• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ cơ quan ngang Bộ

Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tải về Nghị định 123/2016/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 123/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/09/2016   Số công báo: Từ số 949 đến số 950
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Vị trí và chức năng của Bộ

Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc,

Đứng đầu Bộ là Bộ trưởng - là thành viên Chính phủ, lãnh đạo công tác của Bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi toàn quốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ:

Bộ có nhiệm vụ và quyền hạn trong các hoạt động về (1) pháp luật; (2) chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; (3) hợp tác quốc tế; (4) cải cách hành chính; (5) quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực; (6) doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác; (7) hội, tổ chức phi Chính phủ; (8) tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; (9) cán bộ, công chức, viên chức; (10) kiểm tra, thanh tra; (11) quản lý tài chính, tài sản.

Cơ cấu tổ chức của Bộ:

  • Cơ cấu tổ chức của Bộ gồm: Vụ; Văn phòng; Thanh tra; Cục (nếu có); Tổng cục (nếu có); đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Các đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Các đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách về ngành, lĩnh vực; Báo, tạp chí; Trung tâm Thông tin; Trường hoặc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Học viện thuộc Bộ.

Nghị định 123/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10/2016, thay thế Nghị định 36/2012/NĐ-CP

Từ khóa: Nghị định 123/2016/NĐ-CP

4.370

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
321514