• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác văn thư


Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

 

Kế hoạch 61/KH-VTLTNN về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Tải về Văn bản khác 61/KH-VTLTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-VTLTNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2018 CỦA CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

n cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nghị đnh số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức, biên chế và đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ; tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

2. Yêu cầu

Hoạt động kiểm tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của ngành văn thư, lưu trữ, đồng thời thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết quả kiểm tra.

II. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Quý I năm 2018

a) Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An - Sở Nội vụ.

b) Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lai Châu - Sở Nội vụ.

c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Đăk Lăk.

2. Quý II năm 2018

a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Ngoại giao.

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử của tỉnh Sóc Trăng.

d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử của tỉnh Trà Vinh.

3. Quý III năm 2018

a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông.

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Khánh Hòa.

d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Ninh Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương, Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương xây dựng nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian cụ thể để tiến hành kiểm tra trực tiếp. Kết thúc cuộc kiểm tra xây dựng dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra, lấy ý kiến các đơn vị được kiểm tra và hoàn thiện Thông báo trình Phó Cục trưởng phụ trách báo cáo Cục trưởng xem xét ký ban hành.

2. Thủ trưởng các đơn vị chức năng, tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có trách nhiệm cử công chức, viên chức tham gia các Đoàn kiểm tra theo đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương và Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương.

3. Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động kiểm tra theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các cơ quan, tổ chức TW (theo KH);
- UBND, Sở Nội vụ các tỉnh (theo KH)
- TTrg. Triệu Văn Cường (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Vụ TCCB - Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Cục trưởng;
- Các Phó Cục
trưởng (03);
- Phòng NVTW, Phòng KHTC;
- Văn phòng Cục;
- Website; Tạp chí VTLT VN;
- Lưu: VT, NVĐP (06).

CỤC TRƯỞNG
Đặng Thanh Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/KH-VTLTNN   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ   Người ký: Đặng Thanh Tùng
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 61/KH-VTLTNN

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375251