• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


 

Nghị định 122/2005/NĐ-CP về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

Tải về Nghị định 122/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 122/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/10/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/10/2005   Số công báo: Từ số 14 đến số 15
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/10/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2005/NĐ-CP quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Nghị định 122/2005/NĐ-CP quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các Tổng công ty nhà nước.

Theo đó, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng, ban Thi đua – Khen thưởng; Thành lập Phòng Thi đua – Khen thưởng. Riêng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bố trí cán bộ, công chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng tại Văn phòng Ban. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sẽ xem xét, quyết định trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Vụ (hoặc Ban) Thi đua – Khen thưởng.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Các Tổng công ty nhà nước; Tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng cũng được Nghị định 122/2005/NĐ-CP quy định cụ thể về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, Nghị định 122/2005/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể: Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cùng cấp để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan, đơn vị mình; Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp mình; Giúp Thủ trưởng cơ quan tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý...

Nghị định 122/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2005 

Từ khóa: Nghị định 122/2005/NĐ-CP

821

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4036