• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác gia đình


 

Nghị định 02/2013/NĐ-CP Quy định về công tác gia đình

Tải về Nghị định 02/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/01/2013   Số công báo: Từ số 21 đến số 22
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình.

Nghị định 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác gia đình nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

Theo đó Chính phủ yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước về công tác gia đình
 tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình đồng thời xây dựng tài liệu và phổ biến kiến thức về gia đình, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

Bên cạnh đó, Nghị định 02/2013/NĐ-CP quy định các cơ quan quản lý nhà nước về công tác gia đình có trách nhiệm tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học; hỗ trợ việc duy trì, bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình; Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình; Xây dựng và hướng dẫn nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Ngày 28/6 hằng năm được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam.

Nghị định 02/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2013.

Từ khóa: Nghị định 02/2013/NĐ-CP

1.865

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
163187