• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tha tù trước thời hạn


 

Kế hoạch 9889/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Tải về Văn bản khác 9889/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9889/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong việc thực hiện Đề án.

2. Triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tha tù trước thời hạn có điều kiện phải theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, làm cho nhân dân nói chung, thân nhân gia đình và bản thân người phạm tội nói riêng thấy rõ được tinh thần nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý, giáo dục người phạm tội; là điều kiện bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013.

4. Xây dựng tổ chức, bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ; cơ chế quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của tỉnh.

5. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp của Đề án.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù được tha tù trước thời hạn có điều kiện; về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trong đó, trọng tâm là Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, Luật Thi hành án hình sự và các Nghị quyết thi hành của Quốc hội.

2. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc biệt là mục tiêu, nội dung nhiệm vụ của Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

3. Đổi mới, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”; kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện và tái hòa nhập cộng đồng.

4. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện người được tha tù trước thời hạn có biểu hiện, dấu hiệu hoạt động tái phạm hoặc vi phạm pháp luật, từ đó có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp cũng như kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. Lựa chọn đưa ra xét xử điểm các vụ án do người được tha tù trước thời hạn thực hiện để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

5. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần thực hiện tốt Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

a) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương sinh sống.

b) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Đề án "Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện" trong nhân dân và cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nắm được nội dung cơ bản của Đề án, chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

c) Thành lập Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự là Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phó Thủ trưởng là Ủy viên Thường trực, các ủy viên khác là đại diện lãnh đạo một số phòng liên quan, Giám thị trại tạm giam để xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện theo kế hoạch của Bộ Công an.

d) Chỉ đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chuyển cho Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

đ) Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ họ an tâm tư tưởng, lao động, ổn định cuộc sống.

2. Trại giam Đắk Trung; Trại giam Đắk Tân

Thành lập Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn đối với những phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định trình Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Trại giam để họp xét, đề nghị và hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển cho Hội đồng thẩm định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an để kiểm tra, thẩm định.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu của Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm, công tác thi hành án và công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý các trường hợp sai phạm.

b) Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện các thủ tục pháp lý.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm để hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có việc làm và điều kiện ổn định cuộc sống.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

6. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện giai đoạn 2016 - 2020; tham mưu chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục người tha tù trước thời hạn có điều kiện.

7. Sở Thông tin và truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; mở phiên họp xét quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

b) Xem xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nhiều tiến bộ; hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trốn hoặc vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự hoặc vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được tha tù trước thời hạn chết, hủy quyết định và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.

10. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Chủ trì, thực hiện chức năng kiểm sát, đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan và Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác xem xét kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; cử người tham dự cuộc họp xét quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Ban hành kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

b) Bố trí kinh phí trong dự toán kinh phí hàng năm của địa phương để đảm bảo thực hiện công tác này; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của địa phương nơi cư trú.

c) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tiếp nhận quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, hồ sơ thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chuyển giao để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;

- Phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp cần thiết; cấp giấy khi ra khỏi nơi cư trú cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;

- Định kỳ nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành thời gian thử thách, lưu hồ sơ và gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để lưu hồ sơ phạm nhân;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chết, trốn hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc về tha tù trước thời hạn có điều kiện;

- Trong thời gian 15 ngày trước khi hết thời hạn tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp xã phải làm thủ tục đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện từ năm 2016 (sau khi các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và các Nghị quyết của Quốc hội về thi hành 02 Bộ luật này có hiệu lực thi hành). Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; năm 2020 tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án.

2. Các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung được phân công trong Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Định kỳ sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp kết quả, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Tổng cục VIII-Bộ Công an; (để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; (để phối hợp thực hiện)
- Tòa án nhân dân tỉnh; (để phối hợp thực hiện)
- Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; (để phối hợp thực hiện)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội Chính Tỉnh ủy (để theo dõi);
- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Dũng);
- Các sở, ban, ngành; (để thực hiện)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; (để thực hiện)
- Trại giam Đắk Trung, Đắk Tân; (để thực hiện)
- Bộ CHQS tỉnh, Bộ CH BĐBP tỉnh; (để thực hiện)
- Lưu: VT, NC (ĐH.62b)-

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9889/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 9889/KH-UBND

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392848