• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tổng công ty Lương thực miền Nam

 

Nghị định 10/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam

Tải về Nghị định 10/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/03/2014   Số công báo: Từ số 249 đến số 250
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Nghị định số 10/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Nghị định số 10/2014 ban hành kèm là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014, bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng công ty Lương thực miền Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và những quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam nêu rõ những nội dung chính sau:

Tên bằng tiếng Việt là CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM; Tên viết tắt là TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM; Tên tiếng Anh là VIETNAM SOUTHERN FOOD CORPORATION LTD.

Tổng công ty Lương thực miền Nam là doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư 100% với vốn điều lệ là 4.723.000.000.000 đồng, được tổ chức theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nghị định số 10/2014 cũng quy định về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với tổng công ty; phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với tổng công ty.

Bên cạnh đó, Điều lệ cũng quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nguyên tắc hoạt động của Kiểm soát viên.

Tại Nghị định số 10/2014 này, Chính phủ cũng quy định về quyền, nghĩa vụ của Tổng công ty, cũng như tổ chức quản lý và điều hành của tổng công ty. Cũng theo điều lệ này, các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên của Tổng công ty được hưởng chế độ tiền lương, thưởng theo năm; các thành viên không chuyên trách hưởng thù lao công việc, theo thời gian làm việc nhưng không vượt quá 20% tiền lương của thành viên chuyên trách. Riêng Tổng giám đốc được hưởng chế độ tiền lương theo năm. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định số 10/2014 cũng quy định về vấn đề quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của Tổng công ty; đầu tư vốn tại doanh nghiệp khác, người đại diện và liên kết tổng công ty; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản tổng công ty.

Nghị định số 10/2014 cũng đính kèm là danh sách các đơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty; danh sách các công ty con thuộc tổng công ty và danh sách các công ty liên kết của tổng công ty.

Từ khóa: Nghị định 10/2014/NĐ-CP

482

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
221361