• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kết luận 93-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tải về Văn bản khác 93-KL/TW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 93-KL/TW

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

KẾT LUẬN

CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW, NGÀY 16/4/2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương và ý kiến của các cơ quan liên quan về kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (sau đây gọi tắt là Chỉ thị), Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Việc thực hiện Chỉ thị trong 10 năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thường xuyên chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát triển hội thành viên và hội viên. Hệ thống tổ chức bộ máy từng bước được củng cố, kiện toàn; địa bàn, phạm vi, lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng. Nhiều loại hình tổ chức, hoạt động mới nhằm thu hút, động viên, khuyến khích trí thức tham gia xây dựng đất nước, như các trung tâm, câu lạc bộ, diễn đàn... đã được hình thành, đi vào hoạt động khá nền nếp. Các hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, hợp tác trong và ngoài nước được đẩy mạnh và có hiệu quả tích cực. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam còn có những hạn chế, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, vận động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Nội dung và phương thức hoạt động trên một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Một số tổ chức hội, đơn vị báo chí trực thuộc vẫn còn có các hoạt động chưa đúng chức trách, nhiệm vụ, chưa thực sự tuân thủ tôn chỉ, mục đích, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chưa đem lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên chủ yếu là do: Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Nhiều nội dung Chỉ thị chậm được cụ thể hóa, thể chế hóa. Công tác lãnh đạo, quản lý đối với một số tổ chức, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có lúc chưa sâu sát, kịp thời, hiệu quả. Tính chủ động và chất lượng tham mưu với cấp có thẩm quyền của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và một số hội thành viên chưa cao.

2. Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, bất cập, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

2.1. Hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu. Sớm hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Quy chế phối hợp công tác với các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị.

2.2. Khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Xác định rõ, phân loại các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; quy định việc đặt hàng của Đảng và Nhà nước đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2.3. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo. Thực hiện tốt quy hoạch và tổ chức sắp xếp lại các đơn vị báo chí trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần làm tốt công tác chính trị - tư tưởng cho đội ngũ trí thức, hội viên.

2.4. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phát huy dân chủ, tôn trọng sự tự do sáng tạo dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên. Chú trọng tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, chính sách đối với trí thức. Có nhiều hình thức phù hợp để tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đối với đất nước.

2.5. Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vận động, thu hút đông đảo trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

3. Tổ chức thực hiện

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 42-CT/TW và Kết luận này.

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo việc rà soát hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để kịp thời bổ sung, sửa đổi nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các đề án liên quan đến mô hình tổ chức, công tác cán bộ, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, cơ chế phối hợp... của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ở Trung ương và địa phương.

- Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ động có kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Kết luận.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Nghị quyết về phát huy vai trò của trí thức trong giai đoạn mới; chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Kết luận này.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Trn Quốc Vượng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93-KL/TW   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương   Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành: 20/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 93-KL/TW

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
459548