• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Tổ chức tín dụng

 

Nghị định 146/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Tải về Nghị định 146/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 146/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/11/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/12/2005   Số công báo: Từ số 1 đến số 2
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/11/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2005/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2004.

Theo đó, Vốn hoạt động của chủ sở hữu bao gồm

 • Vốn chủ sở hữu: Vốn điều lệ; ) Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá,  Thặng dư vốn cổ phần; Các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, quỹ dự phòng tài chính; Lợi nhuận được để lại.
 • Vốn huy động: Vốn huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân; Vay các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; Vay Ngân hàng Nhà nước; Phát hành các giấy tờ có giá.
 • Vốn khác theo quy định của pháp luật.  

Bảo đảm an toàn vốn đối với tổ chức tín dụng

 • Quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo quy định của pháp luật;
 • Mua bảo hiểm tài sản;
 • Duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn;
 • Tham gia tổ chức Bảo hiểm tiền gửi hoặc Bảo toàn tiền gửi để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ;ổn định của các tổ chức tín dụng;
 • Trích vào chi phí hoạt động kinh doanh các khoản dự phòng;
 • Dự phòng rủi ro;
 • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
 • Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư dài hạn (bao gồm cả giảm giá chứng khoán);
 • Dự phòng phải thu khó đòi;
 • Dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Các hoạt động cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản,nhượng bán tài sản, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng được quy định tại Nghị định số 146/2005/NĐ-CP.

Doanh thu của tổ chức tín dụng gồm thu từ hoạt động kinh doanh và thu từ các khỏan khác như nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, thu về các khoản vốn đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro

Chi phí của tổ chức tín dụng là các chi phí chi trả hợp lý phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí không được phép hạch toán bao gồm:

 • Tiền phạt về vi phạm pháp luật do cá nhân gây ra không mang danh tổ chức tín dụng
 • Khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh khoản chi không có chứng từ hợp lệ.
 • Khoản chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ và các khoản chi không hợp lý khác

Phân phối lợi nhuận đối với các tổ chức tín dụng 100% vốn Nhà nước và tổ chức tín dụng khác được quy định trong chương 4 của Nghị định này.

Phải tổ chức kiểm toán nội bộ để kiểm toán các báo cáo tài chính của mình. kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng phải công khai các báo cáo tài chính trong thời hạn 120 ngày.

Nghị định này cũng quy định Trách nhiệm của Hội đồng quản trị Tổng giám đốc ( Giám đốc) của tổ chức tín dụng

Nghị định 146/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2005 và  thay thế Nghị định số 166/1999/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 146/2005/NĐ-CP

756

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6082