• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Kế hoạch 993/KH-BHXH rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội năm 2015

Tải về Văn bản khác 993/KH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2015

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 và Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC năm 2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC) của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2015 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Rà soát để đơn giản hóa đối với các thtục thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam và kiến nghị đơn giản hóa đối với các thtục thuộc thm quyền của các b, ngành liên quan.

b) Chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam và công b, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

a) Sản phẩm rà soát các TTHC phải cụ thể, đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tuân thvà đảm bảo yêu cầu quản lý.

b) Khi tiến hành rà soát, chuẩn hóa phải đảm bo nguyên tc không bỏ sót quy định hành chính.

c) Xác định các công việc cụ thể, thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao

d) Chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam và phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

đ) Áp dụng nguyên tắc công khai, minh bạch, tham vấn các tổ chức, cá nhân chịu tác động của quy định về TTHC trong quá trình rà soát.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

Chủ trì

Phối hợp

1

Thống kê tên các thủ tục hành chính đưa vào rà soát và tập hợp các văn bản QPPL và văn bản do BHXH Việt Nam ban hành có quy định về thủ tục hành chính liên quan làm căn cứ để rà soát

Các đơn vị: Ban Thực hiện CSBHXH, Thực hiện CSBHYT, Thu, Tài chính - Kế toán, Sổ, thẻ

Ban Pháp chế

15/4/2015

 

2

Thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam, cụ thể:

- Lĩnh vực Thu

- Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ

- Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH

- Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH

- Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị: Ban Thu, Sổ - Th, Tài chính - Kế toán, Thực hiện CSBHXH, Thực hiện CSBHYT

Ban Pháp chế

Tháng 15/5/2015

Báo cáo kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa các TTHC của từng đơn vị

3

Thẩm định kết quả rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát của các đơn vị trình Tổng Giám đốc

Ban Pháp chế

Các đơn vị: Ban Thực hiện CSBHXH, Thực hiện CSBHYT, Thu, Tài chính - Kế toán, Số, thẻ

Từ 15/5 đến 31/5/2015

Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam

4

Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình thủ tục hành chính đối vi những nội dung thuộc thẩm quyn sửa đổi, bổ sung của Bộ, ngành

Ban Pháp chế

Các đơn vị: Ban Thực hiện CSBHXH, Thực hiện CSBHYT, Thu, Tài chính - Kế toán, Sổ, thẻ

Tháng 5/2015

Văn bản của bộ, ngành

5

Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế của BHXH Việt Nam

Các đơn vị: Ban Thực hiện CSBHXH, Thực hiện CSBHYT, Thu, Tài chính - Kế toán, Sổ, thẻ

Pháp chế, Văn phòng

Tháng 6/2015

Văn bản của BHXH Việt Nam

6

Công bố, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam đã được chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Ban Pháp chế

Các đơn vị: Ban Thực hiện CSBHXH, Thực hiện CSBHYT, Thu, Tài chính - Kế toán, Sổ, thẻ

Ngay sau khi các văn bn được sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới

Quyết định công bố các TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam

7

Niêm yết đy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền thực hiện của BHXH Việt Nam tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

- BHXH tỉnh, thành phố

- BHXH quận, huyện

Ban Pháp chế

Thường xuyên

 

8

Lập dự toán kinh phí cho hoạt động rà soát, chuẩn hóa TTHC

Ban Pháp chế

Ban Tài chính - Kế toán, Văn phòng

20/4/2015

Dự toán kinh phí được phê duyệt

9

Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015

Ban Pháp chế

Các đơn vị: Ban Thực hiện CSBHXH, Thực hiện CSBHYT, Thu, Tài chính - Kế toán, Sổ, thẻ

Quý I/2016

Báo cáo sơ kết gửi Bộ Tư pháp

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương nghiên cứu các nội dung của Quyết định s 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 và căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình trin khai các công việc có liên quan được nêu tại Kế hoạch này theo đúng tiến độ đ ra. (Cách thức thực hin việc rà soát và chuẩn hóa thủ tục hành chính thực hiện theo phụ lục 01 kèm theo)

2. Trong thời gian thực hiện rà soát, chuẩn hóa TTHC, BHXH các tỉnh, thành phố vẫn thực hiện niêm yết các TTHC như hiện nay và niêm yết Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đ các tổ chức, cá nhân căn cứ thực hiện.

3. Giao Ban Pháp chế làm đầu mối theo dõi, đôn đc và tng hợp kết quthực hiện Kế hoạch báo cáo Tổng Giám đốc.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch rà soát theo quy định hiện hành.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Pháp chế) đtổng hợp, báo cáo Tng Giám đc xem xét, x lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tnh, thành phố;
- Lưu VT; PC (05).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHUẨN HÓA VÀ RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 993/KH-BHXH ngày 27 tháng 03 năm 2015)

1. Cách thức thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC)

- Tập hợp đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của BHXH Việt Nam có quy định về TTHC

- Thống kê, chuẩn hóa tên và lập danh mục TTHC

- Chuẩn hóa nội dung của TTHC

- Kiểm tra, đối chiếu, rà soát

2. Cách thức rà soát nội dung TTHC

a) Căn cứ rà soát: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực được giao, văn bản do BHXH Việt Nam ban hành có liên quan.

b) Nội dung rà soát

- Sự cần thiết của TTHC

- Sự cần thiết của các thành phần hồ sơ của TTHC

- Sự hợp pháp, hợp lý của các quy định

- Tính đơn giản, dễ hiểu

- Sự thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật, của BHXH Việt Nam và của các TTHC khác

c) Đxuất phương án đơn giản hóa TTHC: giữ nguyên hay sửa đổi, bổ sung, thay thế đối với từng TTHC được rà soát. Từ đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản có liên quan (văn bản có quy định về TTHC). Xác định rõ việc sửa đi văn bản thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam hay kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi.

3. Báo cáo về danh mục văn bản làm căn cứ để rà soát, danh mục các TTHC rà soát và kết quả rà soát của các đơn vị gửi về Ban Pháp chế để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc theo quy định.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 993/KH-BHXH   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 27/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/3/2015, BHXHVN đã có Kế hoạch 993/KH-BHXH rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội năm 2015.

Kế hoạch được ban hành nhằm 

a) Rà soát để đơn giản hóa đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam và kiến nghị đơngiản hóa đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành liên quan.

b) Chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam và công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Từ khóa: Văn bản khác 993/KH-BHXH

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272656