hoàn thiện bao bì sản phẩm;

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng website cơ sở.

47

Nước mắm cá linh

Thực phẩm

Cơ sở nước mắn cá linh Dì Mười

Ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

56,8

3 sao

4 sao

- Xây dựng website cơ sở;

- Bổ sung hồ sơ: hình ảnh tham gia xúc tiến trong và ngoài tỉnh; Phiếu kiểm nghiệm đầy đủ các yếu tố; hồ sơ lô sản xuất;

- Nhãn mác trên bao bì phải ghi đầy đủ thông tin theo quy định, có mã vạch, truy xuất nguồn gốc, ghi rõ số lô sản xuất, mã code; ghi đúng thể tích thực

- Đăng ký Giấy chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP

III

TIẾP TỤC DUY TRÌ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

48

Hủ tiếu bột gạo lọc Sa Đéc

Thực phẩm

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Hưng

Số 163, Quốc lộ 80, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

71,2

4 sao

duy trì, nâng chất SP

- Bổ sung hồ sơ các minh chứng: Hình ảnh chế biến có sử dụng năng lượng li tâm; danh sách người lao động (có xác nhận của chủ thể); Hợp đồng đại lý, hợp đồng phân phối tên địa chỉ hoặc hóa đơn bán hàng địa chỉ ngoài huyện để thêm điểm;

- Xây dựng website quảng bá sản phẩm;

- Tham gia xúc tiến thương mại ngoài nước

49

Phở Bột gạo Sa Đéc

Thực phẩm

71,1

4 sao

duy trì, nâng chất SP

50

Bún bột gạo Sa Đéc

Thực phẩm

70,3

4 sao

duy trì, nâng chất SP

51

Bánh phồng tôm thượng hạng

Thực phẩm

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nguyên Hậu

Ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

72,3

4 sao

duy trì, nâng chất SP

- Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm.

52

Khô cá Lóc Tứ Quý

Thực phẩm

Công ty Cổ phần Tứ Quý Đồng Tháp

Số 369, Ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

73.3

4 sao

duy trì, nâng chất SP

- Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Tham gia xúc tiến thương mại nước ngoài;

- Đăng ký giấy chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

53

Khô cá Sặc rằn Tứ Quý

Thực phẩm

70.8

4 sao

duy trì, nâng chất SP

54

Tinh dầu Bưởi Cao Lãnh

Thảo dược

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất tinh dầu Hương Đồng Tháp

Số 110, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

74,8

4 sao

duy trì, nâng chất SP

- Hình thành vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

- Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm.

55

Tinh dầu Bạc Hà Sa Đéc

Thảo dược

74,5

4 sao

duy trì, nâng chất SP

56

Tinh dầu quýt Lai Vung

Thảo dược

75,8

4 sao

duy trì, nâng chất SP

57

Tinh dầu Sả Chanh Sa Đéc

Thảo dược

74,2

4 sao

duy trì, nâng chất SP

- Thực hiện tốt phương án bảo vệ môi trường.

58

Tinh dầu Tràm Gió Tràm Chim

Thảo dược

74,6

4 sao

duy trì, nâng chất SP

59

Nón lá sen

Thủ công mỹ nghệ, trang trí

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khởi Minh Thành Công

Số 40/1 Trần Thị Nhượng, Khóm 2, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

75,3

4 sao

duy trì, nâng chất SP

- Hình thành vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

- Tham gia xúc tiến thương mại ở nước ngoài.

60

Bánh phồng xoài

Thực phẩm

Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi

Số 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

75,9

4 sao

duy trì, nâng chất SP

- Bổ sung hồ sơ minh chứng: hình ảnh có thêm công trình xử lý môi trường (hình ảnh kèm theo) như thu gom rác thải (hợp đồng thu gom), xử lý chất thải,…; Bổ sung Biên bản nghiệm thu thanh lý HĐ lắp đặt hệ thống điện mặt trời;

61

Bột gạo lứt lúa mạch hạt sen

Thực phẩm

76,5

4 sao

duy trì, nâng chất SP

62

Gừng sấy sữa ong chúa

Thực phẩm

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hương Sen Việt

Số 40/5, Trần Thị Nhượng, P4, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

70,8

4 sao

duy trì, nâng chất SP

- Hình thành vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

- Tham gia xúc tiến thương mại ở nước ngoài.

63

Nem chua Hoàng Khánh

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất Nem Hoàng Khánh

18E/Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

51,6

3 sao

duy trì, nâng chất SP

- Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng website cơ sở; '- Cải thiện bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

64

Nem Thanh Sơn

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất Nem Thanh Sơn

13/TK, ấp Tân Khánh,xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

52,8

3 sao

duy trì, nâng chất SP

- Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng website cơ sở;

- Cải thiện bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

65

Vỏ quýt sấy

Thực phẩm

Cơ sở sản xuất Trà Phương Anh

Âp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

57,9

3 sao

duy trì, nâng chất SP

- Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Đầu tư dây chuyền chế biến tiên tiến. Cải thiện chất lượng sản phẩm: tạo sự đồng đều của từng sản phẩm; mùi, vị sản phẩm.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

66

Cá Thát Lát rút xương

Thực phẩm

Cơ sở Tuấn Cường

Ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

53,5

3 sao

duy trì, nâng chất SP

- Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Cải thiện bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

67

Khô Cá lóc

Thực phẩm

Cơ sở cá-khô Tiến Phương

Ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

53,5

3 sao

duy trì, nâng chất SP

- Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng website cơ sở;

- Duy trì chất lượng; Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký giấy chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

68

Rượu sâm Bảo Thanh

Thực phẩm

Cơ sở Rượu sâm Bảo Thanh

Ấp Phú Lợi A, xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

51,8

3 sao

duy trì, nâng chất SP

- Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Cải thiện bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

69

Rượu Đông Trùng Hạ Thảo

Đồ uống

Công ty TNHH An An Đồng Tháp

Số 177, Lê Lợi, Phường 2, thành phố Cao Lãnh

54,3

3 sao

duy trì, nâng chất SP

- Đầu tư cải thiện bao bì sản phẩm theo kiểu dáng công nghiệp.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTP phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

- Tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

70

Bột sữa hạt sen

Đồ uống

Cơ sở Ba Tre

Số 151, Ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông

53,4

3 sao

duy trì, nâng chất SP

- Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh;

- Cải thiện bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường/kiểu dáng công nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư quy trình sản xuất, tạo độ mịn tốt hơn cho sản phẩm

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản xuất.

- Đăng ký giấy chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP/ISO/GMP.

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH SẢN PHẨM TIỀM NĂNG THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 97/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của UBND Tỉnh)

TT

TÊN SẢN PHẨM

PHÂN LOẠI THEO NGÀNH SẢN PHẨM

SỞ NGÀNH PHỤ TRÁCH

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

GIẤY CHỨNG NHẬN (ATVSTP, VietGap, SP CNTB,…)

GHI CHÚ

I

NGÀNH THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm: thực phẩm tươi, sống

 

 

 

 

 

 

1

Cam soàn

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX nông sản sạch

xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

ATVSTP

 

2

Quýt đường

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX nông sản sạch

xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

ATVSTP

 

3

Xoài tươi

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cty TNHH Đạt Khoa Thành

329 ấp Mỹ Hạnh, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh

.ATSXTP, VietGAP

Sản phẩm khởi nghiệp

4

Dưa lê

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty cổ phần nông trại sinh thái ECOFARM

Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình

VietGAP

 

5

Dưa lưới

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty cổ phần nông trại sinh thái ECOFARM

Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình

VietGAP

 

6

Nhãn

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX nông sản an toàn An Hòa

Xã An Nhơn, huyện Châu Thành

VietGAP

 

7

Rau sạch trồng thủy canh

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH TM DV Công nghệ Xuân Minh

Ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

VietGAP

Sản phẩm khởi nghiệp

8

Rau an toàn Long Thuận

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX SX và TT rau an toàn Long Thuận

ấp Long Hòa - Xã Long Thuận - Huyện Hồng Ngự

VietGAP

 

9

Rau, cải (Hệ thống trồng rau thuỷ canh tuần hoàn kết hợp nuôi cá bằng Công nghệ Aquaponics)

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp Aqua

Ấp Bình Hiệp B, xa Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

10

Nấm rơm

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty cổ phần nông nghiệp Phương Trà

ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh

VietGAP

Sản phẩm khởi nghiệp

11

Nấm linh chi

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Trại nấm Phong Nhã

365, Ấp Hưng Thành Tây, Xã Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

12

Củ ấu tươi tách vỏ

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty cổ phần phát triển Vina Au-Senta

xã An Bình, huyện Cao Lãnh

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

13

Nấm tươi

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Nấm Thần Việt

ấp Long Châu, Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

14

Trứng vịt sạch

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Tổ hợp tác chăn nuôi vịt

Xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười

 

 

15

Xoài

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX DVNN Tịnh Thới

xã Tịnh Thới

VietGAP

 

16

Nấm linh chi đỏ

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Hộ sản xuất

xã Tân Phú Trung

ATVSTP

 

 

Nhóm: thực phẩm thô, sơ chế

 

 

 

 

 

 

17

Gạo Đồng An

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Gạo Đồng An

285 tổ 18, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh

ATVSTP, Giấy kiểm định gạo an toàn

Sản phẩm khởi nghiệp

18

Mật ong

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở mật ong Hùng Vinh

Số 162, Hoàng Sa, Khóm 3, Phường 3, Thành phố Sa Đéc

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

19

Mật ong hương tràm Hút Dẻo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Hộ kinh doanh Hút Dẻo

Số 185, ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

20

Mật ong Ba Na

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm NNDVDL Ba Na

thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

21

Mật ong Hoa tràm

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Hộ kinh doanh mật ong Mai Huyền

Số 161, ấp Cà Dâm, Tân Công Sính, Tam Nông

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

22

Gạo sạch Nha Mân

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX DVNN Nha Mân

xã Tân Phú Trung

ATVSTP

 

23

Gạo Nghĩa Nhân

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất, kinh doanh Nghĩa Nhân

170, ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

 

 

 

Nhóm: thực phẩm chế biến

 

 

 

 

 

 

24

Cốm gạo Thanh Thanh Thúy

Thực phẩm

Sở Công thương

Cơ sở Thanh Thanh Thúy

Số 1366 Ấp Tấn Lộc, Xã Tân Thành Huyện Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp

ATVSTP

 

25

Cớm gạo hạt điều Thanh Thanh Thúy

Thực phẩm

Sở Công thương

Cơ sở Thanh Thanh Thúy

Số 1366 Ấp Tấn Lộc, Xã Tân Thành Huyện Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

26

Nem Thanh Xuân

Thực phẩm

Sở Công thương

Cơ sở sản xuất nem Thanh Xuân

xã Tân Thành, huyện Lai Vung

ATVSTP

 

27

Kẹo đậu phộng

Thực phẩm

Sở Công thương

Cơ sở sản xuất Huỳnh Mai

492 Nguyễn Sinh Sắc, P1, TP Sa Đéc

ATTVSTT

Sản phẩm khởi nghiệp

28

Mắm và Dưa Mắm

Thực phẩm

Sở Công thương

Hộ kinh doanh Tuyết Nhung

Số 459A, Mai Văn Khải, ấp 2, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

29

Mứt hạnh (tắc) sên mật ong

Thực phẩm

Sở Công thương

Hộ kinh doanh Như Lan

Số 02, Tắc thầy Cai, P. Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

30

Mứt AtiSo đỏ

Thực phẩm

Sở Công thương

Hộ Kinh doanh Hoàng Hiệp

Thị trấn Thường Thới Tiền

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

31

Mít sấy

Thực phẩm

Sở Công thương

Cty TNHH Quang Vinh food

Tổ 11, Ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

32

Bánh xoài cuộn

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH Tây Cát

374A/6 ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, Lai Vung

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

33

Bánh cớm

Thực phẩm

Sở Công thương

Cơ sở sen Ba Tre

Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

34

Cơm sấy hạt sen thập cẩm

Thực phẩm

Sở Công thương

Cơ sở sen Ba Tre

Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

35

Bánh tráng xoài

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

 

xã Hòa An, TP Cao Lãnh

ATVSTP

 

36

Sản phẩm từ ớt

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Chế biến nông sản Thanh Tân

xã Tân Quới, huyện Thanh Bình

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

37

Dưa kiệu

Thực phẩm

Sở Công thương

Cơ sở Thành Công

xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông; xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò

ATVSTP

 

38

Ếch chà bông

Thực phẩm

Sở Công thương

Cơ sở Bảy Nữa

xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

ATVSTP

 

39

Chả giò chay

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất thực phẩm chay Bảy Lên

xã An Phong, huyện Thanh Bình

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

40

Xoài sấy dẻo

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH Công nghệ Việt Đức

xã Bình Thành, huyện Thanh Bình

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

41

Bánh tráng xoài sấy dẻo

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân

ATVSTP

 

42

Xoài xanh sấy vị muối ớt

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân

ATVSTP

 

43

Kẹo xoài sấy dẻo

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân

ATVSTP

 

44

Cóc sấy vị muối ớt

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân

ATVSTP

 

45

Mít sấy dẻo

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân

ATVSTP

 

46

Trái cây sấy

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

xã Hòa Tân, huyện Châu Thành

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

47

Chuối sấy

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

xã Hòa Tân, huyện Châu Thành

ATVSTP

 

48

Khoai lang sấy

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

xã Hòa Tân, huyện Châu Thành

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

49

Khoai môn sấy

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

xã Hòa Tân, huyện Châu Thành

ATVSTP

 

50

Sa kê sấy

Thực phẩm

Sở Công thương

Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

xã Hòa Tân, huyện Châu Thành

ATVSTP

 

51

Đu đủ sấy

Thực phẩm

Sở Công Thương

Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

xã Hòa Tân, huyện Châu Thành

ATVSTP

 

52

Xoài sấy giòn

Thực phẩm

Sở Công Thương

Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

xã Hòa Tân, huyện Châu Thành

ATVSTP

 

53

Xoài sấy dẻo

Thực phẩm

Sở Công Thương

Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

xã Hòa Tân, huyện Châu Thành

ATVSTP

 

 

Nhóm chế biến từ gạo, ngũ cốc

 

 

 

 

 

54

Ống hút gạo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty Cổ phần Tinh Bột xanh

Số 45X1 Nguyễn Sinh Sắc, P2, TP Sa Đéc

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

55

Bột bánh xèo cốt dừa

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty thực phẩm Bích Chi

Số 45X1 Nguyễn Sinh Sắc, P2, TP Sa Đéc

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

56

Bánh phồng Tàu hủ ky

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty Cổ phần XNK Sa Giang

phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

57

Bánh hỏi đặc biệt Phú Khang

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Thực phẩm Phú Khang 2

Khóm Hòa Tân, TP.Sa Đéc

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

58

Bột bánh xèo Hương sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở bột thực phẩm Hưng Lợi Phát

Quốc lộ 80, ấp Tân Bình, xã Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

59

Khô chay

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Nấm Thần Việt

ấp Long Châu, Long Khánh B, huyện Hồng Ngự

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

60

Sản phẩm chay

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Danh nghiệp tư nhân SX thực phẩm chay Bình Loan

xã Hòa An, TP Cao Lãnh

 

 

61

Ống hút gạo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất Bột Minh Tài

xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

ATVSTP

 

62

Bột Bánh xèo

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất Bột Minh Tài

xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

ATVSTP

 

 

Nhóm chế biến từ thủy, hải sản

 

 

 

 

 

 

63

Bánh phồng cá lăng

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty thực phẩm Bích Chi

Số 45X1 Nguyễn Sinh Sắc, P2, TP Sa Đéc

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

64

Bánh phồng tôm xuân

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty thực phẩm Bích Chi

Số 45X1 Nguyễn Sinh Sắc, P2, TP Sa Đéc

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

65

Khô cá cơm Ba Cang

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Ba Cang

Xã Tân Thuận Tây

 

Sản phẩm mới

66

Khô cá lóc không da

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Thường Phước 2

 

ATVSTP

 

67

Khô, mắm Phú Cường

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Khô, mắm Phú Cường

Xã Phú Thuận B

ATVSTP

 

68

Khô cá lóc

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất khô Ba Khía

Xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng

ATVSTP, sở hữu trí tuệ

Sản phẩm khởi nghiệp

69

Khô cá chốt

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

ATVSTP, sở hữu trí tuệ

Sản phẩm khởi nghiệp

70

Khô cá Điêu hồng

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất khô cá Điều hồng Hải Yến

189 Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

71

Khô cá tra Ngọc Diệp

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất khô cá tra phi lê Ngọc Diệp

xã Định An, huyện Lấp Vò

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

72

Khô cá lóc

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Hùng Hồng

xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

73

Khô cá trê vàng

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Hùng Hồng

xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

74

Khô cá sặc rằn

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Hùng Hồng

xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

75

Khô cá sặc rằn

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Vân Mập

xã Láng Biển, huyện Tháp Mười

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

 

Nhóm gia vị

 

 

 

 

 

 

76

Nước mắm cá linh

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Hộ kinh doanh Bích Tuyền

 

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

77

Nước mắm cá linh

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất thực phẩm Hồng Ngự

xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự

ATTVSTT

 

78

Nước chấm Tân Hương

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

DNTN Tân Hương

Số 376, ấp Phú Lợi A, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự

ATVSTP

 

79

Muối sấy Ngọc Yến

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở Ngọc Yến

thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

80

Muối sấy

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở muối ớt Ngọc Phú

TT Mỹ An, huyện Tháp Mười

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

81

Sản phẩm tương, chao

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở SXKD Cô Duyên

Xã Tân Thuận Tây

ATVSTP

 

 

Nhóm chè

 

 

 

 

 

 

82

Trà sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty cỏ phần phát triển Vina Au-Senta

xã An Bình, huyện Cao Lãnh

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

83

Trà lá sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất trà lá sen Hoàng Diệu

Ấp Nhứt, An Phong, Thanh Bình

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

84

Trà lá sen non

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sản xuất Sen Ta

ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

85

Trà mãng cầu xiêm

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở trà Phương Anh

Số 281 Ấp An Bình, xã Định Yên, Huyện Lấp Vò

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

86

Trà hoa thiên lý

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sx-pp hoa thiên lý tươi và trà thiên lý

Ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

87

Trà tim sen Tân An

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX Sen Việt

Số 35, Đặng Văn Bình, Phường 1, TP Cao Lãnh

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

88

Trà Đinh Lăng

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

HTX Sen Việt

Số 35, Đặng Văn Bình, Phường 1, TP Cao Lãnh

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

89

Trà Đinh Lăng

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH MTV TM Mộc Gia Phát

28 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Thuận, TP Cao Lãnh

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

90

Trà tim sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

DNTN SX TM Sen Quê

Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

91

Trà lá Sen

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

DNTN SX TM Sen Quê

Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

92

Trà hoa sen đông lạnh

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở trà sen Tháp Mười

thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

93

Trà hoa sen sấy khô

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở trà sen Tháp Mười

thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

94

Trà lá sen non

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Cơ sở sen Ba Tre

Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông

ATVSTP

 

95

Trà thảo dược

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Xã Phú Thuận A

Ấp A, Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự

ATVSTP

 

96

Trà Atiso đỏ

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Thị trấn Thường Thới Tiền

Ấp A, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

ATVSTP

 

97

Trà chùm ngây

Thực phẩm

Sở NN & PTNT

Hộ kinh doanh Xuân Thủy

ấp Bình Phú, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành

Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

II

NGÀNH ĐỒ UỐNG

 

 

 

 

 

 

98

Rượu trái cây

Đồ uống

Sở Công Thương

Cơ sở Cát Khánh

khóm 1, phường 11, TP.Cao Lãnh

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

99

Rượu Đinh Lăng

Đồ uống

Sở Công Thương

Công ty TNHH MTV TM Mộc Gia Phát

29 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Thuận, TP Cao Lãnh

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

100

Rượu Đinh Lăng

Đồ uống

Sở Công Thương

Cơ sở sản xuất và TM Thảo Dược Hạnh Nguyên

Ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

101

Rượu xoài

Đồ uống

Sở Công Thương

Sản xuất rượu xoài, rượu sung

Số 335, Tổ 8, Ấp Hưng Thịnh, Xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

102

Rượu sung

Đồ uống

Sở Công Thương

Sản xuất rượu xoài, rượu sung

Số 335, Tổ 8, Ấp Hưng Thịnh, Xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

103

Rượu Hương Phù Sa

Đồ uống

Sở Công Thương

Công ty TNHH Rượu Vinh Quang

Mỹ Tây 2, Mỹ Qúi, Tháp Mười

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

104

Bột gạo lứt huyết rồng

Đồ uống

Sở Công Thương

Hộ kinh doanh Mỹ Duyên

Số 60, Hồ Biểu Chánh, P. Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

105

Ngũ cốc

Đồ uống

Sở Công Thương

Hộ kinh doanh Mỹ Duyên

Số 60, Hồ Biểu Chánh, P. Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

ATVSTP, sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

106

Sữa hạt sen

Đồ uống

Sở Công Thương

DNTN SX TM Sen Quê

Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

107

Trà sữa lá sen Senpromilk

Đồ uống

Sở Công Thương

DNTN SX TM Sen Quê

Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

ATVSTP, Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

108

Sữa sen

Đồ uống

Sở Công Thương

Cơ sở sen Ba Tre

Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

109

Sữa sen

Đồ uống

Sở Công Thương

Cơ sở Diễm Thúy 2

Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

110

Sữa bột sen

Đồ uống

Sở Công Thương

Cơ sở Diễm Thúy 3

Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

111

Sữa sen

Đồ uống

Sở Công Thương

Cơ sở Sen Giàu

Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

ATVSTP

Sản phẩm khởi nghiệp

112

Detox Bưởi – Dứa

Đồ uống

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân

ATVSTP

 

113

Detox Chanh - sả - gừng mật ong

Đồ uống

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân

ATVSTP

 

114

Detox Cam - Sả

Đồ uống

Sở NN & PTNT

Công ty TNHH Ngọc Phụng

xã Mỹ Tân

ATVSTP

 

III

NGÀNH THẢO DƯỢC

 

 

 

 

 

 

115

Tinh dầu quýt

Thảo Dược khác

Sở Công Thương

Cơ sở trà Phương Anh

Số 281 Ấp An Bình, xã Định Yên, Huyện Lấp Vò

 

Sản phẩm khởi nghiệp

116

Nhang Sen

Thảo Dược khác

Sở Công Thương

Cơ sở Liên Tâm

xã Mỹ Tân

Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Sản phẩm khởi nghiệp

IV

NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ, TRANG TRÍ

 

 

 

 

 

 

117

Hoa giấy

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Cơ sở Hoa giấy Handy House

số 7, đường Phù Đổng, TP.Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

118

Hoa pha lê

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Hộ kinh doanh hoa pha lê Mỹ Tiên

Số 196A, ấp Tân Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

119

Sản phẩm handmade tử hạt cườm

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Hộ kinh doanh hoa pha lê Mỹ Tiên

Số 196A, ấp Tân Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

120

Hoa kiểng

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Làng hoa Sa Đéc

phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông thành phố Sa Đéc

Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

121

Sổ tay lá sen

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Công ty TNHH SX TM DV Khởi Minh Thành Công

Trần Thị Nhượng, khóm 2, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

122

Quạt lá sen

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Công ty TNHH SX TM DV Khởi Minh Thành Công

Trần Thị Nhượng, khóm 2, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

 

123

Đồ chơi thú cưng

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Doanh nghiệp tư nhân Thảo Minh

Xã An Phong, huyện Thanh Bình

Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu

Làng nghề

124

Xuồng, ghe thu nhỏ

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

 

xã Long Hậu, huyện Lai Vung

 

Làng nghề truyền thống

125

Chổi lông gà

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

HTX Bình Thành

Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

 

Làng nghề

126

Đan lờ, lợp

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

 

Xã Hòa Long, huyện Lai Vung

 

Làng nghề

127

Các sản phẩm đan từ lục bình

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Cơ sở thủ công mỹ nghệ Sen Việt

439 tổ 12, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

128

Dệt chiếu

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

HTX số 2 Định An

Xã Định Yên, Định An - huyện Lấp Vò; xã Bình Thạnh - huyện Cao Lãnh

 

Làng nghề truyền thống

129

Đan giỏ xách

Thủ công mỹ nghệ trang trí

Sở Khoa học Công nghệ

Cơ sở SX dây đai, vỏ nhựa Ba Hưng

Xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình

 

Làng nghề

V

NGÀNH VẢI, MAY MẶC

 

 

 

 

 

 

130

Khăn choàng

Vải và may mặc

Sở Công Thương

HTX dệt choàng Long Khánh

xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

 

Làng nghề

131

Khăn rằn

Vải và may mặc

Sở Công Thương

Dự án sản xuất, kinh doanh khăn rằn

258 ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh

 

Sản phẩm khởi nghiệp

VI

NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH NÔNG THÔN VA BÁN HÀNG

 

 

 

 

 

 

132

Homestay Ngôi nhà Hoa Ếch

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

Hộ gia đình ông Trần Thanh Hùng

khóm Tân Mỹ, phường Tân Qui Đông, TP Sa Đéc

 

 

133

Khu Du lịch Sinh thái Cam Quýt Bá Chuốt

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

Vườn quýt Bá Chuốt

xã Tân Thành, huyện Lai Vung

 

 

134

Khu vui chơi Happy Land

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

Sản xuất rượu xoài, rượu sung

Khóm Tân Hiệp, phương Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc

 

 

135

Điểm tham quan Vườn kiểng Ngọc Lan,

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

Cơ sở Vườn hoa kiểng Ngọc Lan

Đường hoa Sa Đéc, khóm Tân Hiệp, phường Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc

 

 

136

Khu du lịch cánh đồng hoa hồng Sa Đéc

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

 

Đường Cao Thắng, khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc;

 

 

137

Trang trại nông sản Đồng Tháp AQUA

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp AQUA

 

 

138

Trang trại dưa lưới, dưa lê ECOFAM

Dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng

Sở Văn hóa, TT & DL

Ấp Tây, xã Tân Thạnh huyện Thanh Bình.

Công ty cổ phần nông trại sinh thái ECOFARM

 

 

 

PHỤ LỤC 03

GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 97/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của UBND Tỉnh)

TT

Giải pháp

Chủ trì

Phối hợp

Dự kiến thời gian thực hiện

I

Chỉ đạo thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình Khởi nghiệp và Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn.

 

 

 

1

Quán triệt, thực hiện lồng ghép, đưa Chương trình OCOP vào nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của đơn vị và địa phương

Các sở, ngành Tỉnh liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; Văn phòng Điều phối tỉnh

Thường xuyên

2

Lồng ghép Chương trình OCOP với các chương trình khác để hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhằm tạo sự lan toả mạnh hơn; đẩy mạnh việc quảng bá, xây dựng đa dạng các kênh bán hàng sản phẩm OCOP.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Thường xuyên

3

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình Khởi nghiệp (tại Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 11/3/2020 Triển khai các hoạt động Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2020) với Chương trình OCOP.

UBND huyện, thị xã, thành phố

các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Thường xuyên

4

Tham mưu UBND tỉnh bố trí, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

II

Củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp các cấp để thực hiện Chương trình OCOP; nâng cao năng lực cán bộ quản lý Nhà nước thực hiện Chương trình OCOP, nhất là Ban Chỉ đạo cấp xã.

 

 

 

1

Củng cố, kiện toàn bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh trong tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình OCOP (giao lại nhiệm vụ cho Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh; bố trí và phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi chỉ đạo Chương trình OCOP ở các sở, ngành tỉnh liên quan là thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; các sở, ngành Tỉnh có liên quan

 

2

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã trong thực hiện Chương trình OCOP; bố trí và phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi chỉ đạo Chương trình OCOP

UBND huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng Điều phối Tỉnh

 

3

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức (nhất là cán bộ cấp xã) phụ trách Chương trình để hiểu rõ bản chất của Chương trình, tham mưu tốt quá trình thực hiện và thành viên các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP để nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động.

Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp; UBND huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng Điều phối Tỉnh

 

4

Tổ chức học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình OCOP tại các tỉnh bạn đã và đang triển khai và các nước bạn đã phát triển Chương trình OCOP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị xã hội; các sở, ngành Tỉnh có liên quan

 

III

Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông điệp truyền thông về Chương trình OCOP trên các phương tiện đại chúng, gắn kết chặt chẽ Chương trình OCOP với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

 

1

Đa dạng hóa các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về Chương trình, sản phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Phát triển đa dạng nguồn thông tin trên Chuyên mục về Chương trình COOP - Đồng Tháp của tỉnh; thường xuyên cập nhật, đăng tin, bài tuyên truyền về Chương trình OCOP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Tuyên truyền Chương trình thông qua sổ tay, tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm; báo cáo chuyên đề

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thường xuyên

IV

Triển khai thực hiện Chương trình OCOP nghiêm túc, hiệu quả với sự tham gia của chính quyền cấp xã trong việc phát triển và đánh giá các sản phẩm OCOP.

 

 

 

1

Tiếp nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm của các chủ thể có sản phẩm tiềm năng OCOP; có kế hoạch hỗ trợ thành lập các tổ chức kinh tế, thực hiện tập huấn, đào tạo theo chu trình OCOP hàng năm của tỉnh.

UBND huyện, thị xã, thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan

Quý I/2020-Quý III/2020

2

Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện

UBND huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng Điều phối Tỉnh

Trước ngày 30/8/2020

3

Rà soát, lập hồ sơ sản phẩm OCOP 4 sao đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Trước ngày 30/8/2020

4

Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương và các đơn vị liên quan

Trước ngày 30/10/2020

V

Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn duy trì chất lượng, nâng hạng sao sản phẩm OCOP đã được chứng nhận; phát triển thêm sản phẩm OCOP trên cơ sở sản phẩm đã có, sản phẩm tiềm năng mang tính cộng đồng và chất lượng tốt để góp phần phát triển kinh tế nông thôn và bảo tồn những giá trị truyền thống, bản địa tốt đẹp của địa phương. (Chi tiết phụ lục 01, 02 kèm theo)

 

 

 

1

Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn duy trì chất lượng, nâng hạng sao sản phẩm OCOP đã được chứng nhận. Chuẩn hóa các sản phẩm đạt 4 sao OCOP (chứng nhận năm 2019) đủ điều kiện tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Văn phòng Điều phối Tỉnh

Các sở, ngành Tỉnh có liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố

Tháng 4/2020

2

Theo dõi, hướng dẫn chủ thể hoàn thiện các nội dung, chỉ tiêu yêu cầu trong bộ tiêu chí sản phẩm OCOP để nâng hạng sản phẩm theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Văn phòng Điều phối Tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố

 

3

Tập huấn hướng dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP năm 2020 (sản phẩm mới tham gia)

Văn phòng Điều phối Tỉnh

Các sở, ngành tỉnh có liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố

Tháng 5/2020

4

Tổ chức tập huấn về nâng cao kiến thức thương mại điện tử

Sở Công Thương

UBND huyện, thị xã, thành phố

Quý II/2020

5

Rà soát, đánh giá chuỗi giá trị các sản phẩm tiềm năng để phân tích rõ điều kiện, khả năng phát triển của sản phẩm nhằm tạo điều kiện hình thành vùng nguyên liệu tập trung, thực hiện liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo nhóm sản phẩm)

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố

Quý II/2020-Quý IV/2020

6

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân về quy trình sản xuất an toàn, về các quy định của pháp luật an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của người sản xuất trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm,...Thường xuyên kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất và an toàn thực phẩm đối với nhóm thực phẩm; phối hợp kiểm tra giám sát điều kiện sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn đối với các vùng sản xuất tập trung, các chợ trung tâm trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã Tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội Tinh

Các sở, ngành Tỉnh liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý II/2020-Quý IV/2020

7

Triển khai có hiệu quả các đề tài nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn thực hiện tốt việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm OCOP

Sở Khoa học và Công nghệ

Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp, các sở, ngành Tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

8

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận OCOP Đồng Tháp

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

9

Rà soát nhu cầu, đề xuất đặt hàng nội dung nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản phẩm của các tổ chức kinh tế OCOP

UBND huyện, thị xã, thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ; Các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

10

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các qui định liên quan đến an toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm (theo phạm vi quản lý của từng ngành; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, đánh giá các sản phẩm thiên nhiên, thực phẩm chức năng, các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành y tế

Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

11

Hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng tham Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn khuyến công, lập kế hoạch và ngân sách hằn năm hoạt động khuyến công liên quan đến các tổ chức kinh tế hình thành bởi Chương trình. Giới thiệu mô hình năng lượng, công nghệ hiện đại, thân thiện, bền vững trong sản xuất” thành “Hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng tham gia Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn khuyến công, lập kế hoạch và ngân sách hằng năm cho hoạt động khuyến công liên quan đến các tổ chức kinh tế hình thành bởi Chương trình. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng và sản xuất sạch hơn theo quy định

Sở Công Thương

Các sở, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

12

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam, thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các dân tộc, vùng miền; hướng dẫn các địa phương, các chủ thể OCOP xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP; quảng bá, xúc tiến mở rộng các tour, tuyến du lịch kết nối với các trung tâm, các vùng sản xuất sản phẩm OCOP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

13

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các chính sách tín dụng, trong đó chú trọng triển khai các chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; tập trung nguồn vốn cho vay đối với ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển, đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, HTX, THT, chủ hộ sản xuất phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng của Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

14

Giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các làng nghề, các khu du lịch, dịch vụ nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan các khu vực này. Hướng dẫn tích cực cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP lập thủ tục hồ sơ bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

15

Khuyến khích phát triển các ngành nghề mới tại các địa phương có tiềm năng phát triển.

UBND huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Thường xuyên

VI

Nâng cao năng lực quản lý, hoạt động, phát triển của các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

 

 

 

1

Theo dõi thường xuyên, tích cực hỗ trợ các tổ chức OCOP nâng cao chất lượng quản trị, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm; tư vấn tại chỗ về quản trị sản xuất kinh doanh; tập huấn, tư vấn tổ chức kinh doanh áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên Minh Hợp tác xã Tỉnh

Trường Cao đẳng cộng đồng và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Triển khai xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quãng bá, giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh tại thành phố Cao Lãnh.

Sở Công Thương

Các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Quý IV/2020

 

Phương án 1: Triển khai xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quãng bá, giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh tại thành phố Cao Lãnh.

Sở Công Thương, Sở Nội vụ

Các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Quý III/2020

 

Phương án 2: bổ sung chức năng, nhiệm vụ và biên chế vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp để Trung tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh.

Sở Công Thương, Sở Nội vụ

Các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Quý II/2020

VII

Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm tiềm năng, sản phẩm OCOP trong và ngoài nước.

 

 

 

1

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có sản phẩm OCOP tỉnh hoặc các sản phẩm tiềm năng OCOP tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh (theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/02/2020)

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh; Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

2

Vận hành, hoạt động hiệu quả điểm trưng bày, bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại thành phố Sa Đéc; liên kết, phát triển thêm các điểm bán hàng, cửa hàng OCOP trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện

Quý I/2020-Quý IV/2020

3

Đẩy mạnh việc quảng bá, xây dựng đa dạng các kênh bán hàng sản phẩm OCOP.

Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

4

Tổ chức, quản lý, điều phối các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP (hội chợ, triển lãm,...)

Sở Công Thương, Trung tâm Xúc Tiến thương mại, Du lịch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

5

Tổ chức Hội chợ OCOP Đồng Tháp lần thứ II năm 2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Du lịch và Đầu tư

Các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý IV 2020

6

Cập nhật thông tin thị trường trong nước và quốc tế liên quan đến sản phẩm OCOP

Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương, Du lịch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

7

Hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, tư vấn phát triển thị trường kết nối tiêu thụ sản phẩm; thông tin, hỗ trợ phát triển đối tác OCOP, các chủ thể tham gia các đợt hội chợ, triển lãm liên quan Chương trình OCOP

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư ; Sở Công Thương

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

VIII

Triển khai các dự án thành phần của khung chỉ đạo điểm Chương trình OCOP

sở, ngành liên quan; UBND cấp huyện

Các tổ chức/cá nhân tham gia dự án thành phần của Chương trình OCOP và các đơn vị liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

1

Hỗ trợ, xây dựng mô hình điểm OCOP "Sản phẩm từ sen Tháp Mười"; "Sản phẩm từ xoài, huyện Cao Lãnh"

UBND huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh

Sở Công Thương; các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

2

Hỗ trợ xây dựng, thực hiện Đề án Làng văn hóa du lịch Sa Đéc, thành phố Sa Đéc)

UBND thành phố Sa Đéc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành Tỉnh có liên quan

Quý I/2020-Quý IV/2020

IX

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện ở các cấp; chú trọng kiểm tra việc tuân thủ cam kết về chất lượng sản phẩm của các chủ thể kinh tế sau khi đã có sản phẩm đạt sao OCOP.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện, thị xã, thành phố

Các tổ chức/cá nhân tham gia dự án thành phần của Chương trình OCOP và các đơn vị liên quan

Quý II/2020-Quý IV/2020

 1 Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm;

2 Ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 17/10/2018 về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ quý IV năm 2018 đến năm 2020; Hướng dẫn số 662/HD-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Chu trình Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời chỉ đạo.

3 Áp dụng: Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND Tỉnh về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại. Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

4 Áp dụng: Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia. Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại. Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số nội dung và mức chi cho hoạt động tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

5 Áp dụng: Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính. Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp

6 Cụ thể:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tổ chức 12 lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã, tổ chức, cá nhân về Chương trình OCOP tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020; quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP và các chính sách hỗ trợ có liên quan

- Liên minh HTX Tỉnh: Tổ chức 05 lớp tuyên truyền vận động thành lập mới HTX (lồng ghép triển khai Chươngtrình OCOP) ở huyện Châu Thành, Cao lãnh với 271 người dự. 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 03 chức danh trong HTX (Giám đốc, Kiểm soát, Kế toán) với 155 học viên; 01 lớp tập huấn chuyển đề “Lập Kế hoạch kinh doanh găn với chuối gái trị” có 50 học viên tham dự.

- Sở Y tế: đã phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền và cung cấp tài liệu tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm cho các Hội quán trên địa bàn Tỉnh; tuyên truyền các thông điệp, kiến thức an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng trên địa bàn Tỉnh bằng hình thức hội nghị triển khai, hội thảo (13 buổi), nói chuyện chuyên đề (355 buổi với khoảng 11.445 người tham dự), phát thanh (4.813 lượt), truyền hình (51 lượt), tổ chức 04 cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm (400 lượt người tham dự).

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức 03 lớp tập huấn có 174 người dự về nâng cao năng lực cán bộ quản lý sản phẩm khởi nghiệp; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho chủ hộ sản xuất kinh doanh, thành viên hợp tác xã gắn với làng nghề, làng nghề truyền thống; tập huấn về bao bì, đóng gói, nhãn mác, logo, mã vạch; các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, khởi sư kinh doanh cho các cơ sở có sản phẩm khởi nghiệp.

- Hội Nông dân: tuyên truyền chương trình OCOP qua các sinh sinh hoạt Chi, tổ hội; 01 hội nghị tuyên truyền về Chương trình OCOP cho cán bộ, hội viên nông dân với 300 đại biểu tham dự; 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, hội viện nông dân tham gia Chương trình OCOP cho 300 đại biểu huyện Tam Nông, Châu Thành, Lấp Vò; 01 lớp tập huấn tư vấn xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu bao bì cho trên 100 cán bộ, hội viên nông dân huyện Cao Lãnh.

7 Trong đó: Nhóm Thực phẩm: 54 sản phẩm; Nhóm Đồ uống: 8 sản phẩm; Nhóm Thảo dược: 05 sản phẩm; Nhóm Thủ công mỹ nghệ, trang trí: 03 sản phẩm), 03 sản phẩm (đạt 2 sao, có tiềm năng 03 sao).

8 Trong năm 2019, ngành Y tế đã tư vấn, tiếp nhận, 107 bản tự công bố sản phẩm thực phẩm; hướng dẫn giải quyết đúng và trước hẹn 113 hồ sơ TTHC trong lĩnh vực ATTP (trong đó 112 hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 01 hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi).

9 Các nhãn hiệu như: Xoài Cao Lãnh, Xoài Cát Chu Cao Lãnh, Chanh Cao Lãnh, Cá Điêu hồng Bình Thạnh

10 Cụ thể:

- Trong năm 2019, Sở Khoa học và công nghện đã hỗ trợ 22 lượt tổ chức/ cá nhân đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ (11 tổ chức/cá nhân là chue thể sản xuất các sản phẩm tiềm năng OCOP). Trong đó, có 04 lượt xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO, HACCP; 02 lượt đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa (01 nhãn hiệu tập thể, 01 nhãn hiệu thông thường); 01 lượt thực hiện kiểm toán năng lượng; và 15 lượt đăng ký mã số mã vạch.

- Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp Tổ chức “Tập huấn và tư vấn xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm” ;“Tập huấn phổ biến kiến thức, quy định mủa Pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn cho cán bộ, Hội viên nông dân của huyện Tháp Mười, Lai Vung và Hồng Ngự.

11 Năm 2019: thực hiện 26 đề án hỗ trợ (24 Đề án từ kinh phí khuyến công địa phương, 02 đề án từ nguồn phát triển ngành cơ khí tỉnh); tồng kinh phí 5,809 tỷ đòng.

12 Các nhiệm vụ tập trung giải quyết các vấn đề như: hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác (rau, nhãn, kiệu) theo hướng an toàn và hiệu quả kinh tế; đóng gói và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch nhằm đảm bảo chất lượng và tăng giá trị sản phẩm; đa dạng hóa sản phẩm chế biến (Khoai lang tím Nhật huyện Châu Thành); nghiên cứu hoàn thiện quy trình tạo nguyên liệu sản xuất giá thể và giá thể sạch, đồng thời xây dựng mô hình sử dụng giá thể trồng một số loại hoa-kiểng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

13 Tham gia Hội chợ triển lãm HORTEX; Diễn đàn xuất khẩu kết nối doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh; tham gia Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại thành phố Lào Cai; Tổ chức tuần hàng đặc sản Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (KH số 239/KH-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Tỉnh), diễn ra từ ngày 08 - 10/11/2019 tại Siêu thị Big C An Lạc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh; Phối hợp Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Winstar tổ chức buổi thông tin chuyên đề “Tiêu chuẩn, quy cách, phương pháp đưa hàng nông sản vào hệ thống Sài Gòn Co.op”.

14 Cụ thể:

- Đã kết nối được 05 sản phẩm vào hệ thống siêu thị BigC (thực phẩm chay của DNTN SX thực phẩm chay Bình Loan; ổi của HTX ổi Minh Thọ; xoài của HTX xoài Mỹ Xương; chanh của HTX SX và tiêu thụ chanh Cao Lãnh; trái cây có múi của HTX Nông sản sạch Vĩnh Thới). Các sản phẩm khác (nhãn, thanh long, xoài) đang trong giai đoạn bổ sung phiếu kiểm nghiệm sản phẩm;

- Có 08/10 doanh nghiệp, HTX đã trao đổi kết nối, gửi mẫu sản phẩm giới thiệu cho 11 nhà phân phối và các đại lý tại Hà Nội, Phú Thọ như: Big C, SaiGon Co.op, Big Green, Vingroup, Lotte Mart… thông qua Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019 và khảo sát thị trường, tham gia Hội chợ đặc sản Vùng miền Việt Nam năm 2019 tại Hà Nội;

- Có 11 đơn vị của Tỉnh đã kết nối được với các nhà phân phối, các hệ thống siêu thị và các doanh nghiệp của các tỉnh, thành thông qua Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019.

15 HTX SX&TT Chanh Cao Lãnh, HTX Dệt choàng Long Khánh, HTX DVNN Tịnh Thới, HTX Giống NN Định An, HTX Thanh Long Hội Quán.

16 HTX DVNN Bình Thành, HTX NS sạch Vĩnh Thới, HTX Xoài Tân Thuận Tây, HTX Cây có múi Tân Phước, HTX Thanh Long VietGAP Phong Hòa, HTX Nông sản Tân Phú Trung, HTX Xoài Mỹ Xương, HTX Quýt Hồng Lai Vung, HTX DVNN số 2 Định An, HTX DVNN Hòa An.

17 Một số Công ty như: Clifftop Garden Pty Ltd; Công ty TNHH TM XNK Thái Minh; Amazinghanoi; Noppadon (souvenir- Painting-Decoration Hand Made); Oberon Projects (khách quốc tế - ÚC); Ba Vinh; Hampervietnam; Red Door Co., Ltd; TJX Vietnam; TJX VIETNAM.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 97/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 24/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 97/KH-UBND

67

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445579