• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ

 

Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ 1960

Tải về Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ 1960
Bản Tiếng Việt

LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 18/LCT NGÀY 26-7-1960 CÔNG BỐ LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà:

NAY CÔNG BỐ:

Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960.

LUẬT

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Điều 1

Căn cứ vào chương VI của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, luật này quy định tổ chức của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2

Hội đồng Chính phủ gồm có Thủ tướng, các Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và các Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ.

Thủ tướng Chính phủ và mỗi thành viên của Hội đồng Chính phủ chịu trách nhiệm chung trước Quốc hội về toàn bộ công tác của Chính phủ, đồng thời chịu trách nhiệm riêng trước Quốc hội về phần công tác của mình.

Hội đồng Chính phủ tổ chức và lãnh đạo toàn bộ công tác trong phạm vi trách nhiệm của mình theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 3

Các Bộ và cơ quan ngang Bộ hiện nay có:

- Bộ Nội vụ,

- Bộ Ngoại giao,

- Bộ Quốc phòng,

- Bộ Công an,

- Bộ Nông nghiệp,

- Bộ Nông trường,

- Bộ Thuỷ lợi và Điện lực,

- Bộ Công nghiệp nặng,

- Bộ Công nghiệp nhẹ,

- Bộ Kiến trúc,

- Bộ Giao thông và Bưu điện,

- Bộ Lao động,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Nội thương,

- Bộ Ngoại thương,

- Bộ Văn hoá,

- Bộ Giáo dục,

- Bộ Y tế,

- Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

- Uỷ ban Khoa học Nhà nước,

- Uỷ ban Dân tộc,

- Uỷ ban Thanh tra,

- Uỷ ban Thống nhất,

- Ngân hàng Nhà nước.

Việc đặt thêm hoặc bãi bỏ Bộ và cơ quan ngang Bộ do Hội đồng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn, giữa hai kỳ họp Quốc hội thì trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Điều 4

Tuỳ sự cần thiết, Hội đồng Chính phủ đặt những cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hiện nay có:

- Tổng cục Địa chất,

- Tổng cục Lâm nghiệp,

- Tổng cục Thuỷ sản,

- Tổng cục Vật tư,

- Uỷ ban Liên lạc văn hoá với nước ngoài,

- Uỷ ban Thể dục thể thao trung ương.

Việc đặt thêm hoặc bãi bỏ cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ do Hội đồng Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Điều 5

Hội đồng Chính phủ có hai hình thức hội nghị: Hội nghị toàn thể và Hội nghị Thường vụ.

Hội nghị toàn thể của Hội đồng Chính phủ gồm toàn thể các thành viên của Hội đồng Chính phủ.

Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng và Bộ trưởng Phủ Thủ tướng.

Những nghị quyết của Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ sẽ được báo cáo trước Hội nghị toàn thể của Hội đồng Chính phủ.

Các Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ dự Hội nghị toàn thể của Hội đồng Chính phủ, nhưng không có quyền biểu quyết.

Khi cần thiết, ngoài thành phần nói trên, những người hữu quan có thể được mời dự hội nghị của Hội đồng Chính phủ, nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều 6

Những nghị định, nghị quyết, quyết định, thông tư và chỉ thị của Hội đồng Chính phủ phải được Hội nghị toàn thể của Hội đồng Chính phủ hoặc Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ thông qua.

Điều 7

Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Hội đồng Chính phủ và thay mặt Hội đồng Chính phủ chỉ đạo công tác của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Uỷ ban hành chính các cấp.

Các Phó thủ tướng giúp Thủ tướng trong việc lãnh đạo chung và có thể được uỷ nhiệm thay Thủ tướng chỉ đạo từng khối công tác của Chính phủ.

Điều 8

Bộ máy làm việc của Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là Phủ thủ tướng. Phủ Thủ tướng gồm có:

- Văn phòng Phủ Thủ tướng, đứng đầu là Bộ trưởng Phủ Thủ tướng có một hoặc nhiều Thứ trưởng giúp việc;

- Các Văn phòng nghiên cứu và theo dõi từng khối công tác của Chính phủ, đứng đầu là các Chủ nhiệm Văn phòng có một hoặc nhiều Phó chủ nhiệm giúp việc. Chủ nhiệm Văn phòng là một Bộ trưởng.

Điều 9

Mỗi Bộ có Bộ trưởng và một hoặc nhiều Thứ trưởng. Mỗi Uỷ ban Nhà nước có Chủ nhiệm, một hoặc nhiều Phó chủ nhiệm và một số uỷ viên.

Uỷ ban Thanh tra có Tổng thanh tra, một hoặc nhiều Phó tổng thanh tra và có thể có một số uỷ viên.

Ngân hàng Nhà nước có Tổng giám đốc và một hoặc nhiều Phó tổng giám đốc.

Điều 10

Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ lãnh đạo toàn bộ công tác thuộc phạm vi trách nhiệm của mình và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ.

Điều 11

Thứ trưởng các Bộ, Phó thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Phó thủ trưởng cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ trong việc lãnh đạo chung và có thể được uỷ nhiệm thay Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo từng phần công tác của Bộ hoặc của cơ quan.

Điều 12

Hội đồng Chính phủ bổ nhiệm và bãi miễn các nhân viên sau đây:

- Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ;

- Thứ trưởng Phủ Thủ tướng, Thứ trưởng các Bộ, Phó chủ nhiệm các văn phòng Phủ Thủ tướng, Phó chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Phó tổng thanh tra, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước;

- Phó Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Uỷ viên các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng và Phó thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Phủ Thủ tướng, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Chánh văn phòng và Phó văn phòng các Bộ và cơ quan ngang Bộ;

- Những nhân viên giữ những chức vụ tương đương với các chức vụ nói trên.

Luật này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ủy ban Thanh tra được hướng dẫn bởi Nghị định 01-CP năm 1977 (VB hết hiệu lực: 01/06/1990)

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng chính phủ ngày 14-7-1960.
...
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Nghị định này bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ.

Điều 2. Những văn bản quy định trước đây trái với điều lệ này đều bãi bỏ.

Điều 3. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ căn cứ vào bản điều lệ này để quy định cụ thể nhiệm vụ và tổ chức các đơn vị thuộc Ủy ban, các tổ chức thanh tra ở các ngành, các cấp và hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
...
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN THANH TRA CỦA CHÍNH PHỦ

Chương 1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN THANH TRA CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 1. Ủy ban Thanh tra của Chính phủ là cơ quan của Hội đồng chính phủ, có trách nhiệm thay mặt Hội đồng chính phủ thanh tra một cách thường xuyên, kịp thời, chính xác việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, kế hoạch và pháp luật của Nhà nước, chủ yếu về mặt kinh tế, và chỉ đạo hướng dẫn công tác thanh tra của Nhà nước và công tác thanh tra nhân dân của các ngành; các cấp nhằm bảo đảm chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách, góp phần giữ gìn kỷ luật, cải tiến tổ chức, đồng thời giúp cơ quan lãnh đạo kiểm tra lại sự đúng đắn của bản thân các chủ trương, chính sách đó.

Điều 2 Ủy ban Thanh tra của Chính phủ có các nhiệm vụ cụ thể:
...
Chương 2: QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN THANH TRA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NGÀNH, CÁC CẤP

Điều 3. Căn cứ vào chủ trương chung của Hội đồng chính phủ, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ được quyền :
...
Điều 4. Cơ quan, đơn vị được thanh tra có trách nhiệm phối hợp với đoàn hoặc phái viên thanh tra, bảo đảm cho công tác thanh tra và công tác của đơn vị đạt kết quả tốt.
...
Điều 5. Để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các cơ quan hữu quan (công an, viện kiểm sát, tòa án, Ủy ban kiểm tra của Đảng…) để cùng nhau bàn bạc, kết luận và giải quyết những vấn đề quan trọng có liên quan chung.

Điều 6. Ủy ban Thanh tra của Chính phủ cần có quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin, báo chí để cùng nhau phối hợp kế hoạch trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng tham gia các hoạt động thanh tra.

Chương 3: TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ỦY BAN THANH TRA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC NGÀNH, CÁC CẤP

Điều 7. - Ủy ban Thanh tra của Chính phủ có một Chủ nhiệm, một số Phó chủ nhiệm và ủy viên.
...
Điều 8. Tổ chức bộ máy của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ gồm có:
...
Điều 9. Các tổ chức thanh tra ở các ngành, các cấp gồm có:
...
Điều 10. – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động này, theo tinh thần gọn, nhẹ, có hiệu lực thiết thực và sau khi thỏa thuận với Ban tổ chức của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ ra các văn bản quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc, các mối quan hệ công tác cho các tổ chức thanh tra ở các ngành, các cấp.

Điều 11. Việc bổ sung, sửa đổi điều lệ này do Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ đề nghị Hội đồng Chính phủ xét và quyết định.

Xem nội dung VB
- Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Thanh tra được hướng dẫn bởi Nghị định 136-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Ủy ban Thanh tra của Chính phủ là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm giữ gìn kỷ luật Nhà nước bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng cách thường xuyên thanh tra việc chấp hành các chủ trương, chính sách ấy trong các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ, các Ủy ban hành chính địa phương, các cơ quan chuyên môn, sự nghiệp, các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh các hợp tác xã.

Điều 2: - Ủy ban Thanh tra có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. - Tổng thanh tra Ủy ban Thanh tra của Chính phủ chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Ủy ban như điều 2 đã quy định. Các Phó tổng thanh tra Ủy ban Thanh tra của Chính phủ giúp Tổng thanh tra trong việc lãnh đạo chung và có thể được Tổng thanh tra ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Ủy ban. Các Ủy viên Ủy ban Thanh tra của Chính phủ giúp Tổng thanh tra phụ trách một số công việc, hoặc một bộ phận công tác của Ủy ban.
...
Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ gồm có:
...
Điều 5. - Tổng thanh tra Ủy ban Thanh tra của Chính phủ có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ủy ban Thanh tra được hướng dẫn bởi Nghị định 01-CP năm 1977 (VB hết hiệu lực: 01/06/1990)
Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Thanh tra được hướng dẫn bởi Nghị định 136-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ được hướng dẫn bởi Nghị định 130-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Bộ Nội vụ là cơ quan ngang của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quả lý công tác tổ chức và dân chính theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm hoàn thành tốt công tác xí nghiệp và kiện toàn bộ máy Nhà nước và công tác dân chính, nhằm phát huy tác dụng của bộ máy chính quyền nhân dân trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Điều 2: - Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: - Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Nội vụ giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ gồm có:
...
Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ được hướng dẫn bởi Nghị định 130-CP năm 1961
- Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc được hướng dẫn bởi Nghị định 133-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Ủy ban Dân tộc là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, nhằm tăng cường đoàn kết các dân tộc theo nguyên tắc bình đẳng tương trợ, tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số cùng nhân dân toàn quốc tiến nhanh về mọi mặt lên chủ nghĩa xã hội.

Điều 2: - Ủy ban Dân tộc có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Ủy ban như điều 2 đã quy định. Các Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giúp chủ nhiệm trong việc lãnh đạo chung và có thể được Chủ nhiệm ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Ủy ban. Các Ủy viên Ủy ban Dân tộc giúp Chủ nhiệm phụ trách một số công việc, hoặc một bộ phận công tác của Ủy ban.
...
Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc gồm có:
...
Điều 5. - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc được hướng dẫn bởi Nghị định 133-CP năm 1961
- Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ được hướng dẫn bởi Nghị định 138-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Bộ Thủy lợi và Điện lực là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác thủy lợi và điện lực theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch: diệt hạn, úng, lụt; cải tạo đất, thực hiện thủy lợi hóa từng bước, tiến tới thủy lợi hóa hoàn toàn để phục vụ cho nông nghiệp phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc; xây dựng và phát triển các công trình điện lực, sản xuất điện kịp đáp ứng nhu cầu của công nghiệp, một phần nhu cầu của nông nghiệp, nhu cầu của nhân dân, thực hiện điện khí hóa từng bước, tiến tới điện khí hóa toàn bộ để phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân phát triển, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Điều 2: - Bộ Thủy lợi và Điện lực có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. - Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Bộ Thủy lợi và Điện lực gồm có:
...
Điều 5. - Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ được hướng dẫn bởi Nghị định 138-CP năm 1961
- Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban được hướng dẫn bởi Nghị định 139-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Ủy ban Thể dục thể thao là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo công tác thể dục thể thao theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao có tính chất quần chúng, nhằm góp phần tăng cường sức khỏe, dũng khí và nghị lực, tính tổ chức, tính kỷ luật của nhân dân làm cho đời sống thêm tươi vui lành mạnh, để phục vụ sản xuất, phục vụ quốc phòng, mở rộng và củng cố quan hệ hữu nghị với các nước.

Điều 2: - Ủy ban Thể dục thể thao có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. - Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ lãnh đạo toàn bộ công tác của Ủy ban như điều 2 đã quy định. Các Phó chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao giúp Chủ nhiệm trong việc lãnh đạo chung và có thể được Chủ nhiệm ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Ủy ban. Các Ủy viên Ủy ban thể dục thể thao giúp Chủ nhiệm phụ trách một số công việc hoặc một bộ phận công tác của Ủy ban.
...
Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Ủy ban Thể dục thể thao gồm có:
...
Điều 5. - Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban được hướng dẫn bởi Nghị định 139-CP năm 1961
- Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp được hướng dẫn bởi Nghị định 140-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Tổng cục lâm nghiệp là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác lâm nghiệp theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch quản lý rừng và đất rừng, phát triển sản xuất lâm nghiệp, xây dựng khoa học kỹ thuật lâm nghiệp, nhằm xây dựng kỹ thuật lâm nghiệp, nhằm xây dựng lâm nghiệp và xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi mặt lợi ích và tác dụng của rừng để phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc phòng.

Điều 2: - Tổng cục Lâm nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. - Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ lãnh đạo toàn bộ công tác của Tổng cục như điều 2 đã quy định. Các Tổng cục Phó Tổng cục Lâm nghiệp giúp Tổng cục trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Tổng cục trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Tổng cục.
...
Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp gồm có:
...
Điều 5. - Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp được hướng dẫn bởi Nghị định 140-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp được hướng dẫn bởi Nghị định 152-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Bộ Nông nghiệp là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác nông nghiệp trong khu vực sản xuất thuộc sở hữu tập thể của nông dân lao động theo đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện , mạnh mẽ và vững chắc để thoả mãn nhu cầu về lượng thực , thực phẩm cho nhân dân , cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và sản xuất nông nghiệp cho xuất khẩu, tiến lên xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và một nền khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến.

Điều 2: - Bộ Nông nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp gồm có:
...
Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp được hướng dẫn bởi Nghị định 152-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế được hướng dẫn bởi Nghị định 153-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Bộ Y tế là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác y tế theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kết hợp chặt chẽ đông y với tây y trong công tác y tế, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch công tác vệ sinh, phòng bệnh, phòng dịch, chữa bệnh nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân để phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc phòng.

Điều 2: - Bộ Y tế có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: - Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Y tế giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Bộ Y tế gồm có:
...
Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế được hướng dẫn bởi Nghị định 153-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban được hướng dẫn bởi Nghị định 154-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác trao đổi văn hóa với nước ngoài theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển công tác trao đổi văn hóa, tuyên truyền quốc tế, giới thiệu nền văn hóa Việt nam ra nước ngoài, nhằm góp phần mở rộng và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, các nước dân tộc độc lập và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ toàn thế giới, đề cao địa vị của nước Việt nam dân chủ cộng hòa trên đường quốc tế.

Điều 2: - Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: - Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài giúp Chủ nhiệm trong việc lãnh đạo chung và có thể được Chủ nhiệm ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Ủy ban. Các Ủy viên Ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài giúp Chủ nhiệm phụ trách một số công việc hoặc một bộ phận công tác của Ủy ban.
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài gồm
...
Điều 5: - Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban được hướng dẫn bởi Nghị định 154-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thủy sản được hướng dẫn bởi Nghị định 156-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: Tổng cục Thủy sản là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác thủy sản và quản lý tốt các hợp tác xã nghề các theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển nuôi, bảo vệ, khai thác, thu mua, chế biến thủy sản, cung cấp và cải tiến công cụ làm nghề cá, nhằm tiến lên công nghiệp hóa nghề cá, tận dụng mọi khả năng nguồn lợi thủy sản, để thỏa mãn nhu cầu thực phẩm cho nhân dân, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và hàng hóa cho xuất khẩu, và góp phần củng cố quốc phòng.

Điều 2: - Tổng cục Thủy sản có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ lãnh đạo toàn bộ công tác của Tổng cục như điều 2 đã quy định. Các Tổng cục phó Tổng cục Thủy sản giúp Tổng cục trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Tổng cục trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Tổng cục.
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Tổng cục Thủy sản gồm có:
...
Điều 5: - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thủy sản được hướng dẫn bởi Nghị định 156-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao được hướng dẫn bởi Nghị định 157-CP năm 1961 (VB hết hiệu lực: 10/11/1993)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: Bộ Ngoại giao là cơ quan của Hội đồng Chính phủ phụ trách công tác ngoại giao, và quản lý thống nhất công tác đối ngoại theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích dân tộc trên trường quốc tế, nâng cao địa vị của nước Việt nam dân chủ cộng hòa, tranh thủ mọi điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà, góp phần giữ gìn và củng cố hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới.

Điều 2: - Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ .
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao gồm có:
...
Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao được hướng dẫn bởi Nghị định 157-CP năm 1961 (VB hết hiệu lực: 10/11/1993)
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chất được hướng dẫn bởi Nghị định 159-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: Tổng cục Địa chất là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác địa chất theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch nghiên cứu địa chất, tìm kiếm, thăm dò tài nguyên thiên nhiên, tính trữ lượng khoáng sản có ích, khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và văn hóa, chủ yếu là nhu cầu công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà.

Điều 2: - Tổng cục Địa chất có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ lãnh đạo toàn bộ công tác của Tổng cục như điều 2 đã quy định. Các Tổng cục phó Tổng cục Địa chất giúp Tổng cục trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Tổng cục trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Tổng cục.
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chất gồm có:
...
Điều 5: - Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chất được hướng dẫn bởi Nghị định 159-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Vật tư được hướng dẫn bởi Nghị định 165-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: Tổng cục Vật tư là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm thống nhất quản lý công tác cung cấp, điều hòa, phân phối và dự trữ vật tư kỹ thuật cho sản xuất và xây dựng; tổ chức dự trữ vật tư Nhà nước theo quyết định của Hội đồng Chính phủ nhằm bảo đảm cho các ngành kinh tế quốc dân hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc phòng.

Điều 2: - Tổng cục Vật tư có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Vật tư chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ lãnh đạo toàn bộ công tác của Tổng cục như điều 2 đã quy định. Các Tổng cục phó Tổng cục Vật tư giúp Tổng cục trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Tổng cục trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Tổng cục.
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Tổng cục Vật tư gồm có:
...
Điều 5: - Tổng cục trưởng Tổng cục Vật tư có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Vật tư được hướng dẫn bởi Nghị định 165-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Kiến trúc được hướng dẫn bởi Nghị định 166-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: Bộ Kiến trúc là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm thống nhất quản lý công tác kiến trúc, xây dựng và vật liệu xây dựng theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch xây dựng các thành thị, khu công nhân, các công trình công cộng, văn hóa, xã hội và nhà máy trong phạm vi Chính phủ giao, nhằm góp phần tăng cường cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sồng vật chất và văn hóa của nhân dân.

Điều 2: - Bộ Kiến trúc có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: Bộ trưởng Bộ Kiến trúc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Kiến trúc giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ .
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Bộ Kiến trúc gồm có:
...
Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Kiến trúc có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Kiến trúc được hướng dẫn bởi Nghị định 166-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước được hướng dẫn bởi Nghị định 171-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý tiền tệ và tín dụng theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch phát hành, điều hòa lưu thông tiền tệ, thu chi tiền cho ngân sách Nhà nước, huy động vốn và cho vay, thanh toán trong nước và ngoài nước, quản lý và kinh doanh ngoại hối, kiểm tra bằng đồng tiền và hoạt động kinh tế và tài chính của các xí nghiệp tổ chức, nhằm phát huy chức năng tiền tệ và tín dụng xã hội chủ nghĩa, tăng cường chế độ hạch toán kinh tế, củng cố sức mua của đồng tiền, thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển tiến lên chủ nghĩa xã hội.
...
Điều 2: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như điều 2 đã quy định. Các Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giúp Tổng giám đốc trong việc lãnh đạo chung và có thể được Tổng giám đốc ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm có:
...
Điều 5: - Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước được hướng dẫn bởi Nghị định 171-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động được hướng dẫn bởi Nghị định 172-CP năm 1961 (VB hết hiệu lực: 04/01/1964)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: Bộ Lao động là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý lao động tiền lương thuộc khu vực sản xuất và công tác an toàn xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác của Bộ, thanh tra việc thực hiện công tác lao động tiền lương, công tác an toàn xã hội ở các ngành, các cấp, nhằm sử dụng hợp lý sức lao động, đẩy mạnh tăng năng suất lao động, nâng cao dần đời sống vật chất và văn hóa của công nhân và nhân dân lao động, phục vụ tích cực cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Điều 2: - Bộ Lao động có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: Bộ trưởng Bộ Lao động chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Lao động giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy Bộ Lao động gồm có:
...
Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Lao động có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động được hướng dẫn bởi Nghị định 187-CP năm 1963

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 1960;
...
Điều 1. – Bộ Lao động là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác lao động, tiền lương và bảo hộ lao động theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thanh tra việc thực hiện các chính sách, chế độ, thể lệ về các mặt công tác ấy ở các ngành, các cấp, nhằm bảo đảm sử dụng hợp lý sức lao động, an toàn lao động, đẩy mạnh tăng năng suất lao động, góp phần nâng cao dần đời sống vật chất và văn hóa của công nhân, viên chức và nhân dân lao động phục vụ tích cực cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Điều 2. – Bộ Lao động có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. – Bộ trưởng bộ Lao động chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của bộ như điều 2 đã quy định. Các thứ trưởng bộ Lao động giúp bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được bổ trưỏng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của bộ.
...
Điều 4. – Tổ chức bộ máy của bộ Lao động gồm có:
...
Điều 5. – Nay bãi bỏ nghị định số 172-CP ngày 26 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bộ Lao động.

Điều 6. – Bộ trưởng bộ Lao động có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động được hướng dẫn bởi Nghị định 172-CP năm 1961 (VB hết hiệu lực: 04/01/1964)
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động được hướng dẫn bởi Nghị định 187-CP năm 1963
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương được hướng dẫn bởi Nghị định 80-CP năm 1962

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960
...
Điều 1. Bộ Nội thương là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác nội thương và quản lý toàn bộ thị trường nội địa theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch lưu thông vật phẩm tiêu dùng cá nhân, mua thực phẩm, nông sản và lâm sản phụ, bán tư liệu sản xuất cho các ngành thủ công nghiệp, phát triển ngành ăn uống công cộng và một số ngành nghề phục vụ xã hội, chế biến một số mặt hàng thực phẩm và chế biến, sản xuất một số mặt hàng công nghệ tiêu dùng cần thiết, hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư doanh, nhằm phục vụ sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của nhân dân và phục vụ xuất khẩu.

Điều 2. Bộ Nội thương có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. - Ông Bộ trưởng Bộ Nội thương chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Nội thương giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương gồm có:
...
Điều 5. - Ông Bộ trưởng Bộ Nội thương có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương được hướng dẫn bởi Nghị định 80-CP năm 1962
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban được hướng dẫn bởi Nghị định 43-CP năm 1962

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960
...
Điều 1: Uỷ ban Khoa học Nhà nước là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác khoa học, kỹ thuật theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển khoa học, kỹ thuật, mở rộng hợp tác với nước ngoài về mặt nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, đưa nền khoa học kỹ thuật Việt Nam lên trình độ tiên tiến, nhằm phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc phòng, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Điều 2: Uỷ viên Khoa học Nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Uỷ ban như điều 2 đã quy định. Các Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước giúp Chủ nhiệm trong việc lãnh đạo chung và có thể được Chủ nhiệm uỷ nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của uỷ ban. Trong phạm vi quyền hạn của mình, trên cơ sở và để thi hành pháp luật và các nghị định, nghị quyết, quyết định, thông tư, chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước ra những thông tư, quyết định và kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thi hành những thông tư, quyết định ấy; sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết định không thích đáng của cơ quan cấp dưới thuộc ngành mình; đề nghị sửa đổi hoặc đề nghị bãi bỏ những quyết định không thích đáng có liên quan đến công tác khoa học, kỹ thuật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hay Uỷ ban hành chính địa phương.

Điều 4: Tổ chức bộ máy của Uỷ ban Khoa học Nhà nước gồm có:
...
Điều 5: Ông Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban được hướng dẫn bởi Nghị định 43-CP năm 1962
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ được hướng dẫn bởi Nghị định 182-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 1960,
...
Điều 1. – Bộ Công nghiệp nhẹ là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý ngành công nghiệp nhẹ theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất hầu hết vật phẩm tiêu dùng, một phần tư liệu sản xuất, nhằm góp phần phát triển kinh tế quốc dân và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

Điều 2. – Bộ Công nghiệp nhẹ có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4. – Tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nhẹ gồm có:
...
Điều 5. – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ được hướng dẫn bởi Nghị định 182-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ được hướng dẫn bởi Nghị định 183-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 1960,
...
Điều 1. – Bộ Công nghiệp nặng là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý các ngành công nghiệp cơ khí, khai khoáng, hóa chất, luyện kim thuộc phạm vi Bộ phụ trách theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất và kiến thiết cơ bản của Bộ nhằm tăng cưòng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, bảo đảm thực hiện tái sản xuất mở rộng của các ngành kinh tế quốc dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, phục vụ quốc phòng.

Điều 2. – Bộ Công nghiệp nặng có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nặng giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4. – Tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng gồm có:
...
Điều 5. – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ được hướng dẫn bởi Nghị định 183-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính được hướng dẫn bởi Nghị định 197-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 1960,
...
Điều 1. – Bộ Tài chính là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý toàn bộ công tác tài chính Nhà nước theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch thu, chi, giám đốc tài chính Nhà nước, tăng cường quản lý kinh tế tài chính Nhà nước, xây dựng cơ sở tài chính Nhà Nước vững chắc, nhằm thỏa mãn yêu cầu phát triển kinh tế và văn hóa xã hội chủ nghĩa. Bộ Tài chính còn có trách nhiệm giúp đỡ các hợp tác xã trong việc quản lý tài vụ và kế toán.

Điều 2. – Bộ Tài chính có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. – Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Tài chính giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4. – Tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính gồm có:
...
Điều 5. – Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính được hướng dẫn bởi Nghị định 197-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục được hướng dẫn bởi Nghị định 198-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 1960,
...
Điều 1. – Bộ Giáo dục là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác giáo dục theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa, nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ thành những người lao động có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa và kỹ thuật, có sức khỏe và góp phần nâng cao không ngừng trình độ văn hóa, kỹ thuật cho cán bộ và nhân dân lao động; cùng với các Bộ có liên quan phụ trách việc đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật để thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. – Bộ Tài chính có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. – Bộ trưởng Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Giáo dục giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4. – Tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục gồm có:
...
Điều 5. – Bộ trưởng Bộ Giáo dục có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục được hướng dẫn bởi Nghị định 198-CP năm 1961
- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại Thương được hướng dẫn bởi Nghị định 203-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức hội đồng chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Bộ Ngoại thương là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý toàn bộ công tác ngoại thương theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch ngoại thương, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển nguồn thu về ngoại hối cho Nhà nước, nhằm phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tăng cường quan hệ giao dịch buôn bán với các nước, góp phần nâng cao địa vị của nước ta trên trường quốc tế.

Điều 2: - Bộ Ngoại thương có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3: - Bộ trưởng Bộ Ngoại thương chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các thứ trưởng Bộ Ngoại thương giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương gồm có:
...
Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Ngoại thương có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại Thương được hướng dẫn bởi Nghị định 203-CP năm 1961
- Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa được hướng dẫn bởi Nghị định 135-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Bộ Văn hóa là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác văn hóa theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, điện ảnh, xuất bản, thư viện, câu lạc bộ, văn hóa quần chúng, bảo tồn bảo tàng, triển lãm, nhằm: giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiểu biết về khoa học và kỹ thuật cho quần chúng, làm cho đời sống quần chúng tươi vui, lành mạnh; đấu tranh chống văn hóa phản động, góp phần xây dựng một nền văn hóa có tính chất dân tộc và nội dung xã hội chủ nghĩa.

Điều 2: - Bộ Văn hóa có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. - Bộ trưởng Bộ Văn hóa chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Văn hóa giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa gồm có:
...
Điều 5. - Bộ trưởng Bộ Văn hóa có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa được hướng dẫn bởi Nghị định 135-CP năm 1961
- Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông trường được hướng dẫn bởi Nghị định 134-CP năm 1961

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.
...
Điều 1: - Bộ Nông trường là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác nông trường quốc doanh theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng và phát triển nông trường quốc doanh do Bộ quản lý; chỉ đạo việc xây dựng và phát triển nông trường quốc doanh do địa phương quản lý, xây dựng kế hoạch khai hoang nhân dân và chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch ấy. Các công tác trên nhằm: cung cấp nông sản và tích lũy vốn cho Nhà nước, làm gương mẫu cho các hợp tác xã nông nghiệp, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp và củng cố hậu phương.

Điều 2: - Bộ Nông trường có nhiệm vụ và quyền hạn:
...
Điều 3. - Bộ trưởng Bộ Nông trường chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Nông trường giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.
...
Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Bộ Nông trường gồm có:
...
Điều 5. - Bộ trưởng Bộ Nông trường có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Xem nội dung VB
Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông trường được hướng dẫn bởi Nghị định 134-CP năm 1961
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/LCT   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 14/07/1960   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/08/1960   Số công báo: Số 32
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ 1960

697

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
36860